ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glad

G L AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glad-, *glad*, gla
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glad(adj) ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
glade(n) บริเวณที่โล่งในป่า, See also: ทุ่งโล่ง, Syn. dell, meadow
gladly(adv) อย่างยินดี, See also: อย่างดีอกดีใจ
gladly(adv) อย่างเต็มใจ
gladly(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างปิติยินดี
gladden(vt) ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน, Syn. delight, happy, please
gladness(n) ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight
gladsome(adj) น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyful
gladsome(adv) น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyfully
glad hand(n) การหลอกทำดีกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glad(แกลด) adj. ดีใจ, ยินดี, เบิกบานใจ. -vt, ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ, เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
gladden(แกลด'เดิน) vt., vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate, cheer, please
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gladiate(แกลด'ดีเอท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายดาบ
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้, นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant, fighter
gladiolus(แกลดีโอ'ลัส) n.พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
gladsome(แกลด'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ปีติยินดี, Syn. joyous, merry
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
glad(adj) น่ายินดี, ดีใจ, ปีติ, เบิกบาน, ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี, ทำให้ดีใจ, ทำให้ปลื้มปีติ
glade(n) ที่โล่งในป่า, บึง
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
gladness(n) ความยินดี, ความดีใจ, ความปีติยินดี
gladsome(adj) น่ายินดี, ดีใจ, น่าปีติยินดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glad handข้อต่อลมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gladeแอ่งราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gladiate-รูปดาบ [ มีความหมายเหมือนกับ ensiform; xiphoid; xyphoid ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gladiate; ensiform-รูปใบดาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gladiolusแกลดิโอลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gladiolusแกลดิโอลัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a nice-a little man. I'm so glad to see you again.คุณนี่ไม่หล่อเอาซะเลย ผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Gee, I'm glad to see ya!จี ฉันดีใจที่ได้เห็นยา! Pinocchio (1940)
- But I'm awfully glad to see you.แต่ฉันชะมัดดีใจที่ได้พบ คุณ Pinocchio (1940)
I'm so glad you called me, Mr. De Winter.ดีใจจังที่คุณโทรมา คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Glad to see you home, sir.- ครับ ขอบคุณครับ ดีใจที่เห็นท่านกลับมา Rebecca (1940)
Awfully glad to meet you.ยินดีที่ได้รู้จักครับ Rebecca (1940)
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
I'm glad I do not have to kill the stars.ฉันดีใจที่ฉันจะได้ไม่ต้องฆ่า ดาว The Old Man and the Sea (1958)
- No that's not me. I'm glad it wore off quickly.ฉันดีใจที่มันสวมออกไปอย่างรวดเร็ว แล้ว Help! (1965)
Glad they got him. A man guilty of all those crimes!ดีใจจริงที่จับมันได้ คนชั่วช้าสารพัดเลยนะนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gladAll were glad to hear the news.
gladAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
gladAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
gladCertainly. I'd be glad to.
gladFirst of all let me say how glad I am to be here.
gladGlad to see you again.
gladGlad you like it.
gladHe gladly accepted our offer.
gladHe is glad about his son's love of books.
gladHe is glad to hear the news.
gladHe is now glad, now sad at the progress of the game.
gladHe is very glad that his school life is going well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิติ(n) joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
เริงร่า(v) enjoy, See also: glad, Syn. เบิกบาน, Example: พวกเด็กยังเริงร่ากับของเล่นชิ้นเก่าดังเช่นวันแรกที่ได้มา
สุปรีดิ์(n) gladness, See also: happiness, pleasure, delight, Syn. ความยินดี, ความปรีดา
น่ายินดี(v) gladden, See also: be happy, be pleasure, cheer, Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ, Ant. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่, Example: น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ความปิติ(n) delightfulness, See also: gladness, pleasure, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี, Example: พ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก
ความดีใจ(n) gladness, See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, Ant. ความเสียใจ, Example: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง
ความยินดี(n) gladness, See also: joy, happiness, pleasure, Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ, Ant. ความเสียใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
บังกลาเทศ[Bangkalāthēt] (n, prop) EN: Bangladesh  FR: Bangladesh
ชาวบังกลาเทศ[Chāo Bangkalāthēt] EN: Bangladeshi
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[dījai thī dāi phop khun] (xp) EN: glad to have met you ; so glad to see you  FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีอกดีใจ[dīøkdījai] (v) EN: be very glad  FR: jubiler ; exulter
อิ่มใจ[imjai] (v) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented  FR: être comblé ; être assouvi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLAD G L AE1 D
GLADE G L EY1 D
GLADU G L EY1 D UW0
GLADD G L AE1 D
GLADJE G L AE1 D JH IY2
GLADES G L EY1 D Z
GLADYS G L AE1 D IH0 S
GLADLY G L AE1 D L IY0
GLADIS G L AE1 D IH0 S
GLADDEN G L AE1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glad (j) glˈæd (g l a1 d)
glade (n) glˈɛɪd (g l ei1 d)
Gladys (n) glˈædɪs (g l a1 d i s)
glades (n) glˈɛɪdz (g l ei1 d z)
gladly (a) glˈædliː (g l a1 d l ii)
gladden (v) glˈædn (g l a1 d n)
gladder (j) glˈædər (g l a1 d @ r)
gladdens (v) glˈædnz (g l a1 d n z)
gladdest (j) glˈædɪst (g l a1 d i s t)
gladioli (n) glˌædɪˈoulaɪ (g l a2 d i ou1 l ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角斗士[jiǎo dòu shì, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] gladiator [Add to Longdo]
颠颠[diān diān, ㄉㄧㄢ ㄉㄧㄢ, / ] glad and diligent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gladiator { m } | Gladiatoren { pl }gladiator | gladiators [Add to Longdo]
Gladiole { f } | Gladiolen { pl }gladiolus | gladioluses [Add to Longdo]
froh (über); fröhlich { adj } | froher; fröhlicher | am frohesten; am fröhlichstenglad (of; at; about) | gladder | gladdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バングラデシュ[banguradeshu] (n) Bangladesh #12,567 [Add to Longdo]
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj-i) (uk) happy; glad; pleasant; (P) #15,515 [Add to Longdo]
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly #19,763 [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
グラジオラス[gurajiorasu] (n) gladiolus [Add to Longdo]
グラディウス[guradeiusu] (n) gladius [Add to Longdo]
グラディエーター[guradeie-ta-] (n) gladiator [Add to Longdo]
サランラップ[saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK) [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
眼梶木;眼旗魚[めかじき;メカジキ, mekajiki ; mekajiki] (n) (uk) swordfish (Xiphias gladius); broadbill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glad \Glad\ (gl[a^]d), a. [Compar. {Gladder}; superl.
   {Gladdest}.] [AS. gl[ae]d bright, glad; akin to D. glad
   smooth, G. glatt, OHG. glat smooth, shining, Icel. gla[eth]r
   glad, bright, Dan. & Sw. glad glad, Lith. glodas smooth, and
   prob. to L. glaber, and E. glide. Cf. {Glabrous}.]
   [1913 Webster]
   1. Pleased; joyous; happy; cheerful; gratified; -- opposed to
    {sorry}, {sorrowful}, or {unhappy}; -- said of persons,
    and often followed by of, at, that, or by the infinitive,
    and sometimes by with, introducing the cause or reason.
    [1913 Webster]
 
       A wise son maketh a glad father.   --Prov. x. 1.
    [1913 Webster]
 
       He that is glad at calamities shall not be
       unpunished.              --Prov. xvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       The Trojan, glad with sight of hostile blood.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He, glad of her attention gained.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As we are now glad to behold your eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Glad am I that your highness is so armed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Glad on 't}, glad of it. [Colloq.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Wearing a gay or bright appearance; expressing or exciting
    joy; producing gladness; exhilarating.
    [1913 Webster]
 
       Her conversation
       More glad to me than to a miser money is. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Glad evening and glad morn crowned the fourth day.
                          --Milton.
 
   Syn: Pleased; gratified; exhilarated; animated; delighted;
     happy; cheerful; joyous; joyful; cheering; exhilarating;
     pleasing; animating.
 
   Usage: {Glad}, {Delighted}, {Gratified}. Delighted expresses
      a much higher degree of pleasure than glad. Gratified
      always refers to a pleasure conferred by some human
      agent, and the feeling is modified by the
      consideration that we owe it in part to another. A
      person may be glad or delighted to see a friend, and
      gratified at the attention shown by his visits.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glad \Glad\, v. t. [imp. & p. p. {Gladded}; p. pr. & vb. n.
   {Gladding}.] [AS. gladian. See {Glad}, a., and cf. {Gladden},
   v. t.]
   To make glad; to cheer; to gladden; to exhilarate. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      That which gladded all the warrior train. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Each drinks the juice that glads the heart of man.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glad \Glad\, v. i.
   To be glad; to rejoice. [Obs.] --Massinger.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glad
   adj 1: showing or causing joy and pleasure; especially made
       happy; "glad you are here"; "glad that they succeeded";
       "gave a glad shout"; "a glad smile"; "heard the glad
       news"; "a glad occasion" [ant: {sad}]
   2: eagerly disposed to act or to be of service; "glad to help"
     [syn: {glad}, {happy}]
   3: feeling happy appreciation; "glad of the fire's warmth"
   4: cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May morning"
     [syn: {beaming}, {glad}]
   n 1: any of numerous plants of the genus Gladiolus native
      chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped
      leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-
      shaped flowers; widely cultivated [syn: {gladiolus},
      {gladiola}, {glad}, {sword lily}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 glad
  1. cheerful; gay; merry
  2. happy; glad

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 glad /xlɑt/
  1. smooth
  2. slippery
  3. slippery

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 glad
  happy; glad

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top