Search result for

เท่าไร

(26 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่าไร-, *เท่าไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไร[ADV] how much, See also: how many, Example: ยิ่งเราเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์มากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งเข้าใจอธิบาย และทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากเท่านั้น, Thai definition: กี่มากน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท่าไรว. กี่มากน้อย, เท่าใด ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These guys ain't that tough. Shen!ไอ้พวกนี่ไม่เท่าไรหรอก เชน! Dead Space: Downfall (2008)
How fast her neurons are firing.จะแสดงให้เราเห็นว่าระบบประสาทเธอจะโดนทำลายเร็วเท่าไร Not Cancer (2008)
- How long has her urine been brown?นานเท่าไรแล้วที่เธอฉี่เป็นสีน้ำตาล Birthmarks (2008)
How long are you going to stay mad at me?คุณรักษาฉันมานานเท่าไร Lucky Thirteen (2008)
How long are you going to be here?แล้วคุณอยู่โรงพยาบาลมานานเท่าไร Lucky Thirteen (2008)
How long have you known her?นานเท่าไรที่คุณรู้จักเธอ Lucky Thirteen (2008)
How long until the cysts come back?นานเท่าไรที่ซีสจะกลับมาอีก Lucky Thirteen (2008)
How long do you have?คุณมีเวลาเท่าไร Lucky Thirteen (2008)
How long have you felt like this?คุณรู้สึกแบบนี้มานานเท่าไรแล้ว The Itch (2008)
Said there was less of me to love.เธอว่าผมไม่เหลืออะไรให้รักเท่าไร Dying Changes Everything (2008)
I'm not entirely sure what I'm looking for.ข้าก็ยังไม่แน่ใจเท่าไรว่าข้ามองหาอะไร The Labyrinth of Gedref (2008)
We only kept the bare minimum.เราก็มีไม่มากเท่าไร The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่าไร[X] (thaorai) EN: how much ; how many ; how   FR: combien
เท่าไร[X] (wan thī thaorai) EN: What date   FR: (à) quelle date ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
how[ADV] เท่าไร, See also: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร
how many[ADV] เท่าไร, See also: กี่มากน้อย
how much[ADV] เท่าไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
what(วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ

English-Thai: Nontri Dictionary
what(adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร
what(pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top