ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoot down

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoot down-, *hoot down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoot down[PHRV] ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down

Japanese-English: EDICT Dictionary
射落とす[いおとす, iotosu] (v5s) to shoot down; to win; to gain [Add to Longdo]
打ち落とす;撃ち落とす;打ち落す;撃ち落す;打落す;撃落す[うちおとす, uchiotosu] (v5s,vt) to knock down; to shoot down; to lop off [Add to Longdo]
弾道ミサイル破壊措置命令[だんどうミサイルはかいそちめいれい, dandou misairu hakaisochimeirei] (n) (See 破壊措置命令) ballistic-missile shoot-down order; order to shoot down a ballistic missile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hoot down \Hoot down\, v. t.
     To shout down; to cause (a speaker) to cease trying to speak
     by loud derisive shouts.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top