Search result for

สหพันธ์

(51 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหพันธ์-, *สหพันธ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหพันธ์[N] union, Syn. สมาพันธ์
สหพันธ์[N] federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
สหพันธ์กรรมกร[N] labour federation, See also: labour union, Syn. สหภาพแรงงาน, Example: สหพันธ์กรรมกรช่วยต่อรองเรื่องค่าจ้างแรงงานให้กรรมกร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหพันธ์น. สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ ๒ สหภาพหรือ ๒ สมาคมขึ้นไปที่ร่วมกันดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น เช่น สหพันธ์กรรมกร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labour federationสหพันธ์แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Planned Parenthood Associationสหพันธ์สมาคมวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ [การแพทย์]
International Planned Parenthood Federationสหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งโลก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Die Republic dog!ตายซะเจ้าสุนับรับใช้สหพันธ์Ambush (2008)
So all the other domestic charges against him, the Brookings Institute, the Plumbers Union, the Enemies List, you're saying all that goes into Watergate?แล้วคำอื่นๆ ล่ะ ที่ขัดกับท่านน่ะ สถาบันบรุ๊คคิงส์ สหพันธ์ช่างประปา รายชื่อศัตรูการเมือง Frost/Nixon (2008)
Open the door please! -Open up!สหพันธ์สากล เปิดประตูด้วย District 9 (2009)
HALE: Leagueof Americanสหพันธ์แห่งชาตินิยม Albification (2009)
ZOBELLE:เป็นตัวแทนสหพันธ์ Albification (2009)
TheLeague'sgot no interest in Charming.ทางสหพันธ์ ไม่ได้ได้สนใจในชาร์มมิ่ง Albification (2009)
Youthinkthisis about money for us?สหพันธ์ที่แท้จริงงั้นเหรอ Albification (2009)
League of American Nationalists.สหพันธ์ชาตินิยมแห่งอเมริกา The Culling (2009)
Beating was from the league. This is from me.นี่เป็นการสั่งสอนจากสหพันธ์ และนี่เป็นการสั่งสอนจากฉัน Na Triobloidi (2009)
Last place the League of American Nationalists put down roots was San Bernardino.สถานที่ล่าสุด สหพันธ์ชาตินิยมแห่งอเมริกา ลาออกจากงานที่ซานเบอร์นาดิโน Fix (2009)
Beating was from the league!นี่เป็นการสั่งสอนจากสหพันธ์ Smite (2009)
The league's got a reach straight to the Aryan shot callers.สหพันธ์ได้ประกาศตัว ในชื่อว่าพวกอารยัน Smite (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union   FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สหพันธ์กรรมกร[n. exp.] (sahaphan kammakøn) EN: labour federation ; labour union   FR: syndicat ouvrier [m]
สหพันธ์กีฬา[n. exp.] (sahaphan kīlā) EN: sport federation   FR: fédération sportive [f]
สหพันธ์กีฬานานาชาติ[n. exp.] (sahaphan kīlā nānāchāt) FR: fédération sportive internationale [f]
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก[org.] (Sahaphan Kīlā Mahāwitthayālai Lōk) EN: International University Sports Federation (FISU)   FR: Fédération Internationale de Sport Universitaire [f]
สหพันธ์กีฬาสากล[n. exp.] (sahaphan kīlā sākon) EN: international sports federation   
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[org] (Sahaphan Futbøn Nānāchāt) EN: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)   FR: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน [org] (Sahaphan Futbøn Asīan) EN: ASEAN Football Federation (AFF)   

English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance[N] สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation
league[N] สหพันธ์, Syn. alliance
union[N] สหภาพแรงงาน, See also: สหพันธ์แรงงาน, Syn. labor union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aflabbr. American Federation of Labor สหพันธ์แรงงานแห่งอเมริกา
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
federate(vt) รวมเป็นสหพันธ์,จัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
連合[rengou] สหพันธ์ สหภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top