หรือคุณหมายถึง dül?
Search result for

duel

(70 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duel-, *duel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duel[N] การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel[VT] แข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน, Syn. struggle, battle, collide, compete, Ant. surrender, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist

English-Thai: Nontri Dictionary
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
duel(vi) ประลองฝีมือ,ประมือกัน,ดวลกัน,ต่อสู้กัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The later didn't obey the Jade Emperor's command. The Warlord challenged the Monkey King to a duel.ตัวแม่ทัพก็ได้ท้าประลอง กับราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
I've never been challenged to a duel before.ผมไม่เคยถูกท้าทาย ให้แข่งขันกับคนอื่นมาก่อนเลย Frost/Nixon (2008)
Who dares to challenge me to a duel?ใครกล้ามาประทวนกับข้า ? Three Kingdoms (2008)
The Commander of Cao's Kingdom requests a duel with General Zilong of Liu's Kingdomท่านผู้บัญชาการของวุยก๊ก ขอพบท่านขุนพล จูล่งของจ๊กก๊ก Three Kingdoms (2008)
After a desperate chase and duel with the villain,หลังจากไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำ และได้ประมือกับจอมวายร้าย Children of the Force (2009)
Well, he won't be dueling tonight.งั้น.. เขาคงพลาดล่ะคืนนี้ The Tourist (2010)
Poor old Fermat, got killed in a duel before he could write it down.โอ้ และนี่ก็เป็นของที่เก่า แต่มีประสิทธฺภาพ - ทำไมอิเ The Eleventh Hour (2010)
You two engaged in a sweaty Wii duel...คุณทั้งสองคนพัวพันกันกับการดวลเกมwiiที่ชุ่มโชกด้วยเหงื่อ... Dr. Estrangeloved (2010)
Then Prince Zuko was sentenced to an Agni Ki duel,เจ้าชายซูโกถูกตัดสินให้เข้าต่อสู้ในอักนิคี The Last Airbender (2010)
(Laughs) That's the spirit! We have ourselves a duel! Catch.(หัวเราะ) ต้องอย่างนี้สิ เราจะมาดวลกัน รับไว้ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
And he's acting like he wants to challenge me to a duelและเขาก็ทำตัวเหมือนเขาต้องการที่จะท้าทายให้ผมต่อสู้กันตัวต่อตัว The New Normal (2011)
Perhaps you chose the wrong man to duel with.บางที ท่านเลือกคนผิด ในการดวลด้วย Lord Snow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duel"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
duelKyouichi Saionji, who he supposed would win the duel, has lost.
duelAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
duelThe sisters dueled with each other verbally.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เฉพาะบุคคล[adj.] (chaphǿ bukkhon) EN: individual   FR: individuel
ดวล[n.] (dūan) EN: duel ; fight   FR: duel [m] ; joute [f]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room   FR: chambre individuelle [m]
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
คู่[n.] (khū) EN: match   FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre (sportive) [f] ; duel [m]
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément

CMU English Pronouncing Dictionary
DUEL    D UW1 AH0 L
DUELL    JH UW1 L
DUELL    D UW1 L
DUELS    D UW1 AH0 L Z
DUELED    D UW1 AH0 L D
DUELING    D UW1 L IH0 NG
DUELIST    D UW1 AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duel    (v) (d y uu1 @ l)
duels    (v) (d y uu1 @ l z)
duelist    (n) (d y uu1 @ l i s t)
duelled    (v) (d y uu1 @ l d)
duelists    (n) (d y uu1 @ l i s t s)
duelling    (v) (d y uu1 @ l i ng)
duellist    (n) (d y uu1 @ l i s t)
duellists    (n) (d y uu1 @ l i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエル[, deyueru] (n) duel [Add to Longdo]
黄金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis) [Add to Longdo]
黄嘴鶸[きばしひわ;キバシヒワ, kibashihiwa ; kibashihiwa] (n) (uk) twite (species of finch, Carduelis flavirostris) [Add to Longdo]
果たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel [Add to Longdo]
河原鶸;川原鶸[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
胸赤鶸[むねあかひわ;ムネアカヒワ, muneakahiwa ; muneakahiwa] (n) (uk) Eurasian linnet (Carduelis cannabina) [Add to Longdo]
決闘[けっとう, kettou] (n,vs) duel; shoot-out [Add to Longdo]
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]
決闘状[けっとうじょう, kettoujou] (n) dueling challenge [Add to Longdo]
五色鶸[ごしきひわ;ゴシキヒワ, goshikihiwa ; goshikihiwa] (n) (uk) European goldfinch (Carduelis carduelis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting) [Add to Longdo]
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duel \Du"el\, v. i. & t.
   To fight in single combat. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duel \Du"el\, n. [It. duello, fr. L. duellum, orig., a contest
   between two, which passed into the common form bellum war,
   fr. duo two: cf. F. duel. See {Bellicose}, {Two}, and cf.
   {Duello}.]
   A combat between two persons, fought with deadly weapons, by
   agreement. It usually arises from an injury done or an
   affront given by one to the other.
   [1913 Webster]
 
   {Trial by duel} (Old Law), a combat between two persons for
    proving a cause; trial by battel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duel
   n 1: a prearranged fight with deadly weapons by two people
      (accompanied by seconds) in order to settle a quarrel over
      a point of honor [syn: {duel}, {affaire d'honneur}]
   2: any struggle between two skillful opponents (individuals or
     groups)
   v 1: fight a duel, as over one's honor or a woman; "In the 19th
      century, men often dueled over small matters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top