Search result for

circulate

(52 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circulate-, *circulate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circulate    [VI] เคลื่อนไหวอย่างอิสระ, See also: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
circulate    [VI] โคจรเป็นวงกลม, Syn. move around, get around, get about
circulate    [VT] ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circulateA rumor circulated through the city.
circulateThis magazine circulates widely.
circulateA full description of him has been circulated in every newspaper.
circulateMoney circulates through the banking system.
circulateBlood circulates through the body.
circulateHe circulated the letter among the members.
circulateHe circulated from table to table at the reception.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve

English-Thai: Nontri Dictionary
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริวรรตเงินตรา    [V] money exchange, See also: circulate, Example: รัฐบาลปฏิเสธที่จะปริวรรตเงินตราตามที่ลงนามรับพันธสัญญาไว้กับสากล
ลือเลื่อง    [V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ
หมุนเวียน    [V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป
แพร่สนั่น [V] spread, See also: circulate, disseminate, propagate, get around, go around, Syn. แพร่สะพัด, Example: ข่าวที่ดาราดังถ่ายหนังโป๊แพร่สนั่นไปทั่ววงการ, Thai definition: กระจายออกไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
แพร่กระจาย [V] spread, See also: circulate, disseminate, propagate, Syn. แพร่ขยาย, แพร่, แพร่ระบาด, แพร่ไป, Example: ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วตลาดจนนักค้าเงินต่างพากันวิตกกังวล, Thai definition: กระจายออกไปหรือแผ่ออกไปในที่ต่างๆ
เดินสะพัด [V] circulate, See also: be current, Syn. หมุนเวียน, Example: การเงินของเขาเดินสะพัดมากในช่วงต้นเดือน
ปริวรรต    [V] exchange, See also: circulate, Syn. แลกเปลี่ยน, หมุนเวียน (เงินตรา), Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำข้อเสนอที่เกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายปริวรรตเงินตรารอบ 3 เข้าสู่วาระการประชุม
กระพือข่าว    [V] spread rumours, See also: circulate, broadcast, disseminate, propagate, Syn. แพร่ข่าว, Ant. ปิดข่าว, Example: ฝ่ายค้านกำลังกระพือข่าวว่ารัฐบาลจะลาออก
กระพือ    [V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, propagate, expand, dilate, extend, Syn. กระจาย, แพร่, Example: เรื่องราวประหลาดของหมู่บ้านเรากระพือไปไกล
ลือ    [V] spread (e.g. rumour), See also: circulate, broadcast, make known, disseminate, propagate, spread widely, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: คนเขาลือมากมายออกอย่างงั้น มันก็ต้องมีเค้าความจริงบ้างล่ะ, Thai definition: พูดกันทั่วไป แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอน, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินสะพัด[v.] (doēnsaphat) EN: circulate ; be current   
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around   FR: colporter
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round   
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ถ่ายเท[v.] (thāithē) EN: ventilate ; air ; circulate   FR: ventiler ; aérer
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; circulate ; revolve ; whirl ; hover   FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
วนเวียน[n.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz   FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCULATE    S ER1 K Y AH0 L EY2 T
CIRCULATED    S ER1 K Y AH0 L EY2 T AH0 D
CIRCULATES    S ER1 K Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circulate    (v) (s @@1 k y u l ei t)
circulated    (v) (s @@1 k y u l ei t i d)
circulates    (v) (s @@1 k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends) [Add to Longdo]
言い囃す;言囃す[いいはやす, iihayasu] (v5s,vt) to praise; to spread or circulate a rumor (rumour) [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) [Add to Longdo]
水回り;水廻り[みずまわり, mizumawari] (n) part of a building where water is circulated (kitchen, bathroom, etc.); wet area [Add to Longdo]
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P) [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) [Add to Longdo]
和同開珎[わどうかいちん;わどうかいほ, wadoukaichin ; wadoukaiho] (n) (See 和銅,富本銭) Japan's first circulated coinage (minted in 708 CE) [Add to Longdo]
稟議;禀議[りんぎ;ひんぎ, ringi ; hingi] (n,vs) reaching a decision by using a circular letter; reaching a decision via a document circulated to all employees [Add to Longdo]
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circulate \Cir"cu*late\, v. i. [imp. & p. p. {Circulated}; p.
   pr. & vb. n. {Circulating}.] [L. circulatus, p. p. of
   circulare, v. t., to surround, make round, circulari, v. i.,
   to gather into a circle. See {Circle}.]
   [1913 Webster]
   1. To move in a circle or circuitously; to move round and
    return to the same point; as, the blood circulates in the
    body. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass from place to place, from person to person, or
    from hand to hand; to be diffused; as, money circulates; a
    story circulates.
    [1913 Webster]
 
   {Circulating decimal}. See {Decimal}.
 
   {Circulating library}, a library whose books are loaned to
    the public, usually at certain fixed rates.
 
   {Circulating medium}. See {Medium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circulate \Cir"cu*late\, v. t.
   To cause to pass from place to place, or from person to
   person; to spread; as, to circulate a report; to circulate
   bills of credit.
   [1913 Webster]
 
   {Circulating pump}. See under {Pump}.
 
   Syn: To spread; diffuse; propagate; disseminate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circulate
   v 1: become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the
      story went around in the office" [syn: {go around},
      {spread}, {circulate}]
   2: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]
   3: cause be distributed; "This letter is being circulated among
     the faculty" [syn: {circulate}, {pass around}, {pass on},
     {distribute}]
   4: move through a space, circuit or system, returning to the
     starting point; "Blood circulates in my veins"; "The air here
     does not circulate"
   5: move in circles [syn: {circle}, {circulate}]
   6: cause to move in a circuit or system; "The fan circulates the
     air in the room"
   7: move around freely; "She circulates among royalty"
   8: cause to move around; "circulate a rumor" [syn: {mobilize},
     {mobilise}, {circulate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top