Search result for

treasury

(70 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treasury-, *treasury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Treasury[N] กรมคลัง
treasury[N] เงินทุน
treasury[N] ที่เก็บทรัพย์สมบัติ, See also: คลัง
treasury[N] ท้องพระคลัง
treasury[N] วรรณกรรมมีค่า
treasury bill[N] พันธบัตรรัฐบาล, See also: ใบกู้ยืมของรัฐบาล
treasury note[N] พันธบัตร
treasury reserves[N] เงินคงคลัง
treasury certificate[N] พันธบัตรรัฐบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง,ท้องพระคลัง,กองคลัง,กรมคลัง,ทรัพย์สมบัติ,คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง,กรมคลัง,กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)

English-Thai: Nontri Dictionary
treasury(n) คลัง,ทรัพย์สมบัติ,กองคลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Treasuryกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury benchที่นั่งคณะรัฐมนตรี (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury billตั๋วเงินคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury billตั๋วเงินคลัง (ระยะสั้นกว่า ๑ ปี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury noteธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury note๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑-๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury reserveเงินคงคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Treasury sharesหุ้นทุนที่ได้รับคืน [การบัญชี]
Treasury stockหุ้นของบริษัทที่บริษัทถือไว้เอง (หุ้นทุนซื้อคืน)
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมาจากผู้ถือหุ้น หุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yeah, we will. Treasury?โอ้ ใช่ เราจะได้คืน เงินทุนล่ะ Pilot (2008)
I was with Treasury, dealing with Homeland Security.ผมอยู่กรมธนารักษ์จนย้ายไปความมั่นคงฯ Burn After Reading (2008)
I told you, he's in the Treasury Department.บอกแล้วไงว่าอยู่กรมธนารักษ์ Burn After Reading (2008)
Treasury guy who has been screwing Mrs. Cox.ทำงานกรมธนารักษ์ครับ เขาก็คบอยู่กับคุณนายค็อกซ์ Burn After Reading (2008)
Yes, sir, but this Treasury guy, it's become complicated.มันก็ซับซ้อน Burn After Reading (2008)
Linda Litzke. Yeah, she's Treasury?ทำงานกรมธนารักษ์ด้วยเหรอ Burn After Reading (2008)
Where is the Treasury guy? Pfarrer?แล้วเจ้าธนารักษ์อยู่ไหน ฟาร์น่ะ Burn After Reading (2008)
He's the head of treasury's l.A. Bureau.เค้าเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลัง Safe and Sound (2008)
You do realize this is the treasury department, right?นายรู้ใช่ไหมว่านี่คือสำนักงานด้านทรัพย์สิน Safe and Sound (2008)
In fact, if chief Pope were to identify these businesses to us by name and federal I.D. Number, the Treasury Department would immediately initiate a 452.1c investigation into all of them.หัวหน้าโป๊ปได้มอบหมายงานนี้ให้เรา โดยใช้ชื่อและรหัสตัวเลขของรัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารการเงินจะเริ่มต้นทำการสอบสวนทันที Double Blind (2009)
I was the US Treasury Secretary. I'm in some position to make that call.ฉันเป็นเลขากระทรวงการคลัง ฉันพูดแบบนั้นได้ The Social Network (2010)
Why would the Treasury Department be sending a car?ทำไมกรมธนารักษ์ ถึงส่งรถมา The Ho Ho Ho Job (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมบัติ[N] treasury, Syn. พระคลัง, Example: ทรัพย์สินที่ได้มาเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นคลังสมบัติ และห้ามสมาชิกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, Count unit: แห่ง, คลัง, Thai definition: ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติ
คงคลัง[ADJ] treasury reserve, Example: ผู้ขายจะต้องติดตามสินค้าคงคลังที่เหลือจากการขายของแผนกต่างๆ, Thai definition: ที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง
เงินคงคลัง[N] treasury reserves, Example: กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินคงคลัง, Count unit: บาท
ท้องพระคลัง[N] treasury, See also: national treasury, Example: ทองคำที่รับบริจาคมา จะนำเข้าไปไว้ยังท้องพระคลัง เป็นสมบัติของแผ่นดิน, Thai definition: สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์
รัตนากร[N] treasury, Thai definition: คลังเงินทอง
กรมธนารักษ์[N] Treasury Department, See also: Treasure Department, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance   FR: trésorerie [f]
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ratthabān) EN: government bond ; treasury bond   FR: obligation du gouvernement [f]
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: treasury   
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREASURY    T R EH1 ZH ER0 IY0
TREASURYS    T R EH1 ZH ER0 IY0 Z
TREASURY'S    T R EH1 ZH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treasury    (n) (t r e1 zh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schatzanweisung {f} | Schatzanweisungen {pl}treasury warrant | treasury warrants [Add to Longdo]
Schatzwechsel {m} | Schatzwechsel {pl}treasury note | treasury notes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
金庫株[きんこかぶ, kinkokabu] (n) treasury stock [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] (n,adj-no) national treasury; (P) [Add to Longdo]
国庫に納まった金[こっこにおさまったかね, kokkoniosamattakane] (n) money paid to the (National) Treasury [Add to Longdo]
国庫債権[こっこさいけん, kokkosaiken] (n) treasury bond [Add to Longdo]
国幣社[こくへいしゃ, kokuheisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the provincial government (pre-Meiji) or the national treasury (post-Meiji) [Add to Longdo]
自己株式[じこかぶしき, jikokabushiki] (n) own shares; treasury stock [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金库[jīn kù, ㄐㄧㄣ ㄎㄨˋ, / ] treasury, #29,183 [Add to Longdo]
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] treasury bond, #35,043 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] treasury, #76,070 [Add to Longdo]
集萃[jí cuì, ㄐㄧˊ ㄘㄨㄟˋ, ] treasury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasury \Treas"ur*y\, n.; pl. {Treasuries}. [OE. tresorie, F.
   tr['e]sorerie.]
   1. A place or building in which stores of wealth are
    deposited; especially, a place where public revenues are
    deposited and kept, and where money is disbursed to defray
    the expenses of government; hence, also, the place of
    deposit and disbursement of any collected funds.
    [1913 Webster]
 
   2. That department of a government which has charge of the
    finances.
    [1913 Webster]
 
   3. A repository of abundance; a storehouse.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a book or work containing much valuable knowledge,
    wisdom, wit, or the like; a thesaurus; as, " Maunder's
    Treasury of Botany."
    [1913 Webster]
 
   5. A treasure. [Obs.] --Marston.
    [1913 Webster]
 
   {Board of treasury}, the board to which is intrusted the
    management of all matters relating to the sovereign's
    civil list or other revenues. [Eng.] --Brande & C.
 
   {Treasury bench}, the first row of seats on the right hand of
    the Speaker in the House of Commons; -- so called because
    occupied by the first lord of the treasury and chief
    minister of the crown. [Eng.]
 
   {Treasury lord}. See {Lord high treasurer of England}, under
    {Treasurer}. [Eng.]
 
   {Treasury note} (U. S. Finance), a circulating note or bill
    issued by government authority from the Treasury
    Department, and receivable in payment of dues to the
    government.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treasury
   n 1: the funds of a government or institution or individual
      [syn: {treasury}, {exchequer}]
   2: the government department responsible for collecting and
     managing and spending public revenues
   3: negotiable debt obligations of the United States government
     which guarantees that interest and principal payments will be
     paid on time [syn: {Treasury}, {Treasury obligations}]
   4: the British cabinet minister responsible for economic
     strategy [syn: {Treasury}, {First Lord of the Treasury}]
   5: the federal department that collects revenue and administers
     federal finances; the Treasury Department was created in 1789
     [syn: {Department of the Treasury}, {Treasury Department},
     {Treasury}, {United States Treasury}]
   6: a depository (a room or building) where wealth and precious
     objects can be kept safely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top