Search result for

technician

(44 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technician-, *technician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technician[N] นายช่าง, Syn. engineer, professional
technician[N] ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ
technician[N] ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน, Syn. specialist, professional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technician(เทคนิช'เชิน) n. เจ้าหน้าที่เทคนิค,ผู้ชำนาญในวิชาหนึ่งเฉพาะ,ช่าง, Syn. expert

English-Thai: Nontri Dictionary
technician(n) ช่าง,เจ้าหน้าที่เทคนิค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
technicianเจ้าหน้าที่เทคนิค, ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leaving the production aspects to his technicians,เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
Cardiological technician? Civil engineer?เอาอีกแล้วสิ Big (1988)
The technician.ผู้ชายที่สูง ช่างเทคนิค Contact (1997)
He's a rescue technician.เขาเป็นหน่วยกู้ภัย นี่ปีเตอร์ ฝ่ายเสนารักษณ์ Event Horizon (1997)
This is Peters, medical technician. And my pilot, Mr. Smith.นี่นักบินของผม เขาชื่อ สมิธ Event Horizon (1997)
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน Resident Evil (2002)
Warsaw Radio. I was a technician. I saw you almost everyday.วิทยุวอร์ซอว์ ผมเป็นช่างเทคนิค ผมเห็นคุณแทบจะทุกวัน The Pianist (2002)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
And the rules clearly state that two senior technicians have to be present at all exit procedures.และกฎระเบียบของรัฐอย่างชัดเจน ว่าทั้งสองช่างเทคนิคอาวุโสมีที่จะนำเสนอ ที่ขั้นตอนออกทั้งหมด Cubeº: Cube Zero (2004)
Right, but I'm not a senior technician.ขวา แต่ฉันไม่ได้เป็นช่างเทคนิคอาวุโส Cubeº: Cube Zero (2004)
We were so concerned about the contract, we were remiss about training the system's technicians.เรายุ่งอยู่กับเรื่องสัญญาอยู่ครับท่าน เราละเลยในเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคทางระบบนี้ Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technicianGood technicians are in short supply in the developing countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเทคนิค[N] technician, Example: โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่วยฝึกฝนให้ช่างเทคนิคและช่างฝีมือได้พัฒนาฝีมือตนเองให้มีศักยภาพ, Count unit: คน
ช่าง[N] technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm witthayu) EN: radio technician   
ช่างเทคนิค[n.] (chang thēknik) EN: technician   FR: technicien [m]
ผู้เชี่ยวชาญ[n.] (phūchīochān) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur   FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNICIAN    T EH0 K N IH1 SH AH0 N
TECHNICIANS    T EH0 K N IH1 SH AH0 N Z
TECHNICIAN'S    T EH0 K N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technician    (n) (t e1 k n i1 sh @ n)
technicians    (n) (t e1 k n i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技师[jì shī, ㄐㄧˋ ㄕ, / ] technician; technical expert, #16,994 [Add to Longdo]
技术员[jì shù yuán, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] technician, #17,981 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Techniker {m} | Techniker {pl}technician | technicians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクニシャン[, tekunishan] (n) technician; (P) [Add to Longdo]
医学技術士[いがくぎじゅつし, igakugijutsushi] (n) medical technician [Add to Longdo]
花火師[はなびし, hanabishi] (n) pyrotechnist; pyrotechnician [Add to Longdo]
技師[ぎし, gishi] (n) engineer; technician; (P) [Add to Longdo]
技術員[ぎじゅついん, gijutsuin] (n) technical assistant; technician [Add to Longdo]
技術屋[ぎじゅつや, gijutsuya] (n) (col) (See 技術者) engineer; technician [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) engineer; technical expert; technician; crafts-person; (P) [Add to Longdo]
技術畑の人[ぎじゅつばたけのひと, gijutsubatakenohito] (n) career technician; man in the technical line [Add to Longdo]
技能者[ぎのうしゃ, ginousha] (n) technician [Add to Longdo]
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technician \Tech*ni"cian\, n.
   a person trained or skilled in the technical details of a
   particular art or science, especially one skilled at
   operating, maintaining, or repairing equipment, in contrast
   to the theory or informational content of a craft; --
   formerly also called a {technicist}.
 
   Note: In computer software companies, individuals skilled at
      the details of using programs and employed to help
      customers to install or use software or troubleshoot
      software problems for are also called technicians.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technician
   n 1: someone whose occupation involves training in a specific
      technical process
   2: someone known for high skill in some intellectual or artistic
     technique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top