Search result for

动力系统

(3 entries)
(0.0704 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动力系统-, *动力系统*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 动力系统 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *动力系统*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动力系统[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] mechanical system [Add to Longdo]
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] classical dynamical system (math. phys.) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

动力系统 (dòng lì xì tǒng)

 


  

 
动力系统
  • (dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ) mechanical system [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top