Search result for

liquid

(150 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquid-, *liquid*, liqui
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquid[N] ของเหลว, See also: สถานะเหลว, Syn. fluid, Ant. solid
liquid[ADJ] เป็นของเหลว, See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว, Syn. free-flowing, fluid, Ant. solid
liquid[ADJ] มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid[ADJ] สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid[ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, bright
liquid[ADJ] ใส (เสียง), Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid[ADJ] ไหลคล้ายน้ำ
liquidate[VT] ชำระหนี้
liquidity[N] สภาพคล่อง
liquidize[VT] ทำให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid chillerเครื่องทำของเหลวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid indicatorช่องตรวจของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liquid lineท่อสารเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liquidสารเหลว, ของเหลว, ยาน้ำ, ประเภทของเหลว [การแพทย์]
Liquid ammoniaแอมโมเนียเหลว [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Liquid Crystalline Stateสภาพเป็นของเหลว [การแพทย์]
Liquid Dilution, Solid inสารละลายของแข็งในของเหลว, การเจือจางของแข็งในของเหลว [การแพทย์]
Liquid Displacement System, Directระบบดูดของเหลวโดยตรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด
liquidatorการชำระบัญชี
liquidity trap (n name) กับดักสภาพคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
And you can tell me that that is liquid vicodin.และคุณบอกผมซิว่า\ นั่นเป็นไวโคตินชนิดฉีด Birthmarks (2008)
One of the goblets contains a deadly poison, the other goblet, a harmless liquid.ใบหนึ่งนั้นมียาพิษ ส่วนอีกใบไม่มียาพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
All the liquid from both goblets must be drunk, but each of you may only drink from a single goblet.ต้องดื่มของเหลวในถ้วยให้หมด แต่พวกเจ้าจะเลือกดื่มได้เพียงหนึ่งถ้วย The Labyrinth of Gedref (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then all the liquid can be drunk, and from a single goblet.จากนั้นของเหลวทั้งหมดก็สามารถดื่มได้ และจากถ้วยใบเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
- Liquid Tibanna: highly explosive.-ก๊าซทิบันน่าเหลว : ระเบิดแรงสูง Rookies (2008)
Blue liquid is a quaternary ammonium compound.ของเหลวสีฟ้านี่ประกอบไปด้วยแอมโมเนียมสี่ส่วน And How Does That Make You Kill? (2008)
What is this red liquid coming from my paw?นี่คืออะไรน่ะ ไอ่น้ำมีแดงๆ ที่ซึมออกมาจากเท้าฉัน Bolt (2008)
A little liquid courage, Mr. Dent?ดื่มเพิ่มความกล้าไหม คุณเดนท์ The Dark Knight (2008)
"Exhausted degreasing baths with solvents, no liquid phase."งั้น 4-11 Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
liquidA sponge absorbs liquids.
liquidI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquidMatter can exist as a solid, liquid, or gas.
liquidShareholders voted to liquidate the company's assets.
liquidThe hair-dressing liquid gave off a strong smell.
liquidThe liquid does not strain well.
liquidThe liquid gave off a strong smell.
liquidThis is more like a liquid than a facial cream. That makes it easy to use.
liquidThis liquid can be resolved into three elements.
liquidThis sticky liquid can be substituted for glue.
liquidThis transparent liquid contains a sort of poison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊สหุงต้ม[N] liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
เหลว[ADJ] liquid, See also: fluid, watery, thin (oil), Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: เขาใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวด
สภาพคล่อง[N] liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
น้ำ[N] liquid, See also: fluid, Syn. ของเหลว, Example: โลกของเรามีน้ำอยู่ 3 ส่วน ดิน 1 ส่วน
น้ำกระสาย[N] aqueous adjuvant, See also: liquid vehicle for powdered medicine, Syn. น้ำกระสายยา, Example: คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่, Thai definition: น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย
น้ำยา[N] medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่
ของไหล[N] fluid, See also: liquid, Example: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง, Thai definition: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส, Notes: (วิทยา)
ชล[N] water, See also: liquid as in rivers, lakes, seas and oceans
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery   FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra banchī) EN: liquidation   FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid   FR: fluide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUID    L IH1 K W AH0 D
LIQUIDE    L IH0 K W AY1 D
LIQUIDS    L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDATE    L IH1 K W AH0 D EY2 T
LIQUIDITY    L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0
LIQUIDATED    L IH1 K W AH0 D EY2 T AH0 D
LIQUIDATES    L IH1 K W AH0 D EY2 T S
LIQUIDATOR    L IH1 K W AH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATION    L IH2 K W AH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATING    L IH1 K W AH0 D EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquid    (n) (l i1 k w i d)
liquids    (n) (l i1 k w i d z)
liquidate    (v) (l i1 k w i d ei t)
liquidity    (n) (l i1 k w i1 d i t ii)
liquidize    (v) (l i1 k w i d ai z)
liquidated    (v) (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates    (v) (l i1 k w i d ei t s)
liquidator    (n) (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidized    (v) (l i1 k w i d ai z d)
liquidizer    (n) (l i1 k w i d ai z @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液体[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]
萃取[cuì qǔ, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] liquid-liquid extraction, #24,114 [Add to Longdo]
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, ] liquid ammonia, #66,572 [Add to Longdo]
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, ] liquid hand soap [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle [Add to Longdo]
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}liquid gas [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}; Propangas {n}liquid petroleum gas; liquified petroleum gas (L.P.G.; LPG) [Add to Longdo]
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume [Add to Longdo]
Jauche {f}; Gülle {f}liquid manure [Add to Longdo]
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
Liquidität {f}liquidity [Add to Longdo]
Liquiditätseffekt {m}availability effect [Add to Longdo]
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio [Add to Longdo]
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution [Add to Longdo]
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liquid \Liq"uid\ (l[i^]k"w[i^]d), a. [L. liquidus, fr. liquere
   to be fluid or liquid; cf. Skr. r[imac] to ooze, drop,
   l[imac] to melt.]
   1. Flowing freely like water; fluid; not solid.
    [1913 Webster]
 
       Yea, though he go upon the plane and liquid water
       which will receive no step.      --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) Being in such a state that the component
    molecules move freely among themselves, but have a
    definite volume changing only slightly with changes of
    pressure, and do not tend to separate from each other as
    the particles of gases and vapors do when the volume of
    the container is increased; neither solid nor gaseous; as,
    liquid mercury, in distinction from mercury solidified or
    in a state of vapor.
 
   Note: Liquid substances may form a definite interface with
      gases, whereas the molecules of different gases freely
      intermingle with each other.
      [1913 Webster +PJC ]
 
   3. Flowing or sounding smoothly or without abrupt transitions
    or harsh tones. "Liquid melody." --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   4. Pronounced without any jar or harshness; smooth; as, l and
    r are liquid letters.
    [1913 Webster]
 
   5. Fluid and transparent; as, the liquid air.
    [1913 Webster]
 
   6. Clear; definite in terms or amount. [Obs.] "Though the
    debt should be entirely liquid." --Ayliffe.
 
   7. (Finance) In cash or readily convertible into cash without
    loss of principle; -- said of assets, such as bank
    accounts, or short-term bonds tradable on a major stock
    exchange.
    [PJC]
 
   {Liquid glass}. See {Soluble glass}, under {Glass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liquid \Liq"uid\, n.
   1. A substance whose parts change their relative position on
    the slightest pressure, and therefore retain no definite
    form; any substance in the state of liquidity; a fluid
    that is not gaseous and has a definite volume independent,
    of the container in which it is held. Liquids have a fixed
    volume at any given pressure, but their shape is
    determined by the container in which it is contained.
    Liquids, in contrast to gases, cannot expand indefinitely
    to fill an expanding container, and are only slightly
    compressible by application of pressure.
    [1913 Webster]
 
   Note: Liquid and fluid are terms often used synonymously, but
      fluid has the broader signification. All liquids are
      fluids, but many fluids, as air and the gases, are not
      liquids.
      [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) A letter which has a smooth, flowing sound, or
    which flows smoothly after a mute; as, l and r, in bla,
    bra. M and n also are called liquids.
    [1913 Webster]
 
   {Liquid measure}, a measure, or system of measuring, for
    liquids, by the gallon, quart, pint, gill, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquid
   adj 1: existing as or having characteristics of a liquid;
       especially tending to flow; "water and milk and blood are
       liquid substances" [ant: {gaseous}, {solid}]
   2: filled or brimming with tears; "swimming eyes"; "sorrow made
     the eyes of many grow liquid" [syn: {liquid}, {swimming}]
   3: clear and bright; "the liquid air of a spring morning"; "eyes
     shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes" [syn:
     {liquid}, {limpid}]
   4: changed from a solid to a liquid state; "rivers filled to
     overflowing by melted snow" [syn: {melted}, {liquid},
     {liquified}] [ant: {unmelted}]
   5: smooth and flowing in quality; entirely free of harshness;
     "the liquid song of a robin"
   6: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
     stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a
     ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid}, {smooth}]
   7: in cash or easily convertible to cash; "liquid (or fluid)
     assets" [syn: {fluid}, {liquid}]
   n 1: a substance that is liquid at room temperature and pressure
   2: the state in which a substance exhibits a characteristic
     readiness to flow with little or no tendency to disperse and
     relatively high incompressibility [syn: {liquid},
     {liquidness}, {liquidity}, {liquid state}]
   3: fluid matter having no fixed shape but a fixed volume
   4: a frictionless continuant that is not a nasal consonant
     (especially `l' and `r')

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top