ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

willingness

W IH1 L IH0 NG N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willingness-, *willingness*, willingnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willingness(n) ความเต็มใจ, See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ, Syn. voluntariness, Ant. reluctance, involuntariness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า As Good as It Gets (1997)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
I'll take that as your willingness to come back home.ฉันจะถือว่าแกจะทำตามคำสัญญาเดิมของตระกูล Sweet 18 (2004)
No, he was a perfect gentleman, except, of course, his willingness to be bought.ไม่ เขาเป็นสุภาพบุรุษ เว้นแต่เขาเต็มใจที่จะถูกซื้อ Look What He Dug Up This Time (2009)
If I can't even demonstrate a willingness to trust them In turn?ถ้าฉันทำลายความเชื่อใจของพวกนั้น โดยไม่เชื่อใจกลับเนี่ยนะ? Incursion: Part 2 (2010)
It's his willingness to murder that attracts her.เขาจงใจหลอกอ่อยเหยื่อ ให้เธอหลงเข้ามาถูกฆ่า Episode #1.3 (2010)
Our willingness to communicate.ว่ามีความตั้งใจในการติดต่อกับมันแค่ไหน The Innkeepers (2011)
He's okay with your willingness to argue any point with anyone even if they outrank you.เขาโอเค กับความพอใจของเธอ ที่โต้แย้งบางประเด็น กับบางคน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าเธอ Last Temptation (2011)
For bravery and the rather thickheaded willingness to sacrifice himself for his fellow man, สำหรับความกล้าหาญและค่อนข้าง ความตั้งใจ thickheaded ที่จะเสียสละตัวเอง สำหรับการเพื่อนชายของเขา One Chance (2013)
Well, I appreciate your willingness to soldier on, folks.ผมซาบซึ้งใจที่พวกคุณตั้งใจ จะอยู่พร้อมหน้ากัน Truth: Part 1 (2013)
While I admire your willingness to extend an olive branch, ผมชื่นชมในความตั้งใจของคุณ ที่พยายามจะสร้างสันติของคุณนะ Visionary (2013)
When the gods see this willingness to suffer... to sacrifice, they pay attention.เมื่อเทพยาดาเห็นมัน แล้วอยากจะทนทุกข์ทรมาน เมื่อบูชายัญ พวกท่านจะให้ความสนใจ The Replacements (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
willingnessDick showed a willingness to help us.
willingnessWillingness to take responsibility is a sign of maturity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมัครใจ(n) willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
ความเต็มใจ(n) willingness, See also: contention, satisfaction, Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี, Ant. ความไม่เต็มใจ, Example: รัฐบาลมีความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีใจ[khwām dījai] (n) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness  FR: joie [ f ] ; bonheur [ m ]
ความพอใจ[khwām phøjai] (n) EN: contentment ; satisfaction ; willingness  FR: satisfaction [ f ] ; contentement [ m ]
วัดใจ[watjai] (v) EN: test one's willingness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WILLINGNESS W IH1 L IH0 NG N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willingness (n) wˈɪlɪŋnɪs (w i1 l i ng n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] willingness; would rather (agree to X than Y), #12,709 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompromissbereitschaft { f }willingness to compromise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willingness \Will"ing*ness\, n.
   The quality or state of being willing; free choice or consent
   of the will; freedom from reluctance; readiness of the mind
   to do or forbear.
   [1913 Webster]
 
      Sweet is the love which comes with willingness.
                          --Dryden.
   [1913 Webster] Williwaw

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 willingness
   n 1: cheerful compliance; "he expressed his willingness to help"
      [ant: {involuntariness}, {unwillingness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top