ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一贯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一贯-, *一贯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent, #6,087 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always.[CN] 一贯作风 The Devil's Advocate (1997)
You give orders. You do that, all right.[CN] 发号施令 一贯如此 Saboteur (1942)
You consistently overspent your allowance... and you've run up debts... that you had no possible hope of meeting.[CN] 你花钱一贯超支... 你已经积下... 你自己补贴不可能有望还清的债 Paranoiac (1963)
And like every other art, it demands practice and patience consistent dedication and hard work.[CN] ...一贯的投入和努力工作 我觉得是这样,真的 Love with the Proper Stranger (1963)
That... is the Roman way.[CN] 这才是罗马的一贯作风 The Fall of the Roman Empire (1964)
In keeping with the policy of the Golden Garter... which strives to bring to Deadwood the best in entertainment... regardless of the expense... it is my great pleasure to present to you now... that lovely star, that toast of New York, Miss Frances Fryer.[CN] 遵照金袜带的一贯方针... 努力带给枯木镇最好的娱乐... 不惜费用... Calamity Jane (1953)
It's the way they do things.[CN] 一贯做法 Double Indemnity (1944)
Now, isn't that just typical of you.[CN] 这是你的一贯作风 The V.I.P.s (1963)
You know what I've been doing, what's been happening?[CN] 你知道我一贯的表现 怎么回事? The Big Combo (1955)
I'm ready as I'll ever be.[CN] 我准备好了,一贯如此 A Face in the Crowd (1957)
My men will carry on in the way one expects of the British soldier.[CN] 我的部下会坚持英国士兵的一贯方式. The Bridge on the River Kwai (1957)
Also , he was infallible .[CN] 他还一贯正确 The Confession (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top