ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disloyalty

D IH0 S L OY1 AH0 L T IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disloyalty-, *disloyalty*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has proved her disloyalty a hundred times.เธอพิสูจน์ความไม่ภักดี มาเป็นร้อยครั้งแล้ว Lovecraft (2014)
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา The Kids Are Not All Right (2011)
Well, I know the personal toll disloyalty has taken on you.ผมรู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ ทำให้คุณละอายแค่ไหน For the Good of Our Country (2010)
If I hadn't done what I did, would you have let his disloyalty stand?แต่มันไม่ใช่ เพราะฉันรู้เรื่องนั้นดี ยอมรับเถอะ Plaisir d'amour (2008)
Consumed with concern for your business and potential disloyalty from fickle customers, you yourself expressed a wish to behead.ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจของคุณ และยอดที่ไม่แน่นอนของลูกค้า คุณนั่นล่ะที่ต้องการฆ่าคนเหล่านั้น Hot Fuzz (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai seūsat) EN: disloyalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLOYALTY    D IH0 S L OY1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disloyalty    (n) dˈɪslˈɔɪəltiː (d i1 s l oi1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二心[èr xīn, ㄦˋ ㄒㄧㄣ, ] disloyalty, #66,879 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity [Add to Longdo]
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disloyalty \Dis*loy"al*ty\, n. [Pref. dis- + loyalty: cf. OF.
   desloiaut['e], deslealt['e], F. d['e]loyaut['e].]
   Want of loyalty; lack of fidelity; violation of allegiance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disloyalty
   n 1: the quality of being disloyal [ant: {loyalty}, {trueness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top