ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elated

IH0 L EY1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elated-, *elated*, elat, elate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elated(adj) ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก, ภูมิใจมาก, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า, ยังค้างอยู่, Syn. late, overdue
crenelated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม, เป็นหยักกลม, เป็นรอยบาก
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เชื่อมกัน, Syn. associated

English-Thai: Nontri Dictionary
belated(adj) ล่าช้า, สายไป, ยังค้างอยู่
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Others were elated and rejoiced.บางส่วนยินดี และมีความสุข The Negotiation (2010)
Don't know if I'm elated or gassy♪ Don't know if I'm elated or gassy ไม่รู้ข้าจะเพ้อหรือเพี้ยนขนาดนี้ Frozen (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[kīokap Amērikā] (adj) EN: American ; related to Amrica  FR: américain
ลิงโลด[linglōt] (v) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy  FR: sauter de joie ; bondir de joie
ลิงโลดใจ[linglōtjai] (v) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with
หม่อม[mǿm] (n) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person  FR: personne de sang royal [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELATED IH0 L EY1 T AH0 D
ELATED IH0 L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elated (v) ˈɪlˈɛɪtɪd (i1 l ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed #27,144 [Add to Longdo]
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] elated; high-spirited #32,119 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] elated #36,580 [Add to Longdo]
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent #41,414 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
隣接[りんせつ, rinsetsu] (n, vs) adjoin; adjacent; related; (P) #1,894 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection #3,129 [Add to Longdo]
無関係[むかんけい, mukankei] (adj-na, n, adj-no) unrelated; (P) #5,322 [Add to Longdo]
当事者[とうじしゃ, toujisha] (n) person concerned; interested party; related party; (P) #5,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elate \E*late"\, v. t. [imp. & p. p. {Elated}; p. pr. & vb. n.
   {Elating}.]
   1. To raise; to exalt. [R.]
    [1913 Webster]
 
       By the potent sun elated high.    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To exalt the spirit of; to fill with confidence or
    exultation; to elevate or flush with success; to puff up;
    to make proud.
    [1913 Webster]
 
       Foolishly elated by spiritual pride. --Warburton.
    [1913 Webster]
 
       You ought not be elated at the chance mishaps of
       your enemies.             --Jowett
                          (Thucyd. ).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elated
   adj 1: exultantly proud and joyful; in high spirits; "the elated
       winner"; "felt elated and excited" [ant: {dejected}]
   2: full of high-spirited delight; "a joyful heart" [syn:
     {elated}, {gleeful}, {joyful}, {jubilant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top