Search result for

*cure*

(568 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cure, -cure-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[N] กระบวนการถนอมอาหาร
cure[N] การแก้ไขปัญหา
cure[N] การฟื้นฟู, Syn. recovery
cure[VT] แก้ไขปัญหา
cure[VT] ถนอมอาหาร, Syn. preserve, keep
cure[VI] ถนอมอาหาร
cure[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure[VT] สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย, See also: การรักษา
curer[N] ผู้ดูแลรักษา
secure[ADJ] ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure[VI] รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure[VT] มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
cure of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal of
cure of[PHRV] ทำให้เลิกนิสัยของ
cure of[PHRV] ทำให้หยุดรัก
epicure[N] ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน, See also: นักกิน, Syn. epicurean, gourmet
obscure[ADJ] คลุมเครือ, See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน, Syn. vague, ambiguous, indistinct, Ant. clear, apparent
obscure[ADJ] ที่ไม่เด่น, See also: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ, Syn. unknown, undistinguished, Ant. famous, celebrated
obscure[ADJ] (สี) ทึม, See also: มืดมัว, Syn. dim, murky, dark, Ant. bright
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
procure[VT] จัดหามา, See also: จัดซื้อ, Syn. get, obtain, secure, buy
securer[N] ผู้ปลอดภัย, See also: ผู้เชื่อถือ
cure-all[N] การรักษาที่เชื่อว่าใช้ได้กับทุกโรค, Syn. panacea
cureless[ADJ] ที่ไม่สามารถรักษาได้, Syn. immedicable, incurable, irremediable
insecure[ADJ] ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe
manicure[N] การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing
pedicure[N] การรักษาโรคเท้า, See also: หมอเท้า, Syn. chiropody, massage, podiatry
procurer[N] ผู้จัดหา (โดยเฉพาะชายที่จัดหาหญิงเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ), Syn. pander, whoremonger
sinecure[N] ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก, See also: ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม, Syn. easy job, cinch
epicurean[ADJ] ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean[ADJ] ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
manicured[ADJ] ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
obscurely[ADV] อย่างมืดมัว, Syn. dimly, darkly, gloomily
sun-cured[ADJ] ซึ่งตากแดดจนแห้ง
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย
faith cure[N] วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา, See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา, Syn. faith healing
securement[N] ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness[N] ความปลอดภัย, See also: การป้องกันได้
nature cure[N] การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
procure for[PHRV] จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
procurement[N] การจัดหามา, See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ, Syn. purchase, obtainment
procure from[PHRV] ได้รับจาก, Syn. obtain from
secure against[PHRV] ทำให้ปลอดภัยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
procuress(โพรเคียว'เรส) n. หญิงที่เป็นprocurer (ดู)
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
sinecure(n) ตำแหน่งว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuremental of womanการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicureบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft tissue curettageการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ gingival curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortion by curettageการทำให้แท้งโดยการขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and curettageการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quick cure resinเรซินชนิดบ่มเร็ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette; curet๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, gingivalการขูดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ curettage, soft tissue] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, soft tissueการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ curettage, gingival] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival curettageการขุดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ soft tissue curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
no cure no payไม่สำเร็จไม่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured loanเงินกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman, procuremental ofการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Procurementการจัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Import procurementการจัดหาโดยการนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Flue-cured tobaccoยาสูบฟลูเคียว [TU Subject Heading]
Industrial procurementการจัดหาทางด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Procurementการจัดหา [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Vacuum curettageการขูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ [TU Subject Heading]
Secure Landfill
บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]
Cure rateอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันของยาง วัดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัลคาไนเซต (vulcanizate) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา [เทคโนโลยียาง]
Cure timeเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันที่อุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับชนิดของยางผสมและความหนาของผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
Optimum cureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันแล้วมีสมบัติตามต้องการ ซึ่งปกติมักจะใช้เวลาที่ 90% ของการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันเต็มที่ เนื่องจากการรอให้เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชั่นเต็มที่ (100%) ใช้เวลานานเกินไป และอาจจะทำให้สมบัติทางฟิสิกส์ด้านอื่นของยางด้อยลง [เทคโนโลยียาง]
Overcureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (ยางสุก) อาจเกิดจาการใช้เวลาที่นานเกินไปและ/หรืออุณหภูมิสูงเกินไปในการวัลคาไนซ์ และ/หรือมีสารทำให้ยางคงรูปมากเกินไป ซึ่งยางที่ได้มักจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ที่ไม่ดี [เทคโนโลยียาง]
Post cureการให้ความร้อนและ/หรือการฉายรังสี ซึ่งจะทำหลังจากการวัลคาไนซ์แล้ว เพื่อเพิ่มสมบัติของยางให้ดีขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Undercureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันต่ำกว่าสภาวะที่เหมาะสม (ยางไม่สุก) อาจเกิดจาการใช้เวลาที่สั้นเกินไปและ/หรืออุณหภูมิที่ต่ำเกินไปในการวัลคาไน ซ์ และ/หรือสารทำให้ยางคงรูปมีไม่เพียงพอ ซึ่งยางที่ได้มักจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ที่ไม่ดี [เทคโนโลยียาง]
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cure Rateอัตราการหายของโรค [การแพทย์]
Cure, Radicalการรักษาให้หายขาด,การรักษาแบบให้หายขาด [การแพทย์]
Cure, Spontaneousหายไปได้เอง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettageการขูด,การขูดมดลูก,ขูดเนื้อออก,ขูดมดลูก,การขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นโรคออก,ขูดออก,วิธีขูด [การแพทย์]
Curettage, Endocervicalการขูดเยื่อบุภายในคอมดลูก [การแพทย์]
Curettage, Fractionalขูดมดลูกเพื่อการวินิจฉัย,วิธีการขูดเพื่อแยกส่วน [การแพทย์]
Curetteขูด [การแพทย์]
Curettesช้อนขูดเนื้อ [การแพทย์]
Curettes, Bluntเครื่องมือทู่,เครื่องมือที่ไม่แหลม [การแพทย์]
Dilatation and Curettageมดลูก,การขยายและขูด,การขูดมดลูก [การแพทย์]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
occurence (n ) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal
See also: R. occur
procurement (n )
reoccurence (n ) reoccurence. Happening again (especially at regular intervals) "the reoccurence of spring" - recurrence, return. Type of: repeat, repetition. Nearest ...My oncologist tells me that this type of cancer is a chronic condition and recommends that I continue with treatments to prevent reoccurence ...
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
unsecured loan (n) เงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
See also: A. secured loan,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not my fault you're so insecure.มันไม่ใช้ความผิดฉันที่เธอจะรู้สึกไม่ปลอดภัย The Serena Also Rises (2008)
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
The captain's body is secure in the morgue.ศพกัปตันอยู่ในห้องเย็น Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
"A photo and planting it in an obscurecollege paper" type either."a photo and planting it in an obscurecollege paper" type either. Adverse Events (2008)
She was cured, then she wasn't.เดี๋ยวเธอก็ดีขึ้นเดี๋ยวเธอก็แย่ลง Emancipation (2008)
Arsenic slows leukemia, but it can't cure it.อาร์เซนิคทำให้ลูคีเมียเจริญช้า แต่ไม่ได้รักษามัน Emancipation (2008)
And since we can't cure that, I'm going home.และตั้งแต่เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้. .ฉันจะกลับบ้าน Emancipation (2008)
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
Maybe no one can cure me.อาจมีสักอย่างที่รักษาผมได้ Last Resort (2008)
Doesn't have a cure?ไม่สามารถรักษาได้ Last Resort (2008)
You're not trying to cure her,{\. You're trying } but to prove...คุณไม่ได้พยายามรักษาเธอ ก็แค่จะพิสูจน์... Dying Changes Everything (2008)
The outpost is secure, general.ยึดที่มั่นได้แล้ว ท่านนายพล Rookies (2008)
Secure the area.เคลียร์พื้นที่ Rookies (2008)
Eddie doesn't deserve to share custody of my son just because some shrink says he's cured.เอ็ดดี้ไม่สมควรได้รับสิทธิการดูแลลูกร่วมกับฉัน แค่เพียงเพราะจิตแพทย์บางคนบอกว่าเขาดีขึ้นแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
If we can cure Ewan, he could tell the King Valiant was using magic.ถ้าเราสามารถรักษาอีวานได้ เขาก็จะบอกพระราชาได้ว่าวาเลียนท์ใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
We need Gaius to find a cure. He needs all the help we can give him.เราต้องให้ไกอัสหาวิธีรักษา ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือ เราต้องจัดให้เขา The Mark of Nimueh (2008)
If we cannot control this plague, people will turn to magic for a cure.ถ้าเราไม่สามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้ ผู้คนจะหันหน้ากลับไปหาเวทย์มนต์เพื่อมาทำลายล้างกันอีก The Mark of Nimueh (2008)
- how can we cure him?เราจะรักษาเขาได้ยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
- How long {\you think it may be}before you find a cure?ท่านคิดว่าใช่เวลานานแค่ไหนที่จะพบวิธีรักษา? The Mark of Nimueh (2008)
I could cure that man we saw.ผมสามารถรักษาชายคนที่เราเจอได้ The Mark of Nimueh (2008)
Gwen, I have no cure.กเวน, ลุงยังไม่มีทางรักษาเลย The Mark of Nimueh (2008)
I couldn't let her father die, knowing I could cure him.ผมปล่อยให้พ่อของเธอตายไม่ได้ -ในขณะที่ผมรู้วิธีรักษา The Mark of Nimueh (2008)
Well, then, all I have to do is... I'll cure everyone.ดีเลย งั้นที่ผมต้องทำก็คือ The Mark of Nimueh (2008)
It was me who used magic to cure Gwen's father.ผมนี่แหละเป็นคนใช้เวทย์มนต์รักษาพ่อของกเวน The Mark of Nimueh (2008)
No! You'll spend all your time looking for somewhere half as secure as this.ไม่ คุณจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาที่ๆ ปลอดภัยอย่างที่นี่ Episode #1.5 (2008)
We'll need Goldie to open secured hatches and access the station's computer for us.เราต้องการโกลดี้ เพื่อไปเปิดประตูทางเข้า และเจาะเข้าไป ในคอมพิวเตอร์ของสถานีให้เรา Duel of the Droids (2008)
Keep this droid secure.รักษาความปลอดภัยเจ้าดรอยด์นี่ Duel of the Droids (2008)
I want you troops to go outside and secure the perimeter.ข้าต้องการให้พวกเจ้า ออกไปรักษาความปลอดภัยข้างนอก Bombad Jedi (2008)
And there is no cure.ไม่มีทางรักษา Le Morte d'Arthur (2008)
There must be something you can do. I wish there was. I'll find a cure.ท่านต้องรักษาเขาได้สิ ข้าหวังว่าจะรักษาได้ ข้าจะหาวิธี Le Morte d'Arthur (2008)
Gaius will find a cure. He will not let him die.ไกอัสจะต้องหาทางรักษาได้ เขาจะไม่ยอมปล่อยให้อาเธอร์ตาย Le Morte d'Arthur (2008)
The Beast comes from the Old Religion - the cure must come from there as well.เจ้าสัตว์ร้ายนั้นเกิดมาจากลัทธิ์เก่าแก่, จะรักษาได้ต้องใช้วิธีเดียวกัน Le Morte d'Arthur (2008)
A cure?รักษาได้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
Are you sure you're gonna be able to cure me?คุณแน่ใจหรือว่าคุณจะสามารถ รักษาชั้นได้? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Quickly secured this place, light the fireรีบคุ้มกันที่นี่ จุดไฟ Iljimae (2008)
Now that I am fiscally secure,ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แล้ว The Bank Job (2008)
You know, an ugly thought has just occured.คุณรู้นะ ความคิดที่น่ากลัวมันเกิดขึ้น The Bank Job (2008)
The doctor said he was cured.หมอบอกว่า เขาต้องได้รับการรักษา Heartbreak Library (2008)
Could her pain be cured now?ความเจ็บปวดของเธอได้รับการเยียวยาหรือยังนะ? My Sassy Girl (2008)
I wanted to cure her grief, but now I can't give her up.ผมอยากเยียวยาแผลใจให้เธอ แต่ตอนนี้ผมกลับไปจากเธอไม่ได้ My Sassy Girl (2008)
The real prize is the total cure.แต่สิ่งที่ทำจริงๆก็คือ รักษาให้มันหายขาด Superhero Movie (2008)
Cure anything from a sword in the guts to a broken heart.รักษาทุกแผลจากคมดาบได้ จากไส้พุ่งถึงหัวใจสลาย Outlander (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cureHe was quickly cured of his cold.
cureAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
cureI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
cureWe can cure some types of cancer.
cureDo you feel secure about the future?
cureThe cause of the accident is still obscure.
cureThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
cureThere is no easy cure-all for old economic ills.
cureIt is the business of doctors cure disease.
curePlease make sure that your seat belt is securely fastened.
cureTime cured her of her sorrow.
cureThe Oxford crew appeared secure of victory.
cureAt present it is medically impossible to cure this disease.
cureThe meaning of this sentence is obscure.
cureAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
cureHe was cured of his bad habits.
cureThis bridge looks secure.
cureIs it true that chicken soup will cure a cold?
cureThe medicine will cure your headache.
cureYou are secure from danger here.
cureIt cannot be completely cured.
cureSecure the country from the danger.
cureSecure the agency of the firm.
cureIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
cureGood food and good sleep will cure you of your cold.
cureThis is because their jobs are secure.
cureI hope you will be completely cured.
cureThat child felt secure in his mother's arms.
cureHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
cureThese pills will cure you of your stomach-ache.
cureThere is no cure for birth and death save to enjoy the interval.
curePlease secure your seat belt during takeoff and landing.
cureThey strengthened the embankments to secure the village against floods.
cureMuch legal language is obscure to a layman.
curePlease ensure the genitals are obscured by a mosaic effect. [XXX]
cureThe bank secured the city from a flood.
cureColumbus secured this region of interests.
cureThe meaning is still obscure to me.
cureI feel secure with him.
cureI will cure him of the bad habit.
cureThis medicine will cure you of that disease.
cureDon't climb that ladder - it's not secure.
cureNo medicine can cure this disease.
cureThe next day cold was cured.
curePrevention is better than cure.
cureShe felt insecure about her future.
cureI hope that some scientist will soon discover a cure for AIDS.
cureThe medicine cured him of his illness.
cureI have a dream that AIDS will be cured in my lifetime.
cureThe medicine she took cured her of the bad cough she'd been suffering from.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
แมงดา[N] pimp, See also: procurer, Count unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
จัดซื้อ[V] purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง[V] procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
หายขาด[V] completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างปลอดภัย[ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
ยึด[V] fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ร่มเย็น[V] be peaceful, See also: be secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Ant. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม, Example: พระราชภาระทุกเรื่องที่จะทำให้ราษฎรร่มเย็น ล้วนแล้วแต่เป็น โครงการตามพระราชดำริ ทั้งนั้น
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
งง[V] confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
ปลอดภัย[V] be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai definition: พ้นภัย
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มืดครึ้ม[ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมัว[V] dim, See also: overcast, blur, cloud, obscure, Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม, Ant. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส, Example: ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก, Thai definition: มีแสงน้อย
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
หาย[V] recover, See also: get well, be cured, Syn. เป็นปกติ, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปกติและกลับบ้านได้แล้ว, Thai definition: พ้นจากโรคที่เป็นอยู่
เป็นปรกติ[V] recover, See also: get well, be cured, Syn. หาย, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปรกติและกลับบ้านได้แล้ว
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
แปรไข้[V] treat, See also: treat an illness, take one's medicine, cure sb. of his illness, Syn. ให้ยา, วางยา, Example: คนเจ็บอาการดีขึ้นมาก หลังจากที่หมอมาแปรไข้, Thai definition: วิธีรักษาโดยวางยาเพื่อบรรเทาโรคหนักให้เบาลง
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
บดบัง[V] hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บำบัด[V] assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง
บำบัดรักษา[V] treat, See also: cure, heal, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
รักษ์[V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
รุมไข้[V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
ยกกระบัตร[N] a rank in the provincial Public prosecutors' Department, See also: the supply service of an army, the procurement service, Syn. ยุกกระบัตร, Thai definition: ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
กร่ำกรุ่น[ADJ] blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
การเยียวยา[N] cure, See also: remedy, treatment, Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา, Example: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco   
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]
ดาวพระพุธ[n. prop.] (dāo Phra Phut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over   FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured   FR: être complètement rétabli ; être guéri
หามา[v. exp.] (hā mā) FR: se procurer
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) FR: fournir ; procurer
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; procure   
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
จิ้มฟัน[v. exp.] (jim fan) FR: se curer les dents
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ให้หาย[v. exp.] (kaē hai hāi) EN: cure   
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment   FR: traitement [m]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy   FR: traitement (médical) [m] ; soins (médicaux) [mpl] ; remède [m] ; guérison [f]
แคะ[v.] (khae) EN: pick out; take out; dig out; extract   FR: curer ; gratter
แคะฟัน[v. exp.] (khae fan) FR: se curer les dents
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR:curer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors   FR:curer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[v. exp.] (khat pheūn hai sa-āt) EN: scrub the foor   FR:curer le sol
ขัดถู[v.] (khatthū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub   FR:curer ; polir ; astiquer
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure   FR: vague ; obscur
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
กระรอก[n.] (krarøk) EN: squirrel   FR: écureuil [m]
กระรอกบิน[n. exp.] (krarøk bin) EN: flying squirrel   FR: écureuil volant [m]
กระแต[n.] (krataē) EN: treeshrew ; chipmunk   FR: petit d'écureuil [m]
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor   FR:curer le sol
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
ไม้จิ้มฟัน[n.] (māi jim fan) EN: toothpick   FR: cure-dent [m]
มั่น[v.] (man) EN: tight ; secure ; firm   FR: consolider
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURE    K Y UH1 R
CURED    K Y UH1 R D
CURES    K Y UH1 R Z
SECURE    S IH0 K Y UH1 R
OCCURED    AH0 K ER1 D
OBSCURE    AH0 B S K Y UH1 R
MONCURE    M OW0 N K UH1 R IY0
MERCURE    M ER0 K UH1 R IY0
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D
KOCUREK    K AH0 K Y UW1 R EH0 K
SECURES    S IH0 K Y UH1 R Z
UNCURED    AH2 N K Y ER1 D
EPICURE    EH1 P IH0 K Y UH2 R
CURETON    K Y UH1 R T AH0 N
PROCURE    P R OW0 K Y UH1 R
SECURELY    S IH0 K Y UH1 R L IY0
PROCURER    P R OW0 K Y UH1 R ER0
PROCURED    P R OW0 K Y UH1 R D
PEDICURE    P EH1 D IH0 K Y ER0
INSECURE    IH1 N S AH0 K Y ER0
MANICURE    M AE1 N IH0 K Y ER0
OBSCURED    AH0 B S K Y UH1 R D
OBSCURES    AH0 B S K Y UH1 R Z
VANCUREN    V AE0 N K Y UW1 R AH0 N
MANICURED    M AE1 N IH0 K Y ER0 D
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
UNSECURED    AH2 N S IH0 K Y UH1 R D
UNSECURED    AH2 N S IY0 K Y UH1 R D
PROCUREMENT    P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T
PROCUREMENTS    P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cure    (v) (k y u@1 r)
cured    (v) (k y u@1 d)
cures    (v) (k y u@1 z)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)
epicure    (n) (e1 p i k y u@ r)
obscure    (v) (@1 b s k y u@1 r)
procure    (v) (p r @1 k y u@1 r)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)
secures    (v) (s i1 k y u@1 z)
cure-all    (n) - (k y u@1 r - oo l)
epicures    (n) (e1 p i k y u@ z)
insecure    (j) (i2 n s i k y u@1 r)
manicure    (v) (m a1 n i k y u@ r)
obscured    (v) (@1 b s k y u@1 d)
obscures    (v) (@1 b s k y u@1 z)
pedicure    (n) (p e1 d i k y u@ r)
procured    (v) (p r @1 k y u@1 d)
procurer    (n) (p r @1 k y u@1 r @ r)
procures    (v) (p r @1 k y u@1 z)
securely    (a) (s i1 k y u@1 l ii)
sinecure    (n) (s ai1 n i k y u@ r)
cure-alls    (n) - (k y u@1 r - oo l z)
epicurean    (n) (e2 p i k y u r ii1 @ n)
manicured    (v) (m a1 n i k y u@ d)
manicures    (v) (m a1 n i k y u@ z)
obscurely    (a) (@1 b s k y u@1 l ii)
pedicures    (n) (p e1 d i k y u@ z)
procurers    (n) (p r @1 k y u@1 r @ z)
procuress    (n) (p r o1 k y u r i s)
rest-cure    (n) - (r e1 s t - k y u@ r)
sinecures    (n) (s ai1 n i k y u@ z)
unsecured    (j) (uh1 n s i k y u@1 d)
epicureans    (n) (e2 p i k y u r ii1 @ n z)
home-cured    (j) - (h ou1 m - k y uu1 @ d)
insecurely    (a) (i2 n s i k y u@1 l ii)
rest-cures    (n) - (r e1 s t - k y u@ z)
procurement    (n) (p r @1 k y u@1 m @ n t)
procuresses    (n) (p r o1 k y u r i s i z)
smoke-cured    (j) - (s m ou1 k - k y uu @ d)
procurements    (n) (p r @1 k y u@1 m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: รักษา English: to cure
治る[なおる, naoru] Thai: (รักษา)หาย English: to be cured
癒す[いやす, iyasu] Thai: คลายทุกข์ English: to cure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsvergabe {f}; Auftragswesen {n} | öffentliche Auftragsvergabe {f}; öffentliches Auftragswesenprocurement | public procurement [Add to Longdo]
Aushärtezeit {f}cure time [Add to Longdo]
Aushärtung {f}cure [Add to Longdo]
Aushärtungszeit {f}cure time [Add to Longdo]
Beschaffung {f}; Besorgung {f}; Einkauf {m}procurement [Add to Longdo]
Beschaffungskosten {pl}procurement costs [Add to Longdo]
Beschaffungsmanagement {n}procurement management [Add to Longdo]
Beschaffungspolitik {f}procurement policy [Add to Longdo]
Beschaffungsprogramm {n} [econ.]procurement plan [Add to Longdo]
Beschaffungsstatus {m}procurement status [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}obscureness [Add to Longdo]
Epikureer {m}; Genussmensch {m}epicurean [Add to Longdo]
Fremdbezug {m}external procurement [Add to Longdo]
Fußpflege {f}pedicure; chiropody; care of the feet [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]
Handpflege {f}; Nagelpflege {f}manicure [Add to Longdo]
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage [Add to Longdo]
Heilung {f}; Heilmittel {n}cure [Add to Longdo]
Informationsbeschaffung {f}information procurement [Add to Longdo]
Kaltwasserkur {f}cold water cure [Add to Longdo]
Kur {f} | eine Kur machen | eine Kur machencure; (course of) treatment | take a cure | to drink the waters [Add to Longdo]
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock [Add to Longdo]
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself [Add to Longdo]
Material {n}; Werkstoff {m}; Stoff {m} | Materialien {pl}; Werkstoffe {pl}; Stoffe {pl} | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Mattglas {n}obscured glass [Add to Longdo]
Pediküre {f}pedicure [Add to Longdo]
Pfründe {pl}prebend; benefice; living; sinecure [Add to Longdo]
Radikalkur {f} | eine Radikalkur machendrastic cure; drastic measures | to effect a radical cure [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork [Add to Longdo]
Rosskur {f}; Roßkur {f} [alt]drastic cure; drastic remedy [Add to Longdo]
Ruheposten {m}sinecure [Add to Longdo]
Schlankheitskur {f} | Schlankheitskuren {pl} | eine Schlankheitskur machenslimming cure | slimming cures | to be on a diet; to go on a diet; to diet [Add to Longdo]
Schwitzkur {f} | Schwitzkuren {pl}sweating cure | sweatin cures [Add to Longdo]
Seelsorge {f}cure of souls [Add to Longdo]
Sicherheit {f}secureness [Add to Longdo]
Sinekure {f}; Pfründe {f}sinecure [Add to Longdo]
Unsicherheiten {pl}insecureness [Add to Longdo]
Verjüngungskur {f}rejuvenating cure [Add to Longdo]
Vermittler {m}procurer [Add to Longdo]
Wasserkur {f} | Wasserkuren {pl}water cure | water cures [Add to Longdo]
Wunderkur {f}miraculous cure [Add to Longdo]
Zuhälter {m}; Kuppler {m}procurer [Add to Longdo]
abtreiben | abtreibend | abgetriebento procure abortion | procuring abortion | procured abortion [Add to Longdo]
aufvulkanisiert {adj}cured-on [Add to Longdo]
auskurieren; kurierento cure [Add to Longdo]
befestigento secure [Add to Longdo]
beschaffen; vermitteln | beschaffend; vermittelnd | beschafft; vermittelt | beschafft; vermittelt | beschaffte; vermittelteto procure | procuring | procured | procures | procured [Add to Longdo]
dunkel {adv}obscurely [Add to Longdo]
fälschungssicher {adj}secure against forgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
キューレット[, kyu-retto] (n) curette (fre [Add to Longdo]
キュア[, kyua] (n) cure [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
セキュア[, sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セキュアビット[, sekyuabitto] (n) {comp} secure bit [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks) [Add to Longdo]
ペディキュア[, pedeikyua] (n) pedicure [Add to Longdo]
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P) [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] (n) {comp} secure access management; MT [Add to Longdo]
医する[いする, isuru] (vs-s,vt) (arch) to cure; to heal [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
温泉療法[おんせんりょうほう, onsenryouhou] (n) hot-spring cure; onsen therapy [Add to Longdo]
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
甘干し[あまぼし, amaboshi] (n) persimmon cured in the sun [Add to Longdo]
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify [Add to Longdo]
矯め直す;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
厳重[げんじゅう, genjuu] (adj-na,n) strict; rigour; rigor; severe; firm; strong; secure; (P) [Add to Longdo]
現地調達[げんちちょうたつ, genchichoutatsu] (n,vs) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
現調[げんちょう, genchou] (n,vs) (abbr) (See 現地調達) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
古酒[こしゅ;ふるざけ, koshu ; furuzake] (n) well-cured sake; last year's sake; old sake [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
購買[こうばい, koubai] (n,vs) procurement; purchase; buying; (P) [Add to Longdo]
根治[こんじ;こんち, konji ; konchi] (n,vs) complete (radical) cure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
乿[chì, ㄔˋ, 乿] to cure, to heal [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire [Add to Longdo]
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to [Add to Longdo]
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, ] obscure word; unfamiliar character [Add to Longdo]
包治百病[bāo zhì bǎi bìng, ㄅㄠ ㄓˋ ㄅㄞˇ ㄅㄧㄥˋ, ] guarantee to cure all diseases [Add to Longdo]
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, ] salt-cured meat [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克 [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] secure; sound [Add to Longdo]
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security [Add to Longdo]
安如泰山[ān rú Tài Shān, ㄢ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] as secure as Mount Taishan; as solid as a rock [Add to Longdo]
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness [Add to Longdo]
弄到[nòng dào, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ, ] to get hold of; to obtain; to secure; to come by [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] obscure [Add to Longdo]
拉皮条[lā pí tiáo, ㄌㄚ ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] to procure; to act as pimp [Add to Longdo]
散职[sǎn zhí, ㄙㄢˇ ㄓˊ, / ] sinecure [Add to Longdo]
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, / ] veiled; obscure [Add to Longdo]
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, ] obscure; remaining unenlightened [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] obscure; sun hidden by clouds [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious [Add to Longdo]
根治[gēn zhì, ㄍㄣ ㄓˋ, ] to bring under permanent control; to effect a radical cure [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to rule; to govern; to manage; to control; to harness (a river); cure; treatment; to heal [Add to Longdo]
治好[zhì hǎo, ㄓˋ ㄏㄠˇ, ] to cure [Add to Longdo]
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, ] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him [Add to Longdo]
治疗[zhì liáo, ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] to treat; to cure; (medical) treatment; cure [Add to Longdo]
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure [Add to Longdo]
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, ] to obscure; to confuse; to mix up; to blur [Add to Longdo]
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods [Add to Longdo]
混茫[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, ] dim; obscure [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] obscured; submerged [Add to Longdo]
[yīn, , ] obscured; submerged [Add to Longdo]
润肠通便[rùn cháng tōng biàn, ㄖㄨㄣˋ ㄔㄤˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] to cure constipation with laxatives [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] (obscure) variant of 鬱|郁; rich; great wave [Add to Longdo]
烘焙[hōng bèi, ㄏㄨㄥ ㄅㄟˋ, ] to cure by drying over a fire (tea, meat etc) [Add to Longdo]
烤烟[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, / ] flue-cured tobacco [Add to Longdo]
无名[wú míng, ˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] nameless; obscure [Add to Longdo]
熏制[xūn zhì, ㄒㄩㄣ ㄓˋ, ] to smoke; to cure over a fire [Add to Longdo]
熏烤[xūn kǎo, ㄒㄩㄣ ㄎㄠˇ, ] to smoke; to cure over a wood fire [Add to Longdo]
熟化[shú huà, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to cure; to mature [Add to Longdo]
牢固[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, ] firm; secure [Add to Longdo]
病入膏肓[bìng rù gāo huāng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ ㄍㄠ ㄏㄨㄤ, ] lit. the disease has attacked the vitals (成语 saw); fig. beyond cure; the situation is hopeless [Add to Longdo]
病根[bìng gēn, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄣ, ] an incompletely cured illness; an old complaint; the root cause of trouble [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] to treat; to cure; therapy [Add to Longdo]
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] thong; leather strap; pimp; procurer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\ (k[=u]r), n. [OF, cure care, F., also, cure,
   healing, cure of souls, L. cura care, medical attendance,
   cure; perh. akin to cavere to pay heed, E. cution. Cure is
   not related to care.]
   1. Care, heed, or attention. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of study took he most cure and most heed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Vicarages of greatcure, but small value. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritual charge; care of soul; the office of a parish
    priest or of a curate; hence, that which is committed to
    the charge of a parish priest or of a curate; a curacy;
    as, to resign a cure; to obtain a cure.
    [1913 Webster]
 
       The appropriator was the incumbent parson, and had
       the cure of the souls of the parishioners.
                          --Spelman.
    [1913 Webster]
 
   3. Medical or hygienic care; remedial treatment of disease; a
    method of medical treatment; as, to use the water cure.
    [1913 Webster]
 
   4. Act of healing or state of being healed; restoration to
    health from disease, or to soundness after injury.
    [1913 Webster]
 
       Past hope! pastcure! past help.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do cures to-day and to-morrow.   --Luke xii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   5. Means of the removal of disease or evil; that which heals;
    a remedy; a restorative.
    [1913 Webster]
 
       Cold, hunger, prisons, ills without a cure.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The proper cure of such prejudices.  --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\, v. t. [imp. & p. p. {Cured} (k[=u]rd); p. pr. & vb.
   n. {Curing}.] [OF. curer to take care, to heal, F., only, to
   cleanse, L. curare to take care, to heal, fr. cura. See
   {Cure},.]
   1. To heal; to restore to health, soundness, or sanity; to
    make well; -- said of a patient.
    [1913 Webster]
 
       The child was cured from that very hour. --Matt.
                          xvii. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue or remove by remedial means; to remedy; to
    remove; to heal; -- said of a malady.
    [1913 Webster]
 
       To cure this deadly grief.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then he called his twelve disciples together, and
       gave them power . . . to cure diseases. --Luke ix.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free from (something injurious or blameworthy), as
    from a bad habit.
    [1913 Webster]
 
       I never knew any man cured of inattention. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To prepare for preservation or permanent keeping; to
    preserve, as by drying, salting, etc.; as, to cure beef or
    fish; to cure hay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\, v. i.
   1. To pay heed; to care; to give attention. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To restore health; to effect a cure.
    [1913 Webster]
 
       Whose smile and frown, like to Achilles' spear,
       Is able with the change to kill and cure. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To become healed.
    [1913 Webster]
 
       One desperate grief cures with another's languish.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cur'e \Cu`r['e]"\ (k[.u]`r[asl]"), n. [F., fr. LL. curatus. See
   {Curate}.]
   A curate; a pardon.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top