หรือคุณหมายถึง chaise longü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaise longue

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaise longue-, *chaise longue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaise longue[N] เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน, Syn. daybed

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phābai) EN: camp bed ; canvas bed   FR: chaise longue [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaise longue    (n) ʃˌɛɪz-lˈɒŋ (sh ei2 z - l o1 ng)
chaise longues    (n) ʃˌɛɪz-lˈɒŋz (sh ei2 z - l o1 ng z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chaise longue
      n 1: a long chair; for reclining [syn: {chaise longue},
           {chaise}, {daybed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top