ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunup

S AH1 N AH0 P   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunup-, *sunup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunup[N] พระอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunrise, A.M.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By sunup, if you're not the sorriest piece of ass in all of London then you'll certainly be the sorest.แต่ถ้าเธอยังไม่เสียใจ ชิ้นส่วนเธอจะกระจายไปทั่วลอนดอน ...เธอต้องได้เจ็บปวดสุดซึ้งแน่ๆ V for Vendetta (2005)
He said morning glories only bloom after sunup.เขาบอกว่าดอกมอนิ่งกลอรี่บาน หลังพระอาทิตย์ขึ้น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- Kona will be feasting' on Adam n' his boy by sunup.іΙt іѕ unfоrtunаtе thаt thе оffісіаlѕ оf thе Unаnіmіty саn оnly ѕреаk оnе lаnguаgе. Cloud Atlas (2012)
Derektoldus to be back before sunup.เดเร็คบอกให้กลับไป ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะ Battlefield (2012)
He used to drink from sundown to sunup, visit three brothels a night, gamble away his father's money.ก่อนนี้เขาเอาแต่ดื่มโต้รุ่ง เที่ยว 3 ซ่องต่อคืน ผลาญเงินพ่อกับการพนัน Mhysa (2013)
Drank coffee from sunup to sundown.ดื่มกาแฟตั้งแต่เช้าจรดค่ำ The Gathering (2013)
Come sunup, we're gonna go on a little treasure hunt.เดี๋ยวรอตอนพระอาทิตย์ขึ้น เราจะไปล่าสมบัติด้วยกัน In Extremis (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNUP    S AH1 N AH0 P

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunup \Sun"up`\, n.
   Sunrise. [Local, U.S.]
   [1913 Webster]
 
      Such a horse as that might get over a good deal of
      ground atwixt sunup and sundown.     --Cooper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunup
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top