ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cud

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cud-, *cud*, cu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cud[N] อาหารที่วัวสำรอกออกมาเคี้ยวใหม่
cuddy[N] ห้องเล็กๆ
cuddle[VI] กอดด้วยความรักใคร่
cuddle[VT] กอดด้วยความรักใคร่, Syn. hold, hug, embrace
cuddle[N] การกอดด้วยความรักใคร่, Syn. embrace, hug
cudgel[VT] ตีด้วยไม้กระบอง, Syn. beat, strike
cudgel[N] ไม้กระบอง, Syn. stick, bat, club
cuddle up[PHRV] กอด, See also: กอดรัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cud(คัด) n. ส่วนของอาหารจากกระเพาะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสำรอกออกมาเคี้ยวอีก,เส้นยาสูบที่ใช้เคี้ยว -Id. (chew the cud ครุ่นคิด)
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle
cuddy(คัด'ดี) n. ห้องเล็ก ๆ ,ห้องครัว,ลา,คนโง่, Syn. fool
cudgel(คัด'เจิล) {cudgeled,cudgeling,cudgels} n. ตะบอง vt. ตีด้วยตะบอง
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed

English-Thai: Nontri Dictionary
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
cudgel(n) ดิ้ว,กระบอง,ตะบอง
cudgel(vt) ตีด้วยดิ้ว,นวด,ตีด้วยกระบอง
scud(vi) พุ่ง,แล่นปรื๋อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dick Butkus, I beg of you, chew your cud with your mouth closed.โค้ช ฉันขอร้องหละ ช่วยเคี้ยวอาหารแบบปิดปากด้วยเถอะ Nationals (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cudEnjoy reading, cuddling by the fireplace and slow dancing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคล้าเคลีย[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, Example: แมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบเคล้าเคลียเจ้าของอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เคล้าคู่กัน เคียงเคล้ากัน
เคลียเคล้า[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, Example: พอถึงปูนหกสิบกามวิสัยดำเนินไปได้ก็แต่เพียงเคลียเคล้า ถกไถ และดอมดม
กก[V] cuddle, See also: fondle, embrace, hug, Syn. กอด, Example: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
กระหวัด[V] cuddle, See also: flick, Syn. ตวัด, รัด, กอด, Ant. คลาย, Example: ยายคว้าตัวหลานสาวมากระหวัดด้วยความคิดถึง
แนบข้าง[V] snuggle (up to), See also: cuddle up (to/against), Syn. เคียงข้าง, Example: บรรยากาศอย่างนี้ถ้ามีสาวๆ แนบข้างคงสุขใจไม่น้อย, Thai definition: อยู่ใกล้ชิดข้างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer
เอื้อง[n.] (eūang) EN: cud   
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
เคี้ยวเอื้อง[v.] (khīo-eūang) EN: ruminate ; chew the cud   FR: ruminer
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife   FR: enlacer son épouse
กกนอน [v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle   
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat   FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
ไม้ตะบอง[n.] (māi tabøng) EN: club ; cudgel   
ไม้ยาว [n. exp.] (māi yāo) EN: cane ; stick ; club ; cudgel ; rod   FR: canne [f] ; bâton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUDD K AH1 D
CUDE K Y UW1 D
CUDDY K AH1 D IY0
CUDAHY K AH1 D AH0 HH IY0
CUDDLY K AH1 D L IY0
CUDNEY K AH1 D N IY0
CUDGEL K AH1 JH AH0 L
CUDDLE K AH1 D AH0 L
CUDGELS K AH1 JH AH0 L Z
CUDDLED K AH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cud (n) kˈʌd (k uh1 d)
cuddle (v) kˈʌdl (k uh1 d l)
cuddly (j) kˈʌdliː (k uh1 d l ii)
cudgel (v) kˈʌʤəl (k uh1 jh @ l)
cuddled (v) kˈʌdld (k uh1 d l d)
cuddles (v) kˈʌdlz (k uh1 d l z)
cudgels (v) kˈʌʤəlz (k uh1 jh @ l z)
Cudworth (n) kˈʌdwəθ (k uh1 d w @ th)
cuddlier (j) kˈʌdlɪəʳr (k uh1 d l i@ r)
cuddling (v) kˈʌdlɪŋ (k uh1 d l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhè, ㄓㄜˋ, ] Cudrania triloba, #51,463 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
アカカマス[, akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
バラクーダ[, baraku-da] (n) barracuda [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
鬼魣[おにかます;オニカマス, onikamasu ; onikamasu] (n) (uk) great barracuda (Sphyraena barracuda) [Add to Longdo]
御形;五形[ごぎょう;おぎょう(御形);ゴギョウ;オギョウ, gogyou ; ogyou ( o katachi ); gogyou ; ogyou] (n) (uk) (See 母子草) Jersey cudweed (species of cottonweed, Gnaphalium affine) [Add to Longdo]
口細[くちぼそ, kuchiboso] (n) (1) (fem) having a small mouth; eating only a little; (2) (See 持子) topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva); (3) (See 梭魚) barracuda [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
食い戻し[くいもどし, kuimodoshi] (n) rumination; cud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cud \Cud\ (k[u^]d), n. [AS. cudu, cwudu,cwidu,cweodo, of
   uncertain origin; cf, G. k["o]der bait, Icel. kvi[eth]r womb,
   Goth. qi[thorn]us. Cf. {Quid}.]
   1. That portion of food which is brought up into the mouth by
    ruminating animals from their first stomach, to be chewed
    a second time.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever parteth the hoof, and is cloven-footed,
       and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye
       eat.                 --Levit. xi. 3
    [1913 Webster]
 
   2. A portion of tobacco held in the mouth and chewed; a quid.
    [Low]
    [1913 Webster]
 
   3. The first stomach of ruminating beasts. --Crabb.
    [1913 Webster]
 
   {To chew the cud}, to ruminate; to meditate; used with of;
    as, to chew the cud of bitter memories.
    [1913 Webster]
 
       Chewed the thrice turned cud of wrath. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cud
   n 1: food of a ruminant regurgitated to be chewed again [syn:
      {cud}, {rechewed food}]
   2: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew}, {chaw},
     {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CUD
     Color Universal Design (Eizo, LCD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top