ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunset

S AH1 N S EH2 T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunset-, *sunset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunset[N] พระอาทิตย์ตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน
ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ On the sunsetKidnapped (2013)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
Only eight and a half hours more before sunset.อีกแค่แปดชั่วโมงครึ่ง พระอาทิตย์ก็ตกแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'd rather watch a nice sunset.ผมอยากดูอาทิตย์ตกดินมากกว่า Oh, God! (1977)
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid I Spit on Your Grave (1978)
Give us till sunset.รอจนกว่าพระอาทิตย์ตก The Road Warrior (1981)
Did we miss the sunset?เราไม่ได้ดูอาทิตย์ตกใช่มั้ย *batteries not included (1987)
When I was a child, I cried looking at the sunsetเมื่อไรที่ผมเป็นเด็ก ผมร้องไห้แล้วมองพระอาทิตย์ตกดิน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The sunset was so beautifulพระอาทิตย์ตกดินเคยสวยมาก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I still dream about that sunsetผมยังมีความฝันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ตกดิน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I take walks and watch sunsets.ฉันเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตก Field of Dreams (1989)
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunsetHave you ever seen such a beautiful sunset?
sunsetI have seldom seen such a beautiful sunset as this.
sunsetI never saw such a splendid sunset.
sunsetIt's worth going to Bali because you can see the amazing sunset.
sunsetI've never seen such a beautiful sunset.
sunsetLovely sunset.
sunsetMr Brown is in the sunset of his life.
sunsetMt. Fuji is a beautiful sight at sunset.
sunsetNever did I see such a beautiful sunset.
sunsetNever have I seen such a beautiful sunset.
sunsetThe beauty of the sunset surpassed description.
sunsetThe farmer rose at sunrise and worked till sunset.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระอาทิตย์ตกดิน[N] sunset, Syn. พระอาทิตย์ลับฟ้า, Ant. พระอาทิตย์ขึ้น, Example: เขาพาครอบครัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ, Thai definition: พระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าในยามเย็น
เพล้โพล้[N] twilight, See also: sunset, dusk, Syn. โพล้เพล้, เย็น, พี้โพ้, Ant. เช้า, Example: โบราณมักหลอกเด็กว่าเวลาเพล้โพล้จะมีผีมาจับตัวไปจึงไม่ให้เล่นนอกบ้าน, Thai definition: เวลาพลบค่ำ, เวลาจวนค่ำ
ตอนค่ำ[N] dusk, See also: sunset, evening, nightfall, night-time, Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน, Ant. ตอนเช้ามืด, Example: พี่ชายกลับบ้านตอนค่ำ, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของกลางคืน
ตะวันตกดิน[V] sundown, See also: sunset, the sun sets, Ant. ตะวันขึ้น, Example: นกการ้องเซ็งแซ่ชักชวนกันกลับรังหลังตะวันตกดิน, Thai definition: ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ตะวันยอแสง[V] splendour of the setting sun, See also: sunset glory, evening glow, Ant. ตะวันขึ้น, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai definition: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
ตะวันตก[V] sunset, See also: the sun sets, Syn. ตะวันตกดิน, Ant. ตะวันขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
พลบค่ำ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset   FR: crépuscule [m]
พระอาทิต[n. exp.] (Phra-Āthit tok) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[n. exp.] (Phra-Āthit tokdin) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown   FR: tombée du jour [f]
ตอนค่ำ [n.] (tønkham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time   FR: soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNSET    S AH1 N S EH2 T
SUNSETS    S AH1 N S EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunset    (n) sˈʌnsɛt (s uh1 n s e t)
sunsets    (n) sˈʌnsɛts (s uh1 n s e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夕阳[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, / ] sunset; the setting sun, #11,512 [Add to Longdo]
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, ] sunset glow; sunset clouds; afterglow, #31,904 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] sunset; evening, #58,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendhimmel {n}sunset sky [Add to Longdo]
Sonnenuntergang {m} | Sonnenuntergänge {pl} | bei Sonnenuntergangsunset | sunsets | at sunset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンセット[, sansetto] (n) sunset [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset) [Add to Longdo]
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
太陽蝶[たいようちょう;タイヨウチョウ, taiyouchou ; taiyouchou] (n) (uk) sunset morpho (butterfly, Morpho hecuba) [Add to Longdo]
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv,n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P) [Add to Longdo]
日の入り[ひのいり, hinoiri] (n) sunset; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunset \Sun"set"\, Sunsetting \Sun"set`ting\, n.
   1. The descent of the sun below the horizon; also, the time
    when the sun sets; evening. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       'T is the sunset of life gives me mystical lore.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the region where the sun sets; the west.
    [1913 Webster]
 
   {Sunset shell} (Zool.), a West Indian marine bivalve
    ({Tellina radiata}) having a smooth shell marked with
    radiating bands of varied colors resembling those seen at
    sunset or before sunrise; -- called also {rising sun}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunset
   adj 1: of a declining industry or technology; "sunset
       industries"
   2: providing for termination; "a program with a sunset
     provision"
   n 1: the time in the evening at which the sun begins to fall
      below the horizon [syn: {sunset}, {sundown}] [ant:
      {aurora}, {break of day}, {break of the day}, {cockcrow},
      {dawn}, {dawning}, {daybreak}, {dayspring}, {first light},
      {morning}, {sunrise}, {sunup}]
   2: atmospheric phenomena accompanying the daily disappearance of
     the sun
   3: the daily event of the sun sinking below the horizon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top