ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

液态

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -液态-, *液态*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]
液态[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
True, the solid compound wasn't working. But since I reduced it to a liquid form...[CN] 是的,固态混合物没有效 但我把它浓缩为液态之后... Pheromone, My Lovely (1993)
- Fluid breathing system. We just got them. - You use it when you go really deep.[CN] 液态呼吸系统,最新的装备 为深海潜水使用发展出来的 The Abyss (1989)
- What the hell does that mean?[CN] 那是什么鬼玩意? 液态金属 Terminator 2: Judgment Day (1991)
Liquid.[CN] 它是液态 The Rock (1996)
Condensation ice-cold. Liquid oxygen.[CN] 冷凝的液态 You Only Live Twice (1967)
Liquid Schwartz![CN] 液态瓦斯! Spaceballs (1987)
The umbilical cord attached to the liquid-fuel booster... has been disengaged.[CN] 与液态燃料推进器相连的 连接带... 已经脱离 Pilot (1993)
Life as we know it must have liquid water to develop.[CN] 就我们所知,生命的延续需要液态 Destiny in Space (1994)
What he's doing is spraying this thing with liquid nitrogen... to give you a second or two before detonation.[CN] 他得用液态氮喷这个玩意 在引爆前为你争取一到两秒的时间 Lethal Weapon 2 (1989)
LOX and LH2 are pressurized.[CN] 液态氧和液态氢加压。 Deep Impact (1998)
Liquid nutrients are then carried... through an elaborate system of filtering... aided by the pancreas, liver, and gall bladder... or collected in the bladder to be expelled at a later time.[CN] 液态养分会经过精密的过滤系统 包括胰脏 肝脏跟胆囊 累积在膀胱里 稍后再排出 A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
But it's also the technical name for liquid oxygen,[CN] 但也是液态气的名字 You Only Live Twice (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top