ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elation

IH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elation-, *elation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elation(n) ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี, ความภูมิใจ, อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน, การเกี่ยวพันกัน, ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
crenelation(เครนะเล'เชิน) n. การสร้างส่วนยื่นกลม, การสร้างบาก, บาก, รอยบาก, Syn. notch
gelationn. การแข็งตัวเนื่องจากความเย็น
public relationsn. ประชาสัมพันธ์
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดองกัน, ญาติ, เครือญาติ, การบรรยาย, เรื่องราว, See also: relational adj., Syn. existing connection
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน, ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association

English-Thai: Nontri Dictionary
elation(n) ความปลื้มปีติ, ความปีติยินดี, ความอิ่มเอมใจ
correlation(n) ความเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, สหพันธ์
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
relation(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน
revelation(n) การแสดงให้เห็น, การเปิดเผย, การเผย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elationภาวะกระเหิมใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข, อารมณ์ครึ้มใจ, ความรู้สึกเป็นสุขมาก, อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง, ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank goodness, because all this elation was nearly meaningless without being able to talk to you about it.มันช่างเกือบจะไร้ความหมาย ถ้าไม่ได้คุยกับเธอเลย The Princesses and the Frog (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elationYou could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
เชื่อมการติดต่อ[cheūam kān tittø] (v, exp) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
เจริญทางพระราชไมตรี[jaroēn thāng phrarātchamaitrī] (v, exp) EN: cultivate friendly relations
จุดน้ำแข็ง[jut nāmkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
จุดเยือกแข็ง[jut yeūakkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
การเกี่ยวพันกัน[kān kīophan kan] (n, exp) EN: relationship
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[kān kīophan kan thāng sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship
การประชาสัมพันธ์[kān prachāsamphan] (n, exp) EN: public relations  FR: relations publiques [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELATION IH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elation (n) ˈɪlˈɛɪʃən (i1 l ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no, n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation #643 [Add to Longdo]
示し[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) #1,483 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator [Add to Longdo]
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
相関[そうかん, soukan] correlation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elation \E*la"tion\, n. [L. elatio. See {Elate}.]
   A lifting up by success; exaltation; inriation with pride of
   prosperity. "Felt the elation of triumph." --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elation
   n 1: an exhilarating psychological state of pride and optimism;
      an absence of depression [ant: {depression}]
   2: a feeling of joy and pride [syn: {elation}, {high spirits},
     {lightness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top