ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gladly

G L AE1 D L IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gladly-, *gladly*, glad
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gladly[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างดีอกดีใจ
gladly[ADV] อย่างเต็มใจ
gladly[ADV] อย่างมีความสุข, See also: อย่างปิติยินดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's what any wife would gladly do for her husband.จะมีภรรยาคนไหนที่จะทำให้สามีมีความสุขได้เยี่ยงข้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
But the point is, I'd gladly walk in front of traffic for you.ฉันยินดีจะออกลุยหน้าเพื่อนาย The Truman Show (1998)
But the point's, I'd gladly step in front of traffic for you.ฉันยินดีจะออกลุยหน้าเพื่อนาย The Truman Show (1998)
I would gladly have borne myself to keep it from you.เพื่อชีวิตใหม่ของเขา The Man in the Iron Mask (1998)
I'll gladly accept itผมก็ยินดีที่จะรับมัน Sorry, I Love You (2004)
If we just pay them on time, they'll gladly stay with us.แค่เราจ่ายเงินให้ เขาก็อยู่กับเราแล้ว Innocent Steps (2005)
Imagine what a horrible fate awaits my enemies when I would gladly kill any of my own men for victory.ชาวกรีกของท่านคงภูมิใจ ในตรรกะเช่นนี้ ข้าแนะให้ท่านยอมรับเถิด 300 (2006)
And I will gladly accept the tortures of hell if I do not find my Sky Flower there.และข้าก็จะยอบรับการทรมานจากนรก... ...ถ้าข้าไม่ได้เจอเมียข้า"Sky Flower"ที่นั่น Apocalypto (2006)
After Suresh fixes me, I'll gladly take yours off your hands.หลังจาก ซูเรส์ช รักษาฉัน ฉันยินดีจะรับของเธอไว้เอง Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
He should gladly pay for it, then.งั้นเขาก็ควรจะรับโทษแล้วหล่ะ Love Now (2007)
But if this is a test from God, I shall gladly endure it.แต่นี้มันอาจจะเป็นบททดสอบของพระเจ้า ยังไงชั้นจะพยายามแล้วกัน Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gladlyHe gladly accepted our offer.
gladlyI will gladly help you.
gladlyI would gladly help you, only I am too busy now.
gladlyShe gladly accepted his proposal.
gladlyWe gladly accept your offer.

CMU English Pronouncing Dictionary
GLADLY G L AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gladly (a) glˈædliː (g l a1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gladly \Glad"ly\, adv. [From {Glad}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Preferably; by choice. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. With pleasure; joyfully; cheerfully; eagerly.
    [1913 Webster]
 
       The common people heard him gladly.  --Mark xii.
                          37.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gladly
   adv 1: in a willing manner; "this was gladly agreed to"; "I
       would fain do it" [syn: {gladly}, {lief}, {fain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top