Search result for

mechanic

(117 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mechanic-, *mechanic*
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, S. mechanical engineer
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mechanic[N] ช่างเครื่อง, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์, Syn. engineer, technician
mechanical[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องจักรกล, Syn. motorized, powered engineering
mechanical[ADJ] ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร, See also: ซึ่งเป็นเครื่องจักร, Syn. power-driven, involuntary
mechanical[ADJ] ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ, Syn. automatic, machinelike
mechanically[ADV] อย่างเครื่องจักร, See also: อย่างไม่หยุดพัก, Syn. automatically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mechanic(มะแคน'นิค) n. ช่าง,ช่างเครื่อง,ช่างกล
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
mechanician(แมคคะนิช'เชิน) n. ช่างเครื่อง,ช่างกล
mechanics(มะแคน'นิคซฺ) n. กลศาสตร์,โครงสร้าง,วิธีดำเนินการ,รายละเอียด
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
aeromechanics(แอโรมิแมค' นิคซฺ) n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับอากาศหรือแก๊ส -aeromechanical adj. (mechanics of air)
electromechanicaln. วิชาผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mechanic(n) ช่างกล,ช่างเครื่อง
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanics(n) กลศาสตร์,ระบบเครื่องยนต์กลไก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanic formรูปแบบกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical-กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanicalด้วยเครื่องจักร, กลไก, เกี่ยวกับเครื่องกล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mechanical controlการควบคุมเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical efficiencyประสิทธิภาพเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical efficiencyประสิทธิภาพเชิงกล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical jointรอยต่อเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanical pumpเครื่องสูบเชิงกล, ปั๊มเชิงกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanical refrigerating systemระบบทำความเย็นเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Mechanical Abnormalitiesความผิดปกติทางกลไก [การแพทย์]
mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกล, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกล การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีหาได้จากกรณีเครื่องกลไม่มีความเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mechanical Aeration การเติมอากาศแบบเครื่องกล
การเติมอากาศแก่น้ำเสียในระบบเอเอสด้วยเครื่อง จักรกล โดยการตีปั่น ให้น้ำที่ผิวฟุ้งกระจายสัมผัสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Aerator เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล
เครื่องจักรกลที่ใช้เติมออกซิเจน ให้แก่น้ำเสีย, ดู Mechanical Aeration [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Attitudeใช้คนเหมือนเครื่องจักร [การแพทย์]
Mechanical Break-Up Actuatorหัวฉีดที่ทำให้สารแตกตัวโดยใช้กลไก [การแพทย์]
Mechanical desktopเมแคนนิเคิล เดสทอป [TU Subject Heading]
Mechanical Devicesเครื่องมือกล [การแพทย์]
mechanical digestionการย่อยเชิงกล, กระบวนการย่อยอาหารขั้นแรกที่ทำให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลงพอที่เอนไซม์จะทำการย่อยได้ทั่วถึง  เช่น การเคี้ยว การบดในกระเพาะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mechanical damage (n phrase ) ความเสียหายทางกล
mechanical pencil[เมคานิคัล เพนซิล] (n) ดินสอกด
See also: S. propelling pencil, clutch pencil,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If memory serves, you've had some mechanical problems.ถ้าเป็นงั้น นายอาจจะป่วยๆนะชัควันนี้ Chuck in Real Life (2008)
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
Samuel Irons, mechanics division.ซามูเอล ไอรอนส์ แผนกเครื่องยนต์ Dead Space: Downfall (2008)
The mechanic.ช่างซ่อมรถ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Now you bring me back what I want and your little friend, the mechanic, will be OK.-ตอนนี้คุณเอาของที่ผมต้องการมาคืนได้เเล้ว และเพื่อนตัวน้อยๆของคุณ ช่างซ่อมรถจะไม่เป็นอะไร The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Good mechanic.ผมเก่งด้านช่างยนต์ The Echo (2008)
Got a lot of mechanics waiting for work already.มีคนรอที่จะทำงานด้านนี้อยู่เยอะมากแล้ว The Echo (2008)
Only, instead of mechanical parts, you see, you've got thousands of individual vacuum tubes.เท่านั้นแทนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่คุณเห็น คุณมีหลายพันหลอดสูญญากาศของแต่ละบุคคล Revolutionary Road (2008)
[ Mechanical Pounding, Muffled ][Mechanical Pounding, Muffled] City of Ember (2008)
[ Mechanical Clanking, Muffled ][Mechanical Clanking, Muffled] City of Ember (2008)
[ Mechanical Whirring ][Mechanical Whirring] City of Ember (2008)
[ Mechanical Whirring ][Mechanical Whirring] City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mechanicA skilled mechanic earns decent wages.
mechanicCould you lend me a few mechanical pencil leads?
mechanicDowntime caused by mechanical problem.
mechanicMechanical power took the place of manual labor.
mechanicODS super alloy is produced by the mechanical alloy method following powder metallurgy.
mechanicOurs is a mechanical age.
mechanicScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
mechanicTake it to a mechanic, and get it fixed.
mechanicThe mechanic assembled the engine.
mechanicThose mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรช่างกล[N] mechanical engineer, Ant. คน, Example: บริษัทของเรายังต้องการวิศวกรช่างกลอีกเป็นจำนวนมาก
วิศวกรรมเครื่องกล[N] mechanical engineering, Example: น้องของเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจึงไปทำงานในโรงงาน, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
ยันตรกรรม[N] mechanical engineering, Thai definition: วิชาเครื่องกล
ช่าง[N] technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างกล[N] engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count unit: คน
ช่างเครื่อง[N] mechanic, See also: fitter, machinist, Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง, Example: เขาขับรถไปให้ช่างเครื่องซ่อม, Count unit: คน
ช่างฟิต[N] fitter, See also: mechanic, Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์, Example: ช่างฟิตกำลังถอดเครื่องยนต์, Count unit: คน
เชิงกล[ADJ] mechanical, Example: เครื่องมือชิ้นนี้มีอุปกรณ์เชิงกลที่ซับซ้อน, Thai definition: เกี่ยวกับเครื่องกล
กลศาสตร์[N] mechanics, See also: mechanical science, Example: ในการศึกษาอุตุนิยมวิทยาไดนามิกต้องอาศัยการศึกษากฎ และทฤษฎีกลศาสตร์ของของเหลว, Thai definition: วิชาฟิสิกส์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำของเทหวัตถุ และผลที่เกิดขึ้นแก่เทหวัตุนั้นภายหลังที่ถูกแรงมากระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างแก้เครื่องยนต์[n.] (chang kaē khreūangyon) EN: mechanic   FR: mécanicien moteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ช่างยนต์[n.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer   FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MECHANIC    M AH0 K AE1 N IH0 K
MECHANICS    M AH0 K AE1 N IH0 K S
MECHANICAL    M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L
MECHANICS'    M AH0 K AE1 N IH0 K S
MECHANICALLY    M AH0 K AE1 N IH0 K L IY0
MECHANICSBURG    M AH0 K AE1 N IH0 K S B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mechanic    (n) (m i1 k a1 n i k)
mechanics    (n) (m i1 k a1 n i k s)
mechanical    (j) (m i1 k a1 n i k l)
mechanically    (a) (m i1 k a1 n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker {m} | Handwerker {pl}mechanic | mechanics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
オプトメカニカルマウス[, oputomekanikarumausu] (n) {comp} optomechanical mouse [Add to Longdo]
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャーペン[, sha-pen] (n) (abbr) (See シャープペンシル) mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead [Add to Longdo]
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment) [Add to Longdo]
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机器人[jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] mechanical person; robot, #7,696 [Add to Longdo]
力学[lì xué, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mechanics; to study hard, #10,535 [Add to Longdo]
技工[jì gōng, ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ, ] mechanic, #16,981 [Add to Longdo]
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] mechanical engineering, #38,722 [Add to Longdo]
机械性[jī xiè xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] mechanical, #40,829 [Add to Longdo]
机械能[jī xiè néng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄥˊ, / ] mechanical energy, #74,668 [Add to Longdo]
力传递[lì chuán dì, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] mechanical transmission [Add to Longdo]
力学传递[lì xué chuán dì, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] mechanical transmission [Add to Longdo]
动力系统[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] mechanical system [Add to Longdo]
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] mechanical sweeper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanic \Me*chan"ic\, n. [F. m['e]canique mechanics. See
   {Mechanic}, a.]
   1. The art of the application of the laws of motion or force
    to construction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A mechanician; an artisan; an artificer; one who practices
    any mechanic art; one skilled or employed in shaping and
    uniting materials, as wood, metal, etc., into any kind of
    structure, machine, or other object, requiring the use of
    tools, or instruments. Also, a technician who maintains or
    repairs machinery; as, an auto mechanic.
    [1913 Webster +PJC]
 
       An art quite lost with our mechanics. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanic \Me*chan"ic\ (m[-e]*k[a^]n"[i^]k), a. [F. m['e]canique,
   L. mechanicus, Gr. mhchaniko`s, fr. mhchanh` a machine. See
   {Machine}.]
   1. Having to do with the application of the laws of motion in
    the art of constructing or making things; of or pertaining
    to mechanics; mechanical; as, the mechanic arts. "These
    mechanic philosophers." --Ray.
    [1913 Webster]
 
       Mechanic slaves,
       With greasy aprons, rules, and hammers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a mechanic or artificer, or to the
    class of artisans; hence, rude; common; vulgar.
    [1913 Webster]
 
       To make a god, a hero, or a king
       Descend to a mechanic dialect.    --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes he ply'd the strong, mechanic tool.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. Base. [Obs.] --Whitlock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mechanic
   adj 1: resembling the action of a machine; "from blank to blank
       a threadless way I pushed mechanic feet"- Emily Dickenson
   n 1: a craftsman skilled in operating machine tools [syn:
      {machinist}, {mechanic}, {shop mechanic}]
   2: someone whose occupation is repairing and maintaining
     automobiles [syn: {automobile mechanic}, {auto-mechanic},
     {car-mechanic}, {mechanic}, {grease monkey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top