Search result for

daybreak

(58 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daybreak-, *daybreak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daybreak[N] ฟ้าสาง, See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด, Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise, Ant. dusk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn

English-Thai: Nontri Dictionary
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love cannot wait for daybreak,Love cannot wait for daybreakYomigaeri (2002)
He said to bow before him before daybreak.มันบอกว่าให้นายท่านไปคำนับมันก่อนตะวันตกดิน Episode #1.8 (2006)
Tight, but I should be home by daybreak.เฉียดฉิวมาก แต่น่าจะกลับมาทันสว่าง Resistance Is Futile (2007)
Round 'em all up at daybreak and shoot the sunlight into 'em.ด้วยหินพวกเนี้ยนะ Burning House of Love (2008)
Elizabeth and I would lose track of the night, till just before daybreak.อลิซาเบธ กับผมไม่สนใจว่าเป็นเวลากลางคืน จนกว่าจะถึงรุ่งเช้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We should be back by daybreak with whoever or whatever lives on this planet.พร้อมกับใครก็ตามหรืออะไรก็ตาม ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นี่ Jedi Crash (2009)
If she doesn't connect with Walker before daybreak, we're gonna have to pull out.ถ้าเธอไม่ได้รับการติดต่อจากวอร์คเกอร์ ก่อนเช้ามืดละก็ เราคงจะต้องถอนตัวออก Casualties of War (2010)
We build up a fire, then we find food, then at daybreak we figure out which way is south and we start walking.เราช่วยกันจุดไฟ และ ช่วยกันหาอาหาร จากนั้นช่วงพักเรามาช่วยกันหาว่า ทิศตะวันตกไปทางไหน และก็เริ่มออกเดินทาง The Grey (2011)
Leave at daybreak and split up into teams.เราจะเริ่มปฎิบัติการพรุ่งนี้เช้า เราจะแทรกซึมเข้าไปในเปียงยาง เพื่อปฎิบัติภารกิจให้สำเร็จ Episode #1.1 (2011)
Still is calmer at daybreak.จะเงียบกว่านี้ตอนรุ่งเช้า House at the End of the Street (2012)
You'll ride at daybreak, Ser Alton.เจ้าจะออกเดินทางเมื่อฟ้าสาง เซอร์อัลทอน The North Remembers (2012)
This is real Neil with pipes of steel, signing of with the smooth sounds of daybreak.ผมนีลตัวจริงเสียงจริง ขอมอบเพลงฟังสบาย เพื่อรับรุ่งอรุณ Pillows and Blankets (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daybreakI found the book so interesting that I kept on reading it until daybreak.
daybreakIt was not till daybreak that he went to sleep.
daybreakThe climbers awoke before daybreak.
daybreakWe were roused at daybreak by the whistle of a train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่โห่[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
เวลาย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
ปัจจุสมัย[N] daybreak, See also: dawn, Syn. เช้ามืด, Example: เมื่อถึงเวลาปัจจุสมัย กองทหารไทยก็เคลื่อนพลเข้าประจำที่, Thai definition: เวลาเช้ามืด, Notes: (บาลี)
ฟ้าสาง[V] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
ฮาม[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
อุษา[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า
รุ่งสาง[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสว่าง, รุ่งอรุณ, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้า และส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง
รุ่งอรุณ[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสาง, รุ่งสว่าง, Example: ไก่โก่งคอขันรับรุ่งอรุณอันงดงาม
รุ่งสว่าง[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, Example: เธอคอยกระทั่งรุ่งสว่าง แต่เขามิได้มาที่นี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn   
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[n.] (rung-arun) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAYBREAK    D EY1 B R EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daybreak    (n) (d ei1 b r ei k)
daybreaks    (n) (d ei1 b r ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破晓[pò xiǎo, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] daybreak, #32,325 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4, #41,842 [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, ] daybreak; bright and brilliant, #514,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) [Add to Longdo]
暁角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) (arch) (obsc) sound of a horn announcing daybreak [Add to Longdo]
[あけぼの, akebono] (n) dawn; daybreak; beginning; (P) [Add to Longdo]
早暁[そうぎょう, sougyou] (n-adv,n-t) daybreak; dawn [Add to Longdo]
朝ぼらけ[あさぼらけ, asaborake] (n) light of dawn; daybreak [Add to Longdo]
朝明け[あさあけ, asaake] (n) dawn; daybreak [Add to Longdo]
天明[てんめい, tenmei] (n) (1) dawn; daybreak; (2) Temmei era (1781.4.2-1789.1.25) [Add to Longdo]
東雲[しののめ, shinonome] (n) daybreak; dawn [Add to Longdo]
白白明け;白々明け[しらしらあけ;しらじらあけ, shirashiraake ; shirajiraake] (n) dawn; daybreak [Add to Longdo]
払暁;仏暁(iK)[ふつぎょう, futsugyou] (n-adv,n-t) dawn; daybreak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daybreak \Day"break`\ (d[=a]"br[=a]k`), n.
   The time of the first appearance of light in the morning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daybreak
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top