Search result for

ของเหลว

(65 entries)
(0.3361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของเหลว-, *ของเหลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเหลว[N] liquid, See also: fluid, Ant. ของแข็ง, Example: เด็กที่อายุย่างเข้าเดือนที่ 12 ถึง 18 จะต้องหย่านมและเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai definition: ของที่ไม่แข็ง มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ, สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเหลวน. ของที่ไม่แข็งมีลักษณะไหลได้อย่างนํ้า
ของเหลวสถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exudateของเหลวขับจากพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
refrigerant liquidของเหลวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slurry ของเหลวข้น, สเลอรี
สิ่งเจือน้ำที่มีลักษณะข้น [สิ่งแวดล้อม]
แนฟธาของเหลวได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นรีฟอร์เมทและเบนซิน และตัวทำละลาย ในอุตสาหกรรมผลิตสี รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานโอเลฟินส์และโรงงานอะโรเมติกส์ [ปิโตรเลี่ยม]
พาราไซลีนของเหลวไซลีนประเภทหนึ่งสามารถนำไปทำ Pure Terephthalic Acid-PTA แล้วนำไปทำเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) อันจะนำไปทำใยสังเคราะห์ ไนลอน ใช้ในการทอผ้า หรือไยเทียมต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Aqueousของเหลว, ชั้นน้ำ, ละลายน้ำ, ส่วนประกอบเป็นน้ำ [การแพทย์]
Duodenal Drainageของเหลวที่ดูดได้จากบริเวณลำไส้ [การแพทย์]
Extravascular Fluidsของเหลวที่อยู่นอกเส้นเลือด,ของไหลภายนอกหลอดเลือด [การแพทย์]
Fluid, Serousของเหลวใสๆ,น้ำเมือกใส [การแพทย์]
Fluids and Electrolytesของเหลวของร่างกาย [การแพทย์]
Fluids, Intracellarของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without a living system, There's not enough pressure to get fluid all the way up.ไม่มีสัญญานชีวิตและไม่มี แรงดันพอจะเคลื่อนของเหลว Not Cancer (2008)
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Pressure imbalance allows fluid to build up in the lungs.ความดันเลือดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดของเหลวขึ้นไปท่วมปอดได้ Emancipation (2008)
All the liquid from both goblets must be drunk, but each of you may only drink from a single goblet.ต้องดื่มของเหลวในถ้วยให้หมด แต่พวกเจ้าจะเลือกดื่มได้เพียงหนึ่งถ้วย The Labyrinth of Gedref (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then all the liquid can be drunk, and from a single goblet.จากนั้นของเหลวทั้งหมดก็สามารถดื่มได้ และจากถ้วยใบเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
Blue liquid is a quaternary ammonium compound.ของเหลวสีฟ้านี่ประกอบไปด้วยแอมโมเนียมสี่ส่วน And How Does That Make You Kill? (2008)
There are mood swings, fluid retention, and once a month you'll bleed from your vagina.มีของเหลวคั่งอยู่ มีเลือดออก ตามช่องคลอดเดือนละครั้ง Superhero Movie (2008)
I gotta go drain the main vein.ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's all right, it's fluids.มันไม่เป็นไร มันคือของเหลว Taken (2008)
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเหลว[n.] (khønglēo) EN: liquid ; fluid   FR: liquide [m] ; fluide [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid[N] กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
calamine lotion[N] ของเหลวสีชมพูใช้ทาผิวเมื่อคันหรือถูกไหม้, See also: คาลาไมน์, Syn. calamine
chloroform[N] คลอโรฟอร์ม, See also: ของเหลวไม่มีสีทำให้หมดสติเมื่อสูดดม
dribble[N] ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด, Syn. sprinkling, splash, squirt
emulsion[N] ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
filtrate[N] ของเหลวหรือแก๊ซที่ผ่านการกรอง
fluid[N] ของเหลว, See also: ของไหล, Syn. liquid, solution, Ant. solid
hydrogen peroxide[N] ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค
juice[N] ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร, Syn. liquid, fluid, nectar
lactic acid[N] กรดแล็กติก, See also: ของเหลวใสที่พบได้ในกระบวนการหมักของการทำนมเปรี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
hydrometer(n) เครื่องวัดน้ำหนักของเหลว,เครื่องวัดดีกรีสุรา
liquid(n) ของเหลว
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flammable Liquidของเหลวไวไฟ
goop[กูป] ของเหลวสีเขียวที่เป็นเมือกๆ (superliuminatigoldenflowerkillchun)

German-Thai: Longdo Dictionary
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Tropfen(n) |der, pl. Tropfen| หยด(ของของเหลว) เช่น Wassertropfen หยดน้ำ
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top