Search result for

การรักษา

   
79 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรักษา-, *การรักษา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรักษาการ[N] being on duty, See also: acting for, being in charge, Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน, Example: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, Thai definition: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veneral diseases, treatment ofการรักษากามโรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment of veneral diseasesการรักษากามโรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curative treatmentการรักษาขจัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, curativeการรักษาขจัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific treatment; therapy, specificการรักษาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific therapy; treatment, specificการรักษาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, specific; therapy, specificการรักษาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, specific; treatment, specificการรักษาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active treatmentการรักษาฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliotheraphyการรักษาด้วยหนังสือ, บรรณบำบัด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Immunotheraphyการรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exercise theraphyการรักษาด้วยการออกกำลังกาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cryotheraphyการรักษาด้วยความเย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellular theraphyการรักษาด้วยเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Naturopathyการรักษาด้วยธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aerosol theraphyการรักษาด้วยละอองลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory theraphyการรักษาทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palliative treatmentการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the one keeping us in here. Let's hear what he's got to say.เขาเป็นหนึ่งในการรักษาเราในที่นี่ ให้ฟังในสิ่งที่เขาได้ที่จะบอกว่า 12 Angry Men (1957)
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา The Old Man and the Sea (1958)
Think on it. The remedy is in your hands...วิธีการรักษาอยู่ในมือของคุณคุณผู้มี สิทธิเลือกตั้ง Help! (1965)
- Is there a cure for nail biting?จะมีการรักษากัดเล็บ? Help! (1965)
which made no difference.ฉันได้รับการรักษาอยู่เสมอโดย กองทัพ How I Won the War (1967)
- Oh, brew, sir? - Treating them right?การรักษาพวกเขา ใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
Do you recommend fisticuffs versus the guard?คุณแนะนำมวย เมื่อเทียบกับการรักษาความ ปลอดภัยหรือไม่ Yellow Submarine (1968)
I've never admitted it before, but my cousin is the Bluebird of Happiness.ฉันไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน แค่ญาติของฉันคือครามแห่ง ความสุข Yellow Submarine (1968)
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า The Godfather (1972)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance   FR: entretien [m]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy   FR: traitement (médical) [m] ; soins (médicaux) [mpl] ; remède [m] ; guérison [f]
การรักษาการ[n.] (kān raksākān) EN: being on duty   
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
การรักษาเบื้องต้น[n. exp.] (kān raksā beūangton) EN: first aid   FR: premiers soins [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attention[N] การรักษาที่เหมาะสม, See also: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล
chiropody[N] การรักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า
cure[VT] สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย, See also: การรักษา
cure-all[N] การรักษาที่เชื่อว่าใช้ได้กับทุกโรค, Syn. panacea
detox[N] การรักษาด้วยการล้างสารพิษออกจากร่างกาย, Syn. detoxification
detoxification[N] การรักษาคนไข้ด้วยวิธีล้างสารพิษออกจากร่างกาย
galvanism[N] การรักษาโรคด้วยไฟฟ้า
keep fit[N] การรักษาตัว, Syn. exercise
keeping[N] การรักษา, See also: การปกป้อง, Syn. charge
maintenance[N] การรักษาสภาพ, See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา, Syn. upkeep, continuation, preservation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
chiropody(ไครอพ'พะดี) n. การรักษาโรคมือและเท้า -chiropodial adj. ดูchiropody
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด
galvanism(n) ไฟฟ้าจากปฏิบัติการทางเคมี,การรักษาด้วยไฟฟ้า
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค
treat(n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา
treatment(n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
confidentiality (n) การรักษาความลับ
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
維持[いじ, iji] (n) การรักษาสภาพ, การธำรงรักษา, การเกื้อหนุน, การสนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
医療[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Vorbehandlung(n ) |die, pl. Vorbehandlungen| ขั้นตอนก่อนการทดลอง, ขั้นตอนก่อนการรักษา เช่น Transplantation von Tumoren nach Vorbehandlung der Wirtstiere mit radio-aktiven Isotopen.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top