Search result for

-chew-

(40 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chew, *chew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew[N] ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew[VT] เคี้ยว, Syn. jaw, masticate
chew[VT] บด, Syn. grind, crush

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
chew(vi,vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm no doctor, but it looks like something's been chewing on him.ฉันไม่ใช้หมอน่ะ แต่ดูเหมือนว่า จะโดนอะไรกัด Dead Space: Downfall (2008)
And he sometimes bites off more than he can chew.และบางครั้งเขาก็กัดกิน มากกว่าที่เขาจะเคี้ยวได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- This squid is kinda hard to chew. - You like that, huh?มันเคี้ยวยากนะเนี่ย ชอบเหรอ Baby and I (2008)
Slubber, sleep, chase tails, chew shoes.น้ำลายไหลย้อย หลับ \ ไล่จับหางตัวเอง กัดรองเท้า Bolt (2008)
I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist!และจัดการมันไม่ให้เหลือ บางทีคุณน่าจะจัดการเรื่องตัวเองก่อนนะ Kung Fu Panda (2008)
Didn't see him chew through the leash. Chased him 15 blocks.ไม่ทันเห็นมันงับเชือกหนี ไล่ตามมันไป 15 ช่วงตึก Marley & Me (2008)
Not to be confused with a chew toy.อย่าจำสับสนกับของเล่นล่ะ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
You can chew through drywall, Marley. This is nothing for you.แกเคี้ยวผนังได้ มาร์ลีย์ แค่นี้สำหรับแกมันเด็กๆ Marley & Me (2008)
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้! Marley & Me (2008)
He didn't chew it. He ate it. And then digested it.มันไม่ได้เคี้ยวนะครับ มันกินลงไปเลย เสร็จแล้วก็ย่อย แล้วมันยังไปกินโทรศัพท์เป็นของหวานอีก Marley & Me (2008)
You could take Lamby, but don't chew her other ear off.นายเอาน้องแกะไปด้วยก็ได้ แต่อย่าแทะหูมันขาดนะ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chewMabel loves to chew the fat while playing bridge.
chewDoes it hurt when you chew?
chewHe can't chew well, because he has a toothache now.
chewYou may as well chew your food well.
chewChew your food well so it can be digested properly.
chewA rat chewed a hole in the wall.
chewFood must be chewed well to be digested properly.
chewHe bit off more than he could chew.
chewA baby comes to chew foods.
chewCan I chew on this side?
chewChew it over for a while and let me know what you think.
chewChew your food well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคี้ยว[V] chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
การขบฉัน[N] chew, See also: mastication, Thai definition: การเคี้ยวกิน ซึ่งใช้แก่นักบวช
ขบฉัน[V] chew, See also: munch, Example: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ, Thai definition: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEW    CH UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chew    (v) (ch uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] chew [Add to Longdo]
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chew \chew\ (ch[udd]), v. t. [imp. & p. p. {Chewed} (ch[udd]d);
   p. pr. & vb. n. {Chewing}.] [As ce['o]wan, akin to D. kauwen,
   G. kauen. Cf. {Chaw}, {Jaw}.]
   1. To bite and grind with the teeth; to masticate.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruminate mentally; to meditate on.
    [1913 Webster]
 
       He chews revenge, abjuring his offense. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {To chew the cud}, to chew the food over again, as a cow; to
    ruminate; hence, to meditate.
    [1913 Webster]
 
       Every beast the parteth the hoof, and cleaveth the
       cleft into two claws, and cheweth the cud among the
       beasts, that ye shall eat.      --Deut. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, v. i.
   To perform the action of biting and grinding with the teeth;
   to ruminate; to meditate.
   [1913 Webster]
 
      old politicians chew wisdom past.    --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, n.
   That which is chewed; that which is held in the mouth at
   once; a cud. [Law]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chew
   n 1: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew},
      {chaw}, {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]
   2: biting and grinding food in your mouth so it becomes soft
     enough to swallow [syn: {chew}, {chewing}, {mastication},
     {manduction}]
   v 1: chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed
      his bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it!";
      "The cows were masticating the grass" [syn: {chew},
      {masticate}, {manducate}, {jaw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top