ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mediation

M IY2 D IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediation-, *mediation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediation(n) การอยู่ตรงกลาง, Syn. negotiation, reconciliation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mediation(มีดิเอ'เชิน) n. การไกล่เกลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
mediation(n) การไกล่เกลี่ย, การเป็นสื่อ, การประนีประนอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediation๑. การแทรก๒. การเป็นสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediationการไกล่เกลี่ย [ ดู good offices ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediationการไกล่เกลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediationการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง [TU Subject Heading]
Mediationการสร้างสื่อสัมพันธ์ [การแพทย์]
Mediation, Internationalการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. Well, this is something we just learned in our mediation class for settling disputes.โอเค ดี นี่คือ บางอย่าง เราเพิ่งจะเรียนรู้ Guys, Interrupted (2012)
This should make today's mediation session all the more interesting.นี่จะทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยวันนี้ น่าสนใจยิ่งขึ้น Commitment (2012)
Oh, he's stuck in some mediation thing.เขาติดอยู่ใน งานไกล่เกลี่ย Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediationHer mediation put an end to our quarrel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไกล่เกลี่ย[kān klaiklīa] (n) EN: mediation  FR: médiation [ f ]
ข้อไกล่เกลี่ย[khø klaiklīa] (n, exp) EN: point of mediation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDIATION M IY2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediation (n) mˌiːdɪˈɛɪʃən (m ii2 d i ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlichtungsausschuss { m }mediation committee; arbitration committee [Add to Longdo]
Vermittlung { f } | Vermittlungen { pl }mediation | mediations [Add to Longdo]
Vermittlungsausschuss { m } | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスインターミディエーション[deisuinta-mideie-shon] (n) disintermediation [Add to Longdo]
バイオレメディエーション[baioremedeie-shon] (n) bioremediation [Add to Longdo]
ファイトレメディエーション[faitoremedeie-shon] (n) phytoremediation [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n, vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] (n, vs, adj-no) mediation; interposition; intervention; (P) [Add to Longdo]
居中調停[きょちゅうちょうてい, kyochuuchoutei] (n) mediation [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n, vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediation \Me`di*a"tion\, n. [OE. mediacioun, F. m['e]diation.
   See {Mediate}, a.]
   1. The act of mediating; action or relation of anything
    interposed; action as a necessary condition, means, or
    instrument; interposition; intervention.
    [1913 Webster]
 
       The soul [acts] by the mediation of these passions.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically, agency between parties at variance,
    with a view to reconcile them; entreaty for another;
    intercession. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mediation
   n 1: a negotiation to resolve differences that is conducted by
      some impartial party
   2: the act of intervening for the purpose of bringing about a
     settlement [syn: {mediation}, {intermediation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top