ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockcrow

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockcrow-, *cockcrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockcrow[N] เวลาเช้าตรู่, See also: เวลาฟ้าสาง, Syn. dawn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockcrown. เวลาที่ไก่ขัน,รุ่งอรุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番鶏[いちばんどり, ichibandori] (n) first cockcrowing [Add to Longdo]
三番鶏;三番鳥[さんばんどり, sanbandori] (n) third cockcrowing [Add to Longdo]
初鶏[はつとり;はとり, hatsutori ; hatori] (n) first cockcrowing of the year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cockcrow \Cock"crow\, Cockcrowing \Cock"crow`ing\, n.
   The time at which cocks first crow; the early morning; the
   first light of day.
 
   Syn: dawn, dawning, morning, aurora, first light, daybreak,
     break of day, break of the day, dayspring, sunrise,
     sunup.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cockcrow
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top