ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多么

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多么-, *多么*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"However tempting that maybe, I still can't stay."[CN] "无论它是多么地诱人 我都不能留下来了" The Phantom Carriage (1921)
And the fact that I love you so very, very much.[CN] 要知道我是多么的爱你 Cavalcade (1933)
"Don't you realise, Maria, how it pleases me to help the first guest God sent us?"[CN] "玛丽亚修女,你不明白我能 为上帝派给我们的第一位宾客 做点事情是多么地高兴吗?" The Phantom Carriage (1921)
What kind of a comedy is this![CN] 多么好笑的喜剧啊! Seduction (1929)
# How I would love #[CN] 我多么 One Hour with You (1932)
And what I think of you![CN] 我是多么地想你! Seduction (1929)
If you only knew what I think of him![CN] 要是你知道多么想念你,那该多好! Seduction (1929)
# It's sweet when the band is playing #[CN] 当乐声响起的时候, 多么甜蜜 One Hour with You (1932)
"l'll find her, and I'll teach her how it feels when your heart freezes to its very core, like mine has!"[CN] 我会再次找到她,然后我会让 她知道我现在感到多么地寂寞" The Phantom Carriage (1921)
# How I'd enjoy #[CN] 我多么 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top