ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mechanical

M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mechanical-, *mechanical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mechanical(adj) เกี่ยวกับเครื่องจักรกล, Syn. motorized, powered engineering
mechanical(adj) ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร, See also: ซึ่งเป็นเครื่องจักร, Syn. power-driven, involuntary
mechanical(adj) ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ, Syn. automatic, machinelike
mechanically(adv) อย่างเครื่องจักร, See also: อย่างไม่หยุดพัก, Syn. automatically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล, เกิดจากการเสียดสี, ไม่มีจิตใจ, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, อัตโนมัติ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร, ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
electromechanicaln. วิชาผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร, ในทางกลไก, เกี่ยวกับเครื่องจักรกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanical-กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanicalด้วยเครื่องจักร, กลไก, เกี่ยวกับเครื่องกล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mechanical controlการควบคุมเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical efficiencyประสิทธิภาพเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical efficiencyประสิทธิภาพเชิงกล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical jointรอยต่อเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanical pumpเครื่องสูบเชิงกล, ปั๊มเชิงกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanical refrigerating systemระบบทำความเย็นเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical sealกันรั่วเชิงกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Mechanical Abnormalitiesความผิดปกติทางกลไก [การแพทย์]
mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกล, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกล การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีหาได้จากกรณีเครื่องกลไม่มีความเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mechanical Aerationการเติมอากาศแบบเครื่องกล, Example: การเติมอากาศแก่น้ำเสียในระบบเอเอสด้วยเครื่อง จักรกล โดยการตีปั่น ให้น้ำที่ผิวฟุ้งกระจายสัมผัสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Aeratorเครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล, Example: เครื่องจักรกลที่ใช้เติมออกซิเจน ให้แก่น้ำเสีย, ดู Mechanical Aeration [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Attitudeใช้คนเหมือนเครื่องจักร [การแพทย์]
Mechanical Break-Up Actuatorหัวฉีดที่ทำให้สารแตกตัวโดยใช้กลไก [การแพทย์]
Mechanical desktopเมแคนนิเคิล เดสทอป [TU Subject Heading]
Mechanical Devicesเครื่องมือกล [การแพทย์]
mechanical digestionการย่อยเชิงกล, กระบวนการย่อยอาหารขั้นแรกที่ทำให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลงพอที่เอนไซม์จะทำการย่อยได้ทั่วถึง  เช่น การเคี้ยว การบดในกระเพาะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mechanical damage(n, phrase) ความเสียหายทางกล
mechanical pencil[เมคานิคัล เพนซิล] (n) ดินสอกด, See also: clutch pencil, Syn. propelling pencil

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Patented clockwork mechanical man.""มนุษย์จักรกลไขลาน" Return to Oz (1985)
I mean, you know, there's like these mechanical items.มีของบางอย่าง... ...เป็นเครื่องทุ่นแรง Punchline (1988)
Leningrad Institute of Mechanical and Optical Science!เลนินกราดสถาบันวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล! The Russia House (1990)
LITMO is the Leningrad Institute for Mechanical and Optical Science.LITMO เป็นสถาบันเลนินกราดสำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล The Russia House (1990)
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน Contact (1997)
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม eXistenZ (1999)
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.คุณกำลังพูดถึง... การเปลี่ยนแปลงที่ลึกชึ้งจากเครื่องกล ไปสู่ชีวะภาพ Bicentennial Man (1999)
A mechanical machine, nothing more.เครื่องจักรชนิดหนึ่ง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น Bicentennial Man (1999)
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
Mechanical engineering.วิศวกลการล่ะ The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mechanicalCould you lend me a few mechanical pencil leads?
mechanicalDowntime caused by mechanical problem.
mechanicalMechanical power took the place of manual labor.
mechanicalODS super alloy is produced by the mechanical alloy method following powder metallurgy.
mechanicalOurs is a mechanical age.
mechanicalScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรช่างกล(n) mechanical engineer, Ant. คน, Example: บริษัทของเรายังต้องการวิศวกรช่างกลอีกเป็นจำนวนมาก
วิศวกรรมเครื่องกล(n) mechanical engineering, Example: น้องของเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจึงไปทำงานในโรงงาน, Thai Definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ยันตรกรรม(n) mechanical engineering, Thai Definition: วิชาเครื่องกล
เชิงกล(adj) mechanical, Example: เครื่องมือชิ้นนี้มีอุปกรณ์เชิงกลที่ซับซ้อน, Thai Definition: เกี่ยวกับเครื่องกล
กลศาสตร์(n) mechanics, See also: mechanical science, Example: ในการศึกษาอุตุนิยมวิทยาไดนามิกต้องอาศัยการศึกษากฎ และทฤษฎีกลศาสตร์ของของเหลว, Thai Definition: วิชาฟิสิกส์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำของเทหวัตถุ และผลที่เกิดขึ้นแก่เทหวัตุนั้นภายหลังที่ถูกแรงมากระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างยนต์[chang yon] (n) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer  FR: mécanicien [ m ] ; mécano [ m ] (fam.) ; machiniste [ m ]
เชิงกล[choēngkøn] (adj) EN: mechanical  FR: mécanique
การได้เปรียบเชิงกล[kān dāi prīep choēngkøn] (n, exp) EN: mechanical advantage
เครื่อง[khreūang] (n) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor  FR: machine [ f ] ; mécanisme [ m ]
กลศาสตร์[konlasāt] (n) EN: mechanics ; mechanical science  FR: mécanique [ f ]
พลังงานเชิงกล[phalang-ngān choēngkøn] (n, exp) EN: mechanical energy
ประสิทธิผลเชิงกล[prasitthiphon choēngkøn] (n, exp) EN: mechanical efficiency
วิศวกรรมเครื่องกล[witsawakam khreūang kon] (n, exp) EN: mechanical engineering  FR: ingénierie mécanique [ f ]
วิศวกรช่างกล[witsawakøn chang kon] (n, exp) EN: mechanical engineer  FR: ingénieur mécanicien [ m ] ; ingénieur en mécanique [ m ]
วิศวกรเครื่องกล[witsawakøn khreūang kon] (n, exp) EN: mechanical engineer  FR: ingénieur mécanicien [ m ] ; ingénieur en mécanique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MECHANICAL M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L
MECHANICALLY M AH0 K AE1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mechanical (j) mˈɪkˈænɪkl (m i1 k a1 n i k l)
mechanically (a) mˈɪkˈænɪkliː (m i1 k a1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机器人[jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] mechanical person; robot #7,696 [Add to Longdo]
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] mechanical engineering #38,722 [Add to Longdo]
机械性[jī xiè xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] mechanical #40,829 [Add to Longdo]
机械能[jī xiè néng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄥˊ, / ] mechanical energy #74,668 [Add to Longdo]
力传递[lì chuán dì, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] mechanical transmission [Add to Longdo]
力学传递[lì xué chuán dì, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] mechanical transmission [Add to Longdo]
动力系统[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] mechanical system [Add to Longdo]
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] mechanical sweeper [Add to Longdo]
机械钟[jī xiè zhōng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ, / ] mechanical clock [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenbau { m }mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Druckknopfschalter-Mechanik { f }mechanical system of a push-button switch [Add to Longdo]
Gleitringdichtung { f } [ techn. ]mechanical seal; shaft seal [Add to Longdo]
Körperschall { m }mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise [Add to Longdo]
Maschinenbau { m }mechanical engineering [Add to Longdo]
Maschinenbauingenieur { m }; Maschinenbauingenieurin { f }mechanical engineer [Add to Longdo]
Maschinensatz { m }mechanical typesetting [Add to Longdo]
Maschinenschaden { m }mechanical breakdown; engine trouble [Add to Longdo]
mechanisch { adj } | nicht mechanischmechanical | unmechanical [Add to Longdo]
mechanische (konventionelle) Verbuchung { f }mechanical charging [Add to Longdo]
Fahrzeugpanne { f }mechanical breakdown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メカ[meka] (n) (1) (abbr) mechanical; (2) mechanism; (3) mechanic; (P) #6,600 [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
オプトメカニカルマウス[oputomekanikarumausu] (n) { comp } optomechanical mouse [Add to Longdo]
カシメ[kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
カラートーン[kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
シャープペンシル[sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャーペン[sha-pen] (n) (abbr) (See シャープペンシル) mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead [Add to Longdo]
スクリーントーン[sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
ムーバー[mu-ba-] (n) mover; mechanical ride [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonhuman \nonhuman\ adj.
   not human. Opposite of {human}. [Narrower terms: {anthropoid,
   anthropoidal, apelike}; {bloodless}; {dehumanized, unhuman};
   {grotesque, monstrous, unnatural}; {mechanical}]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanical \Me*chan"ic*al\, n.
   A mechanic. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanical \Me*chan"ic*al\, a. [From {Mechanic}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to, governed by, or in accordance with,
    mechanics, or the laws of motion; pertaining to the
    quantitative relations of force and matter on a
    macroscopic scale, as distinguished from {mental},
    {vital}, {chemical}, {electrical}, {electronic}, {atomic}
    etc.; as, mechanical principles; a mechanical theory;
    especially, using only the interactions of solid parts
    against each other; as mechanical brakes, in contrast to
    {hydraulic} brakes.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Of or pertaining to a machine or to machinery or tools;
    made or formed by a machine or with tools; as, mechanical
    precision; mechanical products.
    [1913 Webster]
 
       We have also divers mechanical arts. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Done as if by a machine; uninfluenced by will or emotion;
    proceeding automatically, or by habit, without special
    intention or reflection; as, mechanical singing;
    mechanical verses; mechanical service.
    [1913 Webster]
 
   4. Made and operated by interaction of forces without a
    directing intelligence; as, a mechanical universe.
    [1913 Webster]
 
   5. Obtained by trial, by measurements, etc.; approximate;
    empirical. See the 2d Note under {Geometric}.
    [1913 Webster]
 
   {Mechanical effect}, effective power; useful work exerted, as
    by a machine, in a definite time.
 
   {Mechanical engineering}. See the Note under {Engineering}.
    
 
   {Mechanical maneuvers} (Mil.), the application of mechanical
    appliances to the mounting, dismounting, and moving of
    artillery. --Farrow.
 
   {Mechanical philosophy}, the principles of mechanics applied
    to the investigation of physical phenomena.
 
   {Mechanical powers}, certain simple instruments, such as the
    lever and its modifications (the wheel and axle and the
    pulley), the inclined plane with its modifications (the
    screw and the wedge), which convert a small force acting
    through a great space into a great force acting through a
    small space, or vice versa, and are used separately or in
    combination.
 
   {Mechanical solution} (Math.), a solution of a problem by any
    art or contrivance not strictly geometrical, as by means
    of the ruler and compasses, or other instruments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mechanical
   adj 1: using (or as if using) mechanisms or tools or devices; "a
       mechanical process"; "his smile was very mechanical"; "a
       mechanical toy" [ant: {nonmechanical}]
   2: relating to or concerned with machinery or tools; "mechanical
     arts"; "mechanical design"; "mechanical skills" [syn:
     {mechanical}, {mechanically skillful}]
   3: relating to or governed by or in accordance with mechanics;
     "a belief that the universe is a mechanical contrivance";
     "the mechanical pressure of a strong wind"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top