ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aurora

ER0 AO1 R AH0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aurora-, *aurora*
Possible hiragana form: あうろら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aurora[N] แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
aurora australisn. แสงขั้วโลกใต้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
auroral(ออรอ'รัล) adj. คล้ายแสงอรุณ, เกี่ยวกับแสงขั้วโลก (of or like the dawn)

English-Thai: Nontri Dictionary
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am going on the Aurora.- ผมต้องไปขึ้น ออโรร่า Jaws (1975)
The Aurora? What is that?- ออโรร่า มันคืออะไรคะ Jaws (1975)
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
Ever hear of the Aurora Project?เคยได้ยินโครงการ Aurora ไหม ? Squeeze (1993)
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ AuroraSqueeze (1993)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)
If there's anything, Aurora will see it.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ออโรร่าจะเห็นมัน The Orphanage (2007)
- Aurora, can you hear me?- ออโรร่า ได้ยินผมมั้ย? The Orphanage (2007)
Aurora...ออโรร่า... The Orphanage (2007)
Aurora... tell me what you see.ออโรร่า... บอกผมว่าคุณเห็นอะไร The Orphanage (2007)
Aurora, is Simon with you?ออโรร่า ไซมอนอยู่กับคุณรึเปล่า? The Orphanage (2007)
Aurora?ออโรร่า? The Orphanage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auroraIn Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?
auroraThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
auroraThe aurora was truly remarkable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุษา[N] aurora, Thai definition: แสงเงินแสงทอง
แสงเงินแสงทอง[N] dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

CMU English Pronouncing Dictionary
AURORA    ER0 AO1 R AH0
AURORAL    ER0 AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aurora    (n) ˈɔːrˈɔːrə (oo1 r oo1 r @)
auroras    (n) ˈɔːrˈɔːrəz (oo1 r oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy), #28,729 [Add to Longdo]
欧若拉[ōu ruò lā, ㄡ ㄖㄨㄛˋ ㄌㄚ, / ] aurora, #129,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aurorafruchttaube {f} [ornith.]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet [Add to Longdo]
Auroragimpel {m} [ornith.]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Auroraastrild {m} [ornith.]Crimson-winged Pytilia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロラ[, o-rora] (n) aurora; (P) [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
南極光[なんきょくこう, nankyokukou] (n) aurora australis; southern lights [Add to Longdo]
北極光[ほっきょくこう, hokkyokukou] (n) northern lights; aurora borealis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aurora \Au*ro"ra\, n.; pl. E. {Auroras}, L. (rarely used)
   {Auror[ae]}. [L. aurora, for ausosa, akin to Gr. ?, ?, dawn,
   Skr. ushas, and E. east.]
   1. The rising light of the morning; the dawn of day; the
    redness of the sky just before the sun rises.
    [1913 Webster]
 
   2. The rise, dawn, or beginning. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Class. Myth.) The Roman personification of the dawn of
    day; the goddess of the morning. The poets represented her
    a rising out of the ocean, in a chariot, with rosy fingers
    dropping gentle dew.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A species of crowfoot. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. The aurora borealis or aurora australis (northern or
    southern lights).
    [1913 Webster]
 
   {Aurora borealis}, i. e., northern daybreak; popularly called
    northern lights. A luminous meteoric phenomenon, visible
    only at night, and supposed to be of electrical origin.
    This species of light usually appears in streams,
    ascending toward the zenith from a dusky line or bank, a
    few degrees above the northern horizon; when reaching
    south beyond the zenith, it forms what is called the
    corona, about a spot in the heavens toward which the
    dipping needle points. Occasionally the aurora appears as
    an arch of light across the heavens from east to west.
    Sometimes it assumes a wavy appearance, and the streams of
    light are then called merry dancers. They assume a variety
    of colors, from a pale red or yellow to a deep red or
    blood color. The
 
   {Aurora australis}is a corresponding phenomenon in the
    southern hemisphere, the streams of light ascending in the
    same manner from near the southern horizon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aurora
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]
   2: an atmospheric phenomenon consisting of bands of light caused
     by charged solar particles following the earth's magnetic
     lines of force
   3: (Roman mythology) goddess of the dawn; counterpart of Greek
     Eos

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Aurora
  Aurora

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 aurora
  aurora; dawn

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 aurora
  aurora; dawn

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Aurora /ɑurora/
  Aurora

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aurora /ɑurora/
  aurora; dawn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top