ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daylight

D EY1 L AY2 T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daylight-, *daylight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daylight[N] กลางวัน, See also: แสงแดด, รุ่งอรุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daylightn. แดด,ความเปิดเผย,กลางวัน,รุ่งอรุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daylightแสงสว่างธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Daylightingการส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
daylight saving (n ) เวลาออมแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก How I Won the War (1967)
You scared the living daylights out of me!ทำเอาฉันตกอกตกใจหมด *batteries not included (1987)
All the more reason to spy the daylights out of 'em.ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่มากขึ้นในการสอดแนม daylights ออกจาก 'em The Russia House (1990)
Daylight savings time.ถึงเวลาเช้าแล้ว. Hocus Pocus (1993)
We're on a city street in broad daylight here!เรากำลังอยู่บนถนนในเมืองในตอนกลางวันแสกนี่! Pulp Fiction (1994)
There's not much daylight left for a measurement.ไม่มีแสงเหลือพอให้วัดความสูง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
Enlighten me. Why are we brewing this potion in broad daylight in the middle of the girls' lavatory?ช่วยตอบที ทำไมถึงต้องต้มยานี้กลางวันแสก ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The daylight guardians of the Vampires.ผู้คุมแวมไพร์ในตอนกลางวัน Underworld (2003)
Where you're told you won't see daylight again?คุกมืดที่ไม่มีแดดใช่มั๊ย The Chronicles of Riddick (2004)
What I know is that daylight savings wasn't established until World War I.ฉันรู้ว่าการทดเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน ไม่ได้เริ่มใช้จนถึงสงครามโลกครั้งที่1. National Treasure (2004)
Do you actually know who the first person to suggest daylight savings was?นายรู้ไหมว่าใครเป็นคนแรกที่แนะนำ การทดเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน? National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daylightA gang of three robbed the bank in broad daylight.
daylightAs daylight is torn.
daylightBe as clear as daylight.
daylightHe had his car stolen in broad daylight.
daylightI forgot that the daylight saving time ended last week.
daylightI had to think about the problem for quite while before I saw daylight.
daylightIt scared the daylights out of him.
daylightIt was broad daylight when I woke up.
daylightRead by daylight.
daylightThe burglar broke into the post office in broad daylight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางวัน[adv.] (klāngwan) EN: in the daytime ; during de day ; during daylight   FR: pendant la journée ; de jour ; diurne
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
แสก ๆ[adj.] (saēk-saēk) EN: broad (daylight)   
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to)   FR: naître ; venir au monde
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
DAYLIGHT D EY1 L AY2 T
DAYLIGHTS D EY1 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daylight (n) dˈɛɪlaɪt (d ei1 l ai t)
daylight-saving (n) dˌɛɪlaɪt-sˈɛɪvɪŋ (d ei2 l ai t - s ei1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天亮[tiān liàng, ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ, ] daylight, #10,917 [Add to Longdo]
夏令时[xià lìng shí, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] daylight saving time; summer time, #79,203 [Add to Longdo]
夏时制[xià shí zhì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ ㄓˋ, / ] daylight saving time, #102,018 [Add to Longdo]
日光节约时[rì guāng jié yuē shí, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄕˊ, / ] daylight saving time; summer time [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tageslicht {n} | bei Tageslichtdaylight | by daylight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
サマータイム[, sama-taimu] (n) daylight savings time (summertime) [Add to Longdo]
デーライト[, de-raito] (n) daylight [Add to Longdo]
デーライトスクリーン[, de-raitosukuri-n] (n) daylight screen [Add to Longdo]
デーライトタイプ[, de-raitotaipu] (n) daylight type [Add to Longdo]
夏期時間[かきじかん, kakijikan] (n) daylight-saving time [Add to Longdo]
夏時間[なつじかん, natsujikan] (n) daylight savings time; summer time; (P) [Add to Longdo]
夏時刻[なつじこく, natsujikoku] (n) daylight-saving time [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Windowpane \Win"dow*pane`\, n.
   1. (Arch.) See {Pane}, n., (3)
    b . [In this sense, written also {window pane}.]
     [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A thin, spotted American turbot ({Pleuronectes
    maculatus}) remarkable for its translucency. It is not
    valued as a food fish. Called also {spotted turbot},
    {daylight}, {spotted sand flounder}, and {water flounder}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daylight \Day"light`\ (-l[imac]t), n.
   1. The light of day as opposed to the darkness of night; the
    light of the sun, as opposed to that of the moon or to
    artificial light.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The eyes. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster] day lily

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daylight
   n 1: the time after sunrise and before sunset while it is light
      outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to
      make the repairs in the daytime" [syn: {day}, {daytime},
      {daylight}] [ant: {dark}, {night}, {nighttime}]
   2: light during the daytime

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top