ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicurean

EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicurean-, *epicurean*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicurean(adj) ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean(adj) ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ, ชอบสนุก, ฟุ้งเฟ้อ, มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ, คนชอบสนุก, คนฟุ้งเฟ้อ, ผู้มีรสนิยมสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[nakkin] (n) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur  FR: gastronome [ m ] ; gourmet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EPICUREAN EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
EPICUREAN EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epicurean (n) ˌɛpɪkjurˈiːən (e2 p i k y u r ii1 @ n)
epicureans (n) ˌɛpɪkjurˈiːənz (e2 p i k y u r ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicurean \Ep`i*cu*re"an\ (?; 277), a. [L. Epicureus, Gr. ?: cf.
   ['e]picurien.]
   1. Pertaining to Epicurus, or following his philosophy. "The
    sect Epicurean." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to luxury; adapted to luxurious tastes; luxurious;
    pertaining to good eating.
    [1913 Webster]
 
       Courses of the most refined and epicurean dishes.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   {Epicurean philosophy}. See {Atomic philosophy}, under
    {Atomic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicurean \Ep`i*cu*re"an\, n.
   1. A follower or Epicurus.
    [1913 Webster]
 
   2. One given to epicurean indulgence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Epicurean
   adj 1: of Epicurus or epicureanism; "Epicurean philosophy"
   2: devoted to pleasure; "a hedonic thrill"; "lives of unending
     hedonistic delight"; "epicurean pleasures" [syn: {hedonic},
     {hedonistic}, {epicurean}]
   3: displaying luxury and furnishing gratification to the senses;
     "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious suite with a
     crystal chandelier and thick oriental rugs"; "Lucullus spent
     the remainder of his days in voluptuous magnificence"; "a
     chinchilla robe of sybaritic lavishness" [syn: {epicurean},
     {luxurious}, {luxuriant}, {sybaritic}, {voluptuary},
     {voluptuous}]
   n 1: a person devoted to refined sensuous enjoyment (especially
      good food and drink) [syn: {epicure}, {gourmet},
      {gastronome}, {bon vivant}, {epicurean}, {foodie}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top