ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involuntary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involuntary-, *involuntary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ, See also: ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด, Syn. unintentional, instinctive, Ant. voluntary, intentional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้บังคับ, โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, อัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
involuntaryนอกอำนาจใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
involuntaryโดยไม่เจตนา, โดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary paymentการชำระเงินโดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary servitudeการจำยอมรับภาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
involuntary action(n) การทำงานนอกอำนาจจิตใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา Heat (1995)
Yeah, it's palilia. It's the involuntary repetition of words.ใช่มันคืออาการพูดซ้ำเร็ว/Nคือการพูดคำซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ Compulsion (2005)
I just did something involuntary and messy.ฉันเพิ่งทำบางอย่าง ที่ไม่ตั้งใจ และยุ่งเหยิง Ice Age: The Meltdown (2006)
You may also experience an involuntary bowel movement.คุณอาจจะรู้สึกว่าในท้องคุณมีอะไรเคลื่อนไหวนะ The Ghost Network (2008)
the bloodsucking arachnid, and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ The Bad Fish Paradigm (2008)
Involuntary manslaughter, that's not exactly a minor offense, you know?มันไม่ใช่การทำความผิดเล็กน้อยซะทีเดียว นายรู้ใช่มั้ย The Echo (2008)
The bird experienced an involuntary moment of my fingers.นกทำให้นิ้วฉันกระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจ Ourselves Alone (2009)
Making use of a thunderstorm, on fragile skiffs started to the coast, involuntary travelers they divide to the oceans, to the adventure.ขอบคุณพายุ ที่พัดผ่าน บนเรือสวะ ที่ลอยล่องพ้นจากชายฝั่ง นักเดินทางต้องออกท่องสมุทร แล้วแต่โชคชะตา Oceans (2009)
If you decide she needs treatment, we have grounds to sign off on an involuntary admission.ถ้าคุุณตัดสินใจว่าเธอต้องได้รับการบำบัด พวกเราพร้อมกับการไม่เต็มใจในการรักษา Gaslit (2010)
And if she doesn't wanna go? Involuntary hold?และถ้าเธอไม่ได้ต้องการที่จะไป\ ถ้าไม่เต็มใจล่ะ? Gaslit (2010)
It's called... involuntary manslaughter.- มันเรียกว่า... การฆ่าคนโดยไม่เจตนา Sudden Death (2010)
An involuntary reaction.เธอมีภาวะตื่นตระหนก อเล็กซ์ Rough Trade (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[phū sūp burī meūsøng] (n, exp) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker  FR: fumeur passif [ m ]
เยี่ยวแตก[yīo taēk] (x) EN: involuntary passing of urine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVOLUNTARY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involuntary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ,    ] involuntary; automatically #15,402 [Add to Longdo]
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ,     /    ] involuntary muscle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfreiwillig { adj } | unfreiwilliger | am unfreiwilligsteninvoluntary | more involuntary | most involuntary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
眼振[がんしん, ganshin] (n, adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
歯噛み[はがみ, hagami] (n, vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding [Add to Longdo]
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n, vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation [Add to Longdo]
精を漏らす[せいをもらす, seiwomorasu] (exp, v5s) to have an involuntary emission of semen [Add to Longdo]
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n, vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital) [Add to Longdo]
非自発的失業[ひじはつてきしつぎょう, hijihatsutekishitsugyou] (n) involuntary unemployment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involuntary \In*vol"un*ta*ry\, a. [L. involuntarius. See {In-}
   not, and {Voluntary}.]
   [1913 Webster]
   1. Not having will or the power of choice.
    [1913 Webster]
 
   2. Not under the influence or control of the will; not
    voluntary; as, the involuntary movements of the body;
    involuntary muscle fibers.
    [1913 Webster]
 
   3. Not proceeding from choice; done unwillingly; reluctant;
    compulsory; as, involuntary submission. Involute

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involuntary
   adj 1: not subject to the control of the will; "involuntary
       manslaughter"; "involuntary servitude"; "an involuntary
       shudder"; "It (becoming a hero) was involuntary. They
       sank my boat"- John F.Kennedy [syn: {involuntary},
       {nonvoluntary}, {unvoluntary}] [ant: {voluntary}]
   2: controlled by the autonomic nervous system; without conscious
     control; "involuntary muscles"; "gave an involuntary start"
     [ant: {voluntary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top