ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภักดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภักดี-, *ภักดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภักดี(v) be loyal to, Syn. จงรักภักดี, จงรัก, Example: คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน, Thai Definition: จงรักหรือซื่อสัตย์ต่อด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภักดีน. ความจงรัก, ความเลื่อมใสยิ่ง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน The Godfather (1972)
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
Of course, the army will always be loyal.แต่กองทัพบกจะจงรักภักดีเสมอ Gandhi (1982)
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง An American Tail (1986)
Faithfulness he talked of, madam.ความจงรักภักดีที่เขาพูดถึง คุณผู้หญิง... The Princess Bride (1987)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภักดี[phakdī] (v) EN: be loyal to  FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté

English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loyal(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น, Syn. faithful, homage
true-blue(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
feal(ฟีล) adj. ซื่อสัตย์, ซึ่งตรง, จงรักภักดี,
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ, ความจงรักภักดี, Syn. obeisance
liege(ลีจ) n. เจ้า, ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) , ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี, ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์, ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance

English-Thai: Nontri Dictionary
allegiance(n) ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์
devoted(adj) จงรักภักดี, ใส่ใจ, อุทิศ, เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี, ผู้อุทิศ, ผู้ศรัทธา
devotion(n) การอุทิศ, ความจงรักภักดี, ความภักดี
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ทุจริต, ไม่จงรักภักดี
fealty(n) ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความเที่ยงตรง, ความจงรักภักดี
homage(n) ความสักการะ, ความเคารพ, ความจงรักภักดี
loyal(adj) ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ภักดี, ผู้จงรักภักดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top