Search result for

dusk

(57 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusk-, *dusk*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dusk    [N] เวลาเย็นก่อนค่ำ, See also: เวลาโพล้เพล้, สนธยา, Syn. half-light, twilight, gloaming

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duskI'm beat. I've been working from dawn to dusk.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำค่ำ    [N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เวลาย่ำค่ำ [N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
ตกค่ำ    [N] nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
ค่ำ    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำมืด    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด    [ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด
เย็น [N] evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
คืน    [N] night, See also: dusk, evening, nightfall, night-time, Syn. กลางคืน, ราตรี, ค่ำคืน, วิกาล, รัตติกาล, Ant. วัน, กลางวัน, Example: เขายินดีลดค่าเช่าห้องให้คืนละ 300 - 500 บาท, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง
พลบ    [N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พลบค่ำ    [N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบ, Example: ในตอนพลบค่ำ รถยนต์คันที่นั่งมาเกิดเบียดกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen thin tāi) EN: Dusky Langur   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มืด[X] (meūt) EN: dark ; obscur ; dusk ; black   FR: sombre ; obscur ; noir
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[n. exp.] (nok khao yai sī khlam) EN: Dusky Eagle Owl   FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ[n. exp.] (nok krajit sī khlam) EN: Dusky Warbler   FR: Pouillot brun [m] ; Pouillot sombre [m] ; Pouillot fuligineux [m]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUSK    D AH1 S K
DUSKIN    D AH1 S K IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dusk    (n) (d uh1 s k)
dusky    (j) (d uh1 s k ii)
duskier    (j) (d uh1 s k i@ r)
duskiest    (j) (d uh1 s k i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ハナジロチョウチョウウオ[, hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish [Add to Longdo]
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[, pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura) [Add to Longdo]
ブルーアクシルクロミス[, buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍黑[bàng hēi, ㄅㄤˋ ㄏㄟ, ] dusk [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] dusk [Add to Longdo]
擦黑儿[cā hēi er, ㄘㄚ ㄏㄟ ㄦ˙, / ] dusk [Add to Longdo]
昏暗[hūn àn, ㄏㄨㄣ ㄢˋ, ] dusky [Add to Longdo]
蒙蒙黑[mēng mēng hēi, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄏㄟ, / ] dusk [Add to Longdo]
薄暮[bó mù, ㄅㄛˊ ㄇㄨˋ, ] dusk; twilight [Add to Longdo]
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, a. [OE. dusc, dosc, deosc; cf. dial. Sw. duska to
   drizzle, dusk a slight shower. ???.]
   Tending to darkness or blackness; moderately dark or black;
   dusky.
   [1913 Webster]
 
      A pathless desert, dusk with horrid shades. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, n.
   1. Imperfect obscurity; a middle degree between light and
    darkness; twilight; as, the dusk of the evening.
    [1913 Webster]
 
   2. A darkish color.
    [1913 Webster]
 
       Whose duck set off the whiteness of the skin.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, v. t.
   To make dusk. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      After the sun is up, that shadow which dusketh the
      light of the moon must needs be under the earth.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, v. i.
   To grow dusk. [R.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dusk
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]
   v 1: become dusk

Are you satisfied with the result?

Go to Top