Search result for

liquidate

(27 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidate-, *liquidate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate[VT] ชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
When he turned 21, he dropped out of medical school, liquidated his trust fund.พวกเค้ายังไม่รู้แน่ๆว่าเค้า.. Cold Comfort (2009)
If we go belly-up, we liquidate, and you get the first $20,000.แต่ถ้าเราเจ๋ง เราก็จะขายร้าน และคืนเงินให้เธอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้ Fa Guan (2009)
Look, I really need to liquidate some assets.ฟังนะ ผมจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้จริงๆ Home Economics (2009)
One of the largest. But I thought all of the hives were liquidated after the war.ใช่หนึ่งในรังที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ว่ามันถูกทำลายหมดแล้วงั้นเรอะ Priest (2011)
Mine was liquidated years ago.ของฉันถูกเลิกไปปีกว่าแล้ว The Princess Dowry (2012)
I could empty your bank accounts, liquidate your stocks, and even send your ex-wife the location of your house in Bermuda.ผมสามารถทำให้บัญชีธนาคารคุณหมดเกลี้ยง หุ้นคุณหายหมด. และส่งที่อยู่ Root Cause (2012)
As his only heir, I'm just here to get the deed so I can liquidate the station.ในฐานที่ผมเป็นทายาทเพียงคนเดียว ผมจึงอยู่ที่นี่ ตามข้อตกลงเพื่อที่ผมจะสามารถ ชะระสะสางฟาร์มปศุสัตว์นี่ Noosphere Rising (2012)
I liquidated my Nolcorp stock years ago.ฉันได้สะสางคลังสินค้าโนลคอร์พของฉัน เมื่อปีที่แล้ว Forgiveness (2012)
I sold the house, liquidated my savings.ฉันขายบ้านเพื่อใช้หนี้ Lineage (2012)
He wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home.เขาต้องการที่จะเงินสดใน, เลิก กิจการ, ใช้เงินของเขาและวิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidateShareholders voted to liquidate the company's assets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชำระบัญชี[n. exp.] (phū chamra banchī) EN: liquidator   FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATE    L IH1 K W AH0 D EY2 T
LIQUIDATED    L IH1 K W AH0 D EY2 T AH0 D
LIQUIDATES    L IH1 K W AH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidate    (v) (l i1 k w i d ei t)
liquidated    (v) (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates    (v) (l i1 k w i d ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liquidate \Liq"ui*date\ (l[i^]k"w[i^]*d[=a]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Liquidated} (-d[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Liquidating}.] [LL. liquidatus, p. p. of liquidare to
   liquidate, fr. L. liquidus liquid, clear. See {Liquid}.]
   1. (Law) To determine by agreement or by litigation the
    precise amount of (indebtedness); or, where there is an
    indebtedness to more than one person, to determine the
    precise amount of (each indebtedness); to make the amount
    of (an indebtedness) clear and certain.
    [1913 Webster]
 
       A debt or demand is liquidated whenever the amount
       due is agreed on by the parties, or fixed by the
       operation of law.           --15 Ga. Rep.
                          321.
    [1913 Webster]
 
       If our epistolary accounts were fairly liquidated, I
       believe you would be brought in considerable debtor.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. In an extended sense: To ascertain the amount, or the
    several amounts, of, and apply assets toward the discharge
    of (an indebtedness). --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge; to pay off or settle, as an indebtedness.
    [1913 Webster]
 
       Friburg was ceded to Zurich by Sigismund to
       liquidate a debt of a thousand florins. --W. Coxe.
    [1913 Webster]
 
   4. To make clear and intelligible.
    [1913 Webster]
 
       Time only can liquidate the meaning of all parts of
       a compound system.          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   5. To make liquid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. To convert (assets) into cash.
    [PJC]
 
   7. To kill; -- used mostly of governments or organizations
    killing their enemies; as, Stalin liquidated many of the
    Kulaks.
    [PJC]
 
   8. To dissolve (an organization); to terminate (an activity).
    [PJC]
 
   {Liquidated damages} (Law), damages the amount of which is
    fixed or ascertained. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidate
   v 1: get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The
      mafia liquidated the informer"; "the double agent was
      neutralized" [syn: {neutralize}, {neutralise}, {liquidate},
      {waste}, {knock off}, {do in}]
   2: eliminate by paying off (debts) [syn: {liquidate}, {pay off}]
   3: convert into cash; "I had to liquidate my holdings to pay off
     my ex-husband"
   4: settle the affairs of by determining the debts and applying
     the assets to pay them off; "liquidate a company"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top