Search result for

minority

(69 entries)
(0.1134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minority-, *minority*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minority[N] คนกลุ่มน้อย, See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย, Syn. small quantity, Ant. majority
minority[N] ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย), Syn. childhood, immaturity
minority government[N] เสียงข้างน้อยในรัฐสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy

English-Thai: Nontri Dictionary
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority๑. ฝ่ายข้างน้อย (ก. รัฐธรรมนูญ)๒. ภาวะผู้เยาว์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority groupชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority leaderผู้นำเสียงข้างน้อยในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority opinionความเห็นฝ่ายข้างน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority politicsการเมืองของชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority reportบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority representation๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority rightสิทธิของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Minority Groupsชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, Matthew Perry over here thinks that I have illegal narcotics on me... because I'm a minority.คุณครับ แมทธิว เพอร์รี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ คิดว่าผมมียาเสพติดในครอบครอง เพราะว่าผมเป็นเชื้อชาติกลุ่มน้อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
...that you did to a minority this week. Yeah....ที่พวกนายทำกัน เป็นอย่างน้อยในสัปดาห์นี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ Invictus (2009)
That minority still controls the police, the army and the economy.เพราะคนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ยังคงควบคุม.. ตำรวจ.. ทหาร และการเศรษฐกิจอยู่ Invictus (2009)
We'll all be in the minority by 2040.เราจะเป็นชนกลุ่มน้อย ในปี 2040 A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Minority shareholders' meeting.หุ้นส่วนน้อยๆ กำลังประชุมกันสินะ You've Got Yale! (2009)
They can't fire me 'cause I'm a minority, so I'll always be able to provide for you.เขาไล่ผมออกไม่ได้ เพราะผมเป็นชนส่วนน้อย ผมดูแลคุณได้ Showmance (2009)
The minority students don't feel like they're being heard.เด็กส่วนน้อย รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียง Throwdown (2009)
See,will,I don't want to participate in a group that ignores the needs of minority students.วิลล์ ฉันไม่อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ที่เมินความต้องการของคนกลุ่มน้อย Throwdown (2009)
Because I know firsthand how hard it is to struggle as a minority in america today.เพราะฉันรู้ว่ามันลำบากแค่ไหน ที่เป็นคนส่วนน้อยในอเมริกาทุกวันนี้ Throwdown (2009)
And furthermore,I don't like this minority business.และอีกอย่าง หนูไม่ชอบ เรื่องคนส่วนน้อยอะไรนี่ Throwdown (2009)
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minorityFork-users have historically been in the minority.
minorityOpposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.
minorityThe government clamped down on the minority group.
minorityThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.
minorityThe number of minority seats in the Lower House is rapidly eroding.
minorityWe have to stand up for minority rights.
minorityWe should think much of the opinion of the minority.
minorityYou must also respect the opinions of the minority.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนน้อย[N] minority, See also: lesser part, Ant. ส่วนมาก
คะแนนเสียงข้างน้อย[N] minority vote, Syn. เสียงส่วนน้อย, Ant. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
ข้างน้อย[ADJ] minority, Ant. ข้างมาก, Example: แม้รัฐบาลของเธอจะมีเสียงข้างน้อยในรัฐสภา แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่นประการใด
ส่วนน้อย[N] minority, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเราต้องการฟังเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย
เสียงข้างน้อย[N] minority, Ant. เสียงข้างมาก, Example: พรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างน้อยในสภา, Thai definition: สมาชิกจำนวนน้อยของพรรค
คนกลุ่มน้อย[N] minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อย, Example: พวกมองโกเลียนเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองนี้, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มคนที่มีอยู่เป็นจำนวนน้อยในประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่
ชนกลุ่มน้อย[N] minority, Syn. ชนหมู่น้อย, Example: ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลายกลุ่ม, Count unit: กลุ่ม, พวก, เผ่า
ชนหมู่น้อย[N] minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, Example: แม้วเป็นชนหมู่น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīeng khāng nøi) EN: minority vote   
ข้างน้อย[n.] (khāngnøi) EN: minority   FR: minorité [f]
คนกลุ่มน้อย[n. exp.] (khon klum nøi) EN: minority   
เสียงข้างน้อย[n. exp.] (sīeng khāngnøi) EN: minority vote   
ส่วนน้อย[n.] (suannøi) EN: minority ; small part ; small portion   FR: minorité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINORITY    M AY0 N AO1 R AH0 T IY0
MINORITY    M AH0 N AO1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minority    (n) (m ai1 n o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderheit {f} | Minderheiten {pl}minority | minorities [Add to Longdo]
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake [Add to Longdo]
Minderheitsregierung {f}minority government [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスニックマイノリティー[, esunikkumainoritei-] (n) ethnic minority [Add to Longdo]
ギリヤーク[, giriya-ku] (n) (obs) (See ニブヒ) Gilyak (old name for the Nivkh ethnic minority group of Russia) [Add to Longdo]
チワン族;壮族[チワンぞく, chiwan zoku] (n) Zhuang (Chinese ethnic minority group); Chuang [Add to Longdo]
ニブヒ;ニヴフ;ニブフ;ニヴヒ[, nibuhi ; nivufu ; nibufu ; nivuhi] (n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin) [Add to Longdo]
ノイジーマイノリティ[, noiji-mainoritei] (n) noisy minority [Add to Longdo]
マイノリティー(P);マイノリティ[, mainoritei-(P); mainoritei] (n) minority; (P) [Add to Longdo]
マイノリティーグループ[, mainoritei-guru-pu] (n) minority group [Add to Longdo]
回族[かいぞく, kaizoku] (n) Hui (Islamic ethnic minority group of China) [Add to Longdo]
少数[しょうすう, shousuu] (n,adj-no) minority; few; (P) [Add to Longdo]
少数意見[しょうすういけん, shousuuiken] (n) minority opinion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minority \Mi*nor"i*ty\, n.; pl. {Minorities}. [Cf. F.
   minorit['e]. See {Minor}, a. & n.]
   [1913 Webster]
   1. The state of being a minor, or under age.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being less or small. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. The smaller number; -- opposed to {majority}; as, the
    minority must be ruled by the majority.
    [1913 Webster]
 
   4. Those members of a legislature that belong to the
    political party which is in the minority in that
    institution; as, the bill will pass even if the minority
    are strongly opposed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minority
   n 1: a group of people who differ racially or politically from a
      larger group of which it is a part
   2: being or relating to the smaller in number of two parts;
     "when the vote was taken they were in the minority"; "he held
     a minority position" [ant: {bulk}, {majority}]
   3: any age prior to the legal age [syn: {minority}, {nonage}]
     [ant: {legal age}, {majority}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top