ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

技工

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -技工-, *技工*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技工[jì gōng, ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ, ] mechanic, #16,981 [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
技工[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. He's an employee here. He's a mechanic apprentice.[CN] 是的 他是这儿的员工 是个技工学徒 Class Dismissed (2012)
We're pretty certain he was at the garage. One of the mechanics noticed his tattoo.[CN] 我们很确定他去过车厂 有个技工认得他的刺青 Blood Ties (2013)
It's the plague.[CN] 技工团之间爆发瘟疫 Thermae Romae II (2014)
The mechanic, the coachbuilder, the miller and his brother.[CN] 技工,马车制造商,磨坊主和他弟弟 This Life (2012)
Fabio, mechanic. Car doctor.[CN] 法比奥 技工 汽车医生 The American (2010)
I was Joe mechanic.[CN] 我曾是个默默无闻的技工 {\3cH202020}I was joe mechanic. And Then There Were None (2011)
What, did you have a mechanic?[CN] 你们有个专业技工 What, did you have a mechanic? Countermeasures (2011)
We're trying to think down here, you geode-loving feldspar jockeys![CN] 你觉得我疯了吗 Do I look crazy to you? 我们楼下还要思考呢 We're trying to think down here, 你们这帮研究石头的技工 you geode The Rothman Disintegration (2012)
- Are you a mechanic?[CN] - 你是技工吗? The American (2010)
You're not a technician any more.[CN] 你不再是技工 Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Kid, I was the mechanic.[CN] 小子 那技工就是我 Kid, I was the mechanic. Countermeasures (2011)
The mechanic got scared.[CN] 那个技工很害怕 Blood Ties (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top