ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mediat

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediat-, *mediat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediate[VI] เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate[VT] ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate[ADJ] ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate
mediator[N] ผู้เป็นสื่อกลาง, See also: ผู้อยู่ระหว่างกลาง, Syn. medium, negotiator, peacemaker, go-between
mediately[ADV] ระหว่างกลาง
mediation[N] การอยู่ตรงกลาง, Syn. negotiation, reconciliation
mediative[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
mediatize[VT] เข้ายึดดินแดนอื่น, See also: เข้ายึดประเทศอื่น, Syn. colonize, subjugate
mediatory[ADJ] ซึ่งเป็นสื่อกลาง, See also: ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, Syn. mediatorial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle
mediation(มีดิเอ'เชิน) n. การไกล่เกลี่ย
mediative(มี'ดิเอทิฟว) adj. เป็นการไกล่เกลี่ย
mediator(มี'ดิเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: mediatorial adj.
mediatory(มี'ดิอะโทรี,-ทอรี) adj. ไกล่เกลี่ย
mediatress(มี'ดิเอทริส) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง., Syn. mediatrice,mediatrix
mediatrix(มีดิเอ'ทริคซฺ) n. ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นหญิง pl. mediatrices,mediatrixes
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator

English-Thai: Nontri Dictionary
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediate-อาศัยสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate transfusion; transfusion, indirectการถ่ายเลือดโดยอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediation๑. การแทรก๒. การเป็นสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediationการไกล่เกลี่ย [ดู good offices ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediationการไกล่เกลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediatorตัวสื่อ, สารตัวกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediatorผู้ไกล่เกลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediationการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง [TU Subject Heading]
Mediationการสร้างสื่อสัมพันธ์ [การแพทย์]
Mediation, Internationalการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Mediatorsตัวกลาง, สารที่เป็นสื่อ, สารปฎิกิริยา, สารชักนำ, ตัวสื่อ [การแพทย์]
Mediators, Commonสื่อร่วม [การแพทย์]
Mediators, Primaryตัวกลางปฐมภูมิ [การแพทย์]
Mediators, Short Rangeรัศมีการทำงานในระยะใกล้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediatA good mediator can make a deal go smoothly.
mediatHe mediated between the two parties.
mediatHer mediation put an end to our quarrel.
mediatThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เจรจา[N] negotiator, See also: mediator, intermediary, moderator, Example: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
เกลี่ยไกล่[V] reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คนกลาง[N] middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATE    M IY1 D IY0 EY2 T
MEDIATED    M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D
MEDIATOR    M IY1 D IY0 EY2 T ER0
MEDIATING    M IY1 D IY0 EY2 T IH0 NG
MEDIATION    M IY2 D IY0 EY1 SH AH0 N
MEDIATORS    M IY1 D IY0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediate    (v) mˈiːdɪɛɪt (m ii1 d i ei t)
mediated    (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)
mediates    (v) mˈiːdɪɛɪts (m ii1 d i ei t s)
mediator    (n) mˈiːdɪɛɪtər (m ii1 d i ei t @ r)
mediating    (v) mˈiːdɪɛɪtɪŋ (m ii1 d i ei t i ng)
mediation    (n) mˌiːdɪˈɛɪʃən (m ii2 d i ei1 sh @ n)
mediators    (n) mˈiːdɪɛɪtəz (m ii1 d i ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft), #29,624 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mediator {m}; Überträgerstoff {m}mediator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
ディスインターミディエーション[, deisuinta-mideie-shon] (n) disintermediation [Add to Longdo]
バイオレメディエーション[, baioremedeie-shon] (n) bioremediation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top