ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daybed

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daybed-, *daybed*, dayb, daybe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา daybed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *daybed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daybreak[N] ฟ้าสาง, See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด, Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise, Ant. dusk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn

English-Thai: Nontri Dictionary
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love cannot wait for daybreak,Love cannot wait for daybreak, Yomigaeri (2002)
He said to bow before him before daybreak.มันบอกว่าให้นายท่านไปคำนับมันก่อนตะวันตกดิน Episode #1.8 (2006)
Tight, but I should be home by daybreak.เฉียดฉิวมาก แต่น่าจะกลับมาทันสว่าง Resistance Is Futile (2007)
Round 'em all up at daybreak and shoot the sunlight into 'em.ด้วยหินพวกเนี้ยนะ Burning House of Love (2008)
Elizabeth and I would lose track of the night, till just before daybreak.อลิซาเบธ กับผมไม่สนใจว่าเป็นเวลากลางคืน จนกว่าจะถึงรุ่งเช้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We should be back by daybreak with whoever or whatever lives on this planet.พร้อมกับใครก็ตามหรืออะไรก็ตาม ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นี่ Jedi Crash (2009)
If she doesn't connect with Walker before daybreak, we're gonna have to pull out.ถ้าเธอไม่ได้รับการติดต่อจากวอร์คเกอร์ ก่อนเช้ามืดละก็ เราคงจะต้องถอนตัวออก Casualties of War (2010)
TeddayBear, icarusTeddayBear, icarus Episode #1.4 (2010)
Main Translators: wassupgurl85, TeddayBearMain Translators: wassupgurl85, TeddayBear Episode #1.8 (2010)
TeddayBear, g!TeddayBear, g! Episode #1.9 (2010)
Main Translators: wassupgurl85, TeddayBearMain Translators: wassupgurl85, TeddayBear Episode #1.10 (2010)
TeddayBearTeddayBear Episode #1.18 (2010)
We build up a fire, then we find food, then at daybreak we figure out which way is south and we start walking.เราช่วยกันจุดไฟ และ ช่วยกันหาอาหาร จากนั้นช่วงพักเรามาช่วยกันหาว่า ทิศตะวันตกไปทางไหน และก็เริ่มออกเดินทาง The Grey (2011)
Leave at daybreak and split up into teams.เราจะเริ่มปฎิบัติการพรุ่งนี้เช้า เราจะแทรกซึมเข้าไปในเปียงยาง เพื่อปฎิบัติภารกิจให้สำเร็จ Episode #1.1 (2011)
Still is calmer at daybreak.จะเงียบกว่านี้ตอนรุ่งเช้า House at the End of the Street (2012)
You'll ride at daybreak, Ser Alton.เจ้าจะออกเดินทางเมื่อฟ้าสาง เซอร์อัลทอน The North Remembers (2012)
This is real Neil with pipes of steel, signing of with the smooth sounds of daybreak.ผมนีลตัวจริงเสียงจริง ขอมอบเพลงฟังสบาย เพื่อรับรุ่งอรุณ Pillows and Blankets (2012)
So, Steve, please have the guards procure a few dozen humans before daybreak.นี่สตีฟ โปรดให้พวกการ์ดจัดหา พวกมนุษย์สักโหลสองโหล มาก่อนรุ่งสาง Somebody That I Used to Know (2012)
It looks like it will be with you before daybreak.คิดว่าจะไปถึงคุณก่อนเที่ยง Vengeance, Part 1 (2012)
I had to lay low until daybreak.ฉันก็เลยต้องรอจนถึงเช้ามืด Beirut Is Back (2012)
With this wind, we'll reach Drago by daybreak... so best we fill this ship up with dragons, and quick!ลมระดับนี้เราจะไปเจอกับดราโก้ตอนฟ้ารุ่ง หามังกรเติมเรือให้เต็มโดยด่วนที่สุด How to Train Your Dragon 2 (2014)
A containment crew will be here at daybreak to collect the specimen and any other data for analysis.หน่วยเก็บกู้จะมาถึงในตอนเช้าตรู่ เพื่อเก็บตัวทดลองและข้อมูลอื่นๆ ไปวิเคราะห์ Morgan (2016)
Travis, wait until daybreak.ทราวิส รอจนกว่าจะสว่างเถอะ Ouroboros (2016)
The Daybreak Boys and the Swamp Angels. They work the river, looting ships.Die Daybreak Boys und die Swamp Angels, die plündern Schiffe am Fluss. Gangs of New York (2002)
Get there before the Daybreak Boys strip her maybe you and me will talk more.Schleich dich an Bord, bevor die Daybreak Boys ihn plündern. Vielleicht kommen wir beide ins Geschäft. Gangs of New York (2002)
The Daybreak Boys catch us, they'll slit our throats.Wenn die Daybreak Boys uns sehen, schneiden sie uns die Kehle durch. Gangs of New York (2002)
The Daybreak Boys have been here, and there's nothing left.Die Daybreak Boys waren schon da. Es ist nichts mehr da. Kehren wir um, hm? Gangs of New York (2002)
- Yeah, the opening's okay."Daybreak" ist ein gutes Lied. Oh, ja. Back to the Woods (2008)
Yeah, this is Daybreak.Ja, hier ist Daybreak. Episode #8.1 (2009)
DAYBREAKERSDAYBREAKERS Daybreakers (2009)
Last year, in the network softball league, the CBS team wore hats that said "At least we're not Daybreak."Letztes Jahr hat das CBS-Team Hüte getragen, auf denen stand: "Wir sind nicht Daybreak." Morning Glory (2010)
Okay. Is "Daybreak" a shitty show?Ist Daybreak eine schlechte Sendung? Morning Glory (2010)
This is one of the most legendary news divisions in the entire history of television! "Daybreak" just needs someone who believes in it, who understands that a national platform is an invaluable resource, that no story is too low or too high to reach for!Das ist einer der legendärsten Nachrichten-Sender aller Zeiten! Daybreak braucht jemanden, der daran glaubt, der versteht, dass eine bundesweite Ausstrahlung großartig ist, dass es keine Story gibt, die zu unwichtig oder zu schwierig ist! Morning Glory (2010)
"Daybreak"'s facilities are antiquated.Die Strukturen von Daybreak sind veraltet. Morning Glory (2010)
"Daybreak" needs what I need, someone who believes that it can succeed.Daybreak braucht, was ich brauche, jemanden, der an seinen Erfolg glaubt. Morning Glory (2010)
- your morning here at Daybreak.- Daybreak gehört haben. Morning Glory (2010)
- Are you interviewing at "Daybreak"?- Sprechen Sie bei Daybreak vor? - Wiedersehen. Morning Glory (2010)
- No... - Welcome to "Daybreak".- Willkommen bei Daybreak. Morning Glory (2010)
I'm the producer of "Daybreak" and we're actually looking for a new anchor.Ich bin die Produzentin von Daybreak, wir suchen einen neuen Moderator. Morning Glory (2010)
Jesus, "Daybreak".Daybreak. Morning Glory (2010)
Mike Pomeroy, the IBS network would like to offer you the position of co-host of "Daybreak".Mike Pomeroy, der Sender IBS bietet Ihnen offiziell die Stelle des Ko-Moderators bei Daybreak an. Morning Glory (2010)
Now, macher means "to chew" in French, but we're not actually going to be eating any of this, right?DAYBREAK Basteln "Mâché" heißt "kauen" auf Französisch. Aber wir essen das doch nicht, oder? Morning Glory (2010)
All that and more, coming up on... "Daybreak".Das und mehr gleich bei Daybreak. Morning Glory (2010)
Welcome back to "Daybreak".Willkommen bei Daybreak. Morning Glory (2010)
Coming soon to "Daybreak":Demnächst bei Daybreak: Morning Glory (2010)
- ...on Daybreak.- Auf Daybreak... Morning Glory (2010)
Uh, before we begin, today is a historic moment here on "Daybreak".Bevor wir beginnen... Heute ist ein historischer Moment bei Daybreak. Morning Glory (2010)
Tomorrow on "Daybreak", we'll show you eight things you didn't know you could do with potatoes. Ooh. Should be fun.Morgen bei Daybreak: acht Dinge, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie mit Kartoffeln machen können. Morning Glory (2010)
Uh, welcome to the "Daybreak" family, Mike.Willkommen bei der Daybreak-Familie, Mike. Morning Glory (2010)
He broke the latest "Daybreak" EP.Er hat die Daybreak-GP wahnsinnig gemacht. Morning Glory (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daybIt was not till daybreak that he went to sleep.
daybI found the book so interesting that I kept on reading it until daybreak.
daybThe climbers awoke before daybreak.
daybWe were roused at daybreak by the whistle of a train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่โห่[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
เวลาย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
ปัจจุสมัย[N] daybreak, See also: dawn, Syn. เช้ามืด, Example: เมื่อถึงเวลาปัจจุสมัย กองทหารไทยก็เคลื่อนพลเข้าประจำที่, Thai definition: เวลาเช้ามืด, Notes: (บาลี)
ฟ้าสาง[V] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
ฮาม[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
อุษา[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า
แสงเงินแสงทอง[N] dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง
รุ่งสาง[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสว่าง, รุ่งอรุณ, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้า และส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง
รุ่งอรุณ[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสาง, รุ่งสว่าง, Example: ไก่โก่งคอขันรับรุ่งอรุณอันงดงาม
รุ่งสว่าง[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, Example: เธอคอยกระทั่งรุ่งสว่าง แต่เขามิได้มาที่นี่
เช้าตรู่[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, Ant. ใกล้ค่ำ, Example: เช้าตรู่ของทุกวันที่ตื่นนอนจะต้องได้ยินเสียงแม่บ่นไม่หยุด, Thai definition: เวลาสางๆ, เวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้น
เช้ามืด[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, Ant. ใกล้ค่ำ, Example: เราเริ่มทำงานแต่เช้ามืด
อรุณ[N] dawn, See also: rising sun, sunrise, daybreak, Syn. ย่ำรุ่ง, ใกล้รุ่ง, Ant. เวลาย่ำค่ำ, Example: ดอกไม้แย้มบานสะพรั่งรอรับอรุณของวันใหม่, Thai definition: เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น มี 2 ระยะ คือ มีแสงขาวเรื่อๆ (แสงเงิน) และแสงแดงเรื่อๆ (แสงทอง), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
ย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ, Ant. ย่ำค่ำ, Example: กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี, Thai definition: เวลาประมาณ 2 นาฬิกา
รุ่งเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn, Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ, Ant. ค่ำ, Thai definition: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อรุณรุ่ง[N] morning, See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn, Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn   
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[n.] (rung-arun) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning   FR: aube [f]
สว่าง[n.] (sawāng) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
DAYBREAK    D EY1 B R EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dayboy    (n) dˈɛɪbɔɪ (d ei1 b oi)
daybook    (n) dˈɛɪbuk (d ei1 b u k)
dayboys    (n) dˈɛɪbɔɪz (d ei1 b oi z)
daybooks    (n) dˈɛɪbuks (d ei1 b u k s)
daybreak    (n) dˈɛɪbrɛɪk (d ei1 b r ei k)
daybreaks    (n) dˈɛɪbrɛɪks (d ei1 b r ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, / ] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit, #4,286 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] morning; dawn; daybreak, #4,333 [Add to Longdo]
黎明[lí míng, ㄌㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn; daybreak, #10,585 [Add to Longdo]
清早[qīng zǎo, ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] first thing in the morning; at daybreak, #24,531 [Add to Longdo]
破晓[pò xiǎo, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] daybreak, #32,325 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4, #41,842 [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, ] daybreak; bright and brilliant, #514,778 [Add to Longdo]
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] dawn; daybreak [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) [Add to Longdo]
暁角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) (arch) (obsc) sound of a horn announcing daybreak [Add to Longdo]
[あけぼの, akebono] (n) dawn; daybreak; beginning; (P) [Add to Longdo]
早暁[そうぎょう, sougyou] (n-adv,n-t) daybreak; dawn [Add to Longdo]
朝ぼらけ[あさぼらけ, asaborake] (n) light of dawn; daybreak [Add to Longdo]
朝明け[あさあけ, asaake] (n) dawn; daybreak [Add to Longdo]
天明[てんめい, tenmei] (n) (1) dawn; daybreak; (2) Temmei era (1781.4.2-1789.1.25) [Add to Longdo]
東雲[しののめ, shinonome] (n) daybreak; dawn [Add to Longdo]
白白明け;白々明け[しらしらあけ;しらじらあけ, shirashiraake ; shirajiraake] (n) dawn; daybreak [Add to Longdo]
払暁;仏暁(iK)[ふつぎょう, futsugyou] (n-adv,n-t) dawn; daybreak [Add to Longdo]
明烏;あけ烏;明け烏[あけがらす, akegarasu] (n) (1) daybreak sound of a crow; (2) (name of) poetry anthology [Add to Longdo]
夜明け(P);夜明(io)[よあけ, yoake] (n) dawn; daybreak; (P) [Add to Longdo]
眛旦[まいだん, maidan] (n) (obsc) dawn; daybreak [Add to Longdo]
黎明[れいめい, reimei] (n) daybreak; dawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 daybed \daybed\ n.
   1. an armless couch; a seat by day and a bed by night.
 
   Syn: divan bed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a long chair; for reclining.
 
   Syn: chaise longue, chaise.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daybed
   n 1: an armless couch; a seat by day and a bed by night [syn:
      {daybed}, {divan bed}]
   2: a long chair; for reclining [syn: {chaise longue}, {chaise},
     {daybed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top