Search result for

chew

(96 entries)
(0.0976 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chew-, *chew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew[N] ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew[VT] เคี้ยว, Syn. jaw, masticate
chew[VT] บด, Syn. grind, crush
chewy[N] ที่ต้องเคี้ยว
chew on[PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. bite on
chew on[PHRV] ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew up[PHRV] เคี้ยว (อาหาร) ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: เคี้ยวให้ละเอียด
chew up[PHRV] กัดทำลายด้วยฟัน, See also: กัด, แทะ
chew up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, Syn. tell off
chew up[PHRV] กังวล (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
chew(vi,vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chewing cycleวัฏจักรเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chewing force; masticatory forceแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chewingการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Gumหมากฝรั่ง [การแพทย์]
Chewing Reflexกระตุ้นให้เกิดการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Typeปากแบบกัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chewy Sunday[ชิว-วี่-ซัน-เดย์] (God ) วงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน3โลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing. I'm just chewing.ไม่มีอะไร ผมแค่เคี้ยว The Great Dictator (1940)
Get your cigars, cigarettes and chewing' tobacco.บุหรี่และเคี้ยวยาสูบ Pinocchio (1940)
- What's he doing? - Chewing gum will do the job.หมากฝรั่งจะทำงาน Yellow Submarine (1968)
Chewing gum on line, eh?เคี้ยวหมากฝรั่งขณะเข้าแถว Blazing Saddles (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
It was Gardner's boat, all chewed up. I helped tow it in. You should've seen it!นั่นมันเรือ ถูกเคี้ยวซะพัง ผมลากมันเข้าฝั่งเอง คุณต้องเห็นมันเอง! Jaws (1975)
Except, of course, for the guy who offered to chew on my pantyhose!ยกเว้นชายคนนึง เขาขอเีค้ยวถุงน่องของฉัน Oh, God! (1977)
Looks like it was chewed up and spat out.ดูเหมือนว่ามันถูกเคี้ยวและถ่ม น้ำลายออกมา Mad Max (1979)
Ah, Mrs. Chew!คุณนายชูว หนีห่าว The Joy Luck Club (1993)
I'm gonna sit across from her, chew my food with my mouth closed,ผมจะนั่งตรงข้ามกับเธอเคี้ยวอาหารของฉันกับปากของฉันปิด Pulp Fiction (1994)
Cigarettes. Chewing gum.การสูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง The Shawshank Redemption (1994)
As soon as I get you loose, you can chew through my ropes.น้ำเชี่ยวกรากขึ้นทุกขณะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chewMabel loves to chew the fat while playing bridge.
chewDoes it hurt when you chew?
chewHe can't chew well, because he has a toothache now.
chewYou may as well chew your food well.
chewChew your food well so it can be digested properly.
chewA rat chewed a hole in the wall.
chewFood must be chewed well to be digested properly.
chewHe bit off more than he could chew.
chewA baby comes to chew foods.
chewCan I chew on this side?
chewChew it over for a while and let me know what you think.
chewChew your food well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
เคี้ยว[V] chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
เคี้ยวเอื้อง[V] ruminate, See also: chew the cud, Syn. บดเอื้อง, Example: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด
หมากฝรั่ง[N] chewing gum, Example: ตัวเขาซื้อหนังสือดาราเล่มหนึ่ง ซื้อหมากฝรั่งและขนมให้แม่หนูแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้าหล่อนอีก, Count unit: แท่ง, เม็ด, แผ่น, กล่อง, Thai definition: ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่งทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งปรุงให้มีกลิ่นและรสต่างๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง
กะล่อมกะแล่ม[V] chew imperfectly, Example: ยายแก่ซึ่งไม่มีฟันกะล่อมกะแล่มกลืนเนื้อเข้าไป, Thai definition: เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วกลืน
การขบฉัน[N] chew, See also: mastication, Thai definition: การเคี้ยวกิน ซึ่งใช้แก่นักบวช
ขบฉัน[V] chew, See also: munch, Example: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ, Thai definition: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)
หนุบ[ADV] chewy, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ปลาคังลวกที่นี่เนื้อปลานุ่ม ส่วนหนังปลากลับเหนียวเคี้ยวหนุบหนับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[v.] (khīo-eūang) EN: ruminate ; chew the cud   FR: ruminer
กินหมาก[v. exp.] (kin māk) EN: chew betel   FR: chiquer du bétel
หมากฝรั่ง[n.] (māk farang) EN: chewing gum   FR: chewing gum [m]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes   FR: feuille de thé à mastiquer
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew   FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEW    CH UW1
CHEWS    CH UW1 Z
CHEWY    CH UW1 IY0
CHEWED    CH UW1 D
CHEWER    CH UW1 ER0
CHEWERS    CH UW1 ER0 Z
CHEWING    CH UW1 IH0 NG
CHEWNING    CH UW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chew    (v) (ch uu1)
chews    (v) (ch uu1 z)
chewed    (v) (ch uu1 d)
chewing    (v) (ch uu1 i ng)
chewing-gum    (n) - (ch uu1 i ng - g uh m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[, shaburu] (v5r,vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
ガム[, gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
チューインガム[, chu-ingamu] (n) chewing gum [Add to Longdo]
チュアブル[, chuaburu] (n) chewable (pill) [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, ] chewing gum [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] chew [Add to Longdo]
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chew \chew\ (ch[udd]), v. t. [imp. & p. p. {Chewed} (ch[udd]d);
   p. pr. & vb. n. {Chewing}.] [As ce['o]wan, akin to D. kauwen,
   G. kauen. Cf. {Chaw}, {Jaw}.]
   1. To bite and grind with the teeth; to masticate.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruminate mentally; to meditate on.
    [1913 Webster]
 
       He chews revenge, abjuring his offense. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {To chew the cud}, to chew the food over again, as a cow; to
    ruminate; hence, to meditate.
    [1913 Webster]
 
       Every beast the parteth the hoof, and cleaveth the
       cleft into two claws, and cheweth the cud among the
       beasts, that ye shall eat.      --Deut. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, v. i.
   To perform the action of biting and grinding with the teeth;
   to ruminate; to meditate.
   [1913 Webster]
 
      old politicians chew wisdom past.    --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, n.
   That which is chewed; that which is held in the mouth at
   once; a cud. [Law]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chew
   n 1: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew},
      {chaw}, {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]
   2: biting and grinding food in your mouth so it becomes soft
     enough to swallow [syn: {chew}, {chewing}, {mastication},
     {manduction}]
   v 1: chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed
      his bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it!";
      "The cows were masticating the grass" [syn: {chew},
      {masticate}, {manducate}, {jaw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top