Search result for

เยียวยา

(48 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยียวยา-, *เยียวยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยียวยา[V] be curable, See also: cure, treat, aid, heal, remedy, Syn. แก้ไข, Example: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น
เยียวยา[V] treat, See also: attend to, care for, nurse, cure, heal, Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค, Example: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน, Thai definition: ทำให้หายจากโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยียวยาก. บำบัดโรค, แก้โรค, เช่น ไม่มีหมอจะมาเยียวยาได้
เยียวยาแก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, เช่น เศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก ยากที่จะเยียวยาได้.
รักษ์, รักษาเยียวยา เช่น รักษาคนไข้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remedyเยียวยา, แก้ไข, ทางแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's the--how's a.p. economics treating you?ยังไง - - ยัง A.P. ก็กำลังเยียวยาเธอนะ Pret-a-Poor-J (2008)
It was a haven for women who needed to heal.มันเป็นสวรรค์สำหรับผู้หญิง ที่ต้องการการเยียวยา Babylon A.D. (2008)
SILVERLAKE ANIMAL RESCUESILVERLAKE\ศูนย์เยียวยาสัตว์ Bolt (2008)
I want to heal her sorrow.ผมอยากจะเยียวยาแผลใจให้เธอ My Sassy Girl (2008)
Could her pain be cured now?ความเจ็บปวดของเธอได้รับการเยียวยาหรือยังนะ? My Sassy Girl (2008)
I wanted to cure her grief, but now I can't give her up.ผมอยากเยียวยาแผลใจให้เธอ แต่ตอนนี้ผมกลับไปจากเธอไม่ได้ My Sassy Girl (2008)
Because she insisted on being obstinate!เป็นเพราะเธอดื้อดึง จนเกินจะเยียวยาChangeling (2008)
Bobby, it's gonna take time to heal.บ๊อบบี้ มันต้องใช้เวลาสำหรับการเยียวยานะ The Echo (2008)
If symptoms appear, recovery is impossible.ถ้าอาการกำเริบ จะไม่มีทางรักษาเยียวยาได้ Death Note: L Change the World (2008)
Don't worry about that. I'm go?เยียวยา ตัวเราเอง The Girlfriend Experience (2009)
I need it for myself to healจำเป็นมาก เพื่อให้ฉันได้รับการเยียวยา The Fourth Kind (2009)
Do you even know how far off the reservation you've gone?นายรู้บ้างมั๊ยว่านายไปไกลเกินกว่าจะเยียวยาแค่ไหนกันแล้ว? Jump the Shark (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: be curable ; cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend   FR: remédier ; traiter
เยียวยาเด็กที่นิสัยเสีย[xp] (yīoyā dek thī nisai sīa) EN: cure a child of a bad habit   
เยียวยาไม่ได้[adv.] (yīoyā mai dāi) EN: incurably   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal of
doctor[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
doctor[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
heal of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. cure of
remedy[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. aid, cure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
remediable(รีมี'ดะเบิล) adj. แก้ไขได้,รักษาได้,เยียวยาได้, See also: remediableness n. remediably adv.
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา,เป็นการแก้ไข,เป็นการเยียวยา,เป็นปรับปรุง.
remediless(เรม'มิดีลิส) adj. แก้ไขไม่ได้,รักษาไม่ได้,เยียวยาไม่ได้,ไม่อาจซ่อมแซมได้
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment

English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
治る[なおる, naoru] Thai: เยียวยา English: to heal
癒す[いやす, iyasu] Thai: เยียวยา English: to heal

German-Thai: Longdo Dictionary
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top