Search result for

treasury

(73 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treasury-, *treasury*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Treasury    [N] กรมคลัง
treasury [N] เงินทุน
treasury [N] ที่เก็บทรัพย์สมบัติ, See also: คลัง
treasury [N] ท้องพระคลัง
treasury [N] วรรณกรรมมีค่า
treasury bill    [N] พันธบัตรรัฐบาล, See also: ใบกู้ยืมของรัฐบาล
treasury note    [N] พันธบัตร
treasury reserves    [N] เงินคงคลัง
treasury certificate    [N] พันธบัตรรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Treasuryกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury benchที่นั่งคณะรัฐมนตรี (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury billตั๋วเงินคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury billตั๋วเงินคลัง (ระยะสั้นกว่า ๑ ปี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury noteธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury note๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑-๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury reserveเงินคงคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Treasury sharesหุ้นทุนที่ได้รับคืน [การบัญชี]
Treasury stockหุ้นของบริษัทที่บริษัทถือไว้เอง (หุ้นทุนซื้อคืน)
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมาจากผู้ถือหุ้น หุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ [ตลาดทุน]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง,ท้องพระคลัง,กองคลัง,กรมคลัง,ทรัพย์สมบัติ,คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง,กรมคลัง,กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)

English-Thai: Nontri Dictionary
treasury(n) คลัง,ทรัพย์สมบัติ,กองคลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
That's the last of our treasury. Be quiet!- เเต่นั่นเป็นสมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่ The Scorpion King (2002)
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ Crusade (2004)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
That's all right. I'll pull it out of the treasury funds.ไม่เป็นไร ฉันจะดึงมาจาก เงินทุนสำรอง Better Half (2008)
He's the head of treasury's l.A. Bureau.เค้าเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลัง Safe and Sound (2008)
You do realize this is the treasury department, right?นายรู้ใช่ไหมว่านี่คือสำนักงานด้านทรัพย์สิน Safe and Sound (2008)
Why, that is the size of the entire state treasury.ทำไม นั่นมันเงินทุน ทั้งหมดของเราเลยนะ The Big Chill (2011)
Can the treasury bear such expense?คลังมีเงินพอ สำหรับค่าใช้จ่ายหรือ Lord Snow (2011)
Follow the evac tunnel to the treasury service exit.ไปตามอุโมงก์สู่ทางออกของที่โหลดของ You Bury Other Things Too (2011)
Today I'm announcing... that the treasury will purchase equity stakes.วันนี้ฉันประกาศ ... ที่ซื้อคืนจะรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้น Killing Them Softly (2012)
You'll have your gold when we take the treasury at King's Landing.ท่านจะได้ทอง เมื่อเราบุกยึดคลัง ที่คิงส์แลนด์ดิ้ง The Night Lands (2012)
We have ample resources in our treasury.เรามีทรัพยากรในคลังเพียงพอ Somebody That I Used to Know (2012)
You helped him empty ... the treasury.คุณจะช่วยกองทุนว่างเปล่า The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
It also served as Rome's treasury and its bureau of weights and measures.นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น ผู้ซื้อคืนของกรุงโรม และสำนักงานของ น้ำหนักและมาตรการ The Clean Room (2014)
You know, for you, I'm considering treasury bonds and utility stocks.คุณจะรู้ว่าสำหรับคุณฉันกำลัง พิจารณา The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมบัติ    [N] treasury, Syn. พระคลัง, Example: ทรัพย์สินที่ได้มาเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นคลังสมบัติ และห้ามสมาชิกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, Count unit: แห่ง, คลัง, Thai definition: ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติ
คงคลัง    [ADJ] treasury reserve, Example: ผู้ขายจะต้องติดตามสินค้าคงคลังที่เหลือจากการขายของแผนกต่างๆ, Thai definition: ที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง
เงินคงคลัง    [N] treasury reserves, Example: กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินคงคลัง, Count unit: บาท
ท้องพระคลัง    [N] treasury, See also: national treasury, Example: ทองคำที่รับบริจาคมา จะนำเข้าไปไว้ยังท้องพระคลัง เป็นสมบัติของแผ่นดิน, Thai definition: สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์
รัตนากร    [N] treasury, Thai definition: คลังเงินทอง
กรมธนารักษ์    [N] Treasury Department, See also: Treasure Department, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance   FR: trésorerie [f]
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ratthabān) EN: government bond ; treasury bond   FR: obligation du gouvernement [f]
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: treasury   
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREASURY    T R EH1 ZH ER0 IY0
TREASURYS    T R EH1 ZH ER0 IY0 Z
TREASURY'S    T R EH1 ZH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treasury    (n) (t r e1 zh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schatzwechsel {m} | Schatzwechsel {pl}treasury note | treasury notes [Add to Longdo]
Schatzanweisung {f} | Schatzanweisungen {pl}treasury warrant | treasury warrants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
金庫株[きんこかぶ, kinkokabu] (n) treasury stock [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] (n,adj-no) national treasury; (P) [Add to Longdo]
国庫に納まった金[こっこにおさまったかね, kokkoniosamattakane] (n) money paid to the (National) Treasury [Add to Longdo]
国庫債権[こっこさいけん, kokkosaiken] (n) treasury bond [Add to Longdo]
国幣社[こくへいしゃ, kokuheisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the provincial government (pre-Meiji) or the national treasury (post-Meiji) [Add to Longdo]
自己株式[じこかぶしき, jikokabushiki] (n) own shares; treasury stock [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] treasury bond [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] treasury [Add to Longdo]
金库[jīn kù, ㄐㄧㄣ ㄎㄨˋ, / ] treasury [Add to Longdo]
集萃[jí cuì, ㄐㄧˊ ㄘㄨㄟˋ, ] treasury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasury \Treas"ur*y\, n.; pl. {Treasuries}. [OE. tresorie, F.
   tr['e]sorerie.]
   1. A place or building in which stores of wealth are
    deposited; especially, a place where public revenues are
    deposited and kept, and where money is disbursed to defray
    the expenses of government; hence, also, the place of
    deposit and disbursement of any collected funds.
    [1913 Webster]
 
   2. That department of a government which has charge of the
    finances.
    [1913 Webster]
 
   3. A repository of abundance; a storehouse.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a book or work containing much valuable knowledge,
    wisdom, wit, or the like; a thesaurus; as, " Maunder's
    Treasury of Botany."
    [1913 Webster]
 
   5. A treasure. [Obs.] --Marston.
    [1913 Webster]
 
   {Board of treasury}, the board to which is intrusted the
    management of all matters relating to the sovereign's
    civil list or other revenues. [Eng.] --Brande & C.
 
   {Treasury bench}, the first row of seats on the right hand of
    the Speaker in the House of Commons; -- so called because
    occupied by the first lord of the treasury and chief
    minister of the crown. [Eng.]
 
   {Treasury lord}. See {Lord high treasurer of England}, under
    {Treasurer}. [Eng.]
 
   {Treasury note} (U. S. Finance), a circulating note or bill
    issued by government authority from the Treasury
    Department, and receivable in payment of dues to the
    government.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treasury
   n 1: the funds of a government or institution or individual
      [syn: {treasury}, {exchequer}]
   2: the government department responsible for collecting and
     managing and spending public revenues
   3: negotiable debt obligations of the United States government
     which guarantees that interest and principal payments will be
     paid on time [syn: {Treasury}, {Treasury obligations}]
   4: the British cabinet minister responsible for economic
     strategy [syn: {Treasury}, {First Lord of the Treasury}]
   5: the federal department that collects revenue and administers
     federal finances; the Treasury Department was created in 1789
     [syn: {Department of the Treasury}, {Treasury Department},
     {Treasury}, {United States Treasury}]
   6: a depository (a room or building) where wealth and precious
     objects can be kept safely

Are you satisfied with the result?

Go to Top