Search result for

แทะ

(48 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทะ-, *แทะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทะ[V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. แทะเล็ม, เล็ม, Example: ปลาสลิดหินมีฟันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันกระต่ายเพื่อใช้แทะเล็มสาหร่ายตามหินปะการังกินเป็นอาหาร, Thai definition: เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ, เล็มกินทีละน้อยๆ
แทะโลม[V] court, See also: advances, flirt (with), woo ( a woman), Syn. เกี้ยวพา, เกี้ยว, Example: เขาแทะโลมเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แทะเล็ม[V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. และเล็ม, Example: ฝูงวัวควายเดินแทะเล็มหญ้าอยู่ตามทุ่งนา, Thai definition: กัดกินทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทะก. เอาฟันหน้ากัดให้หลุดออกมาทีละน้อย ๆ, เล็มกินทีละน้อย ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาไม่ทำมาหากินคอยแต่แทะเงินเพื่อน ๆ.
แทะโลมก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงเกี้ยวพาราสี, แพละโลม หรือ แพะโลม ก็ใช้.
แถกแทะด้วยหน้าฟัน เช่น หมาแถกกะลามะพร้าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
You could take Lamby, but don't chew her other ear off.นายเอาน้องแกะไปด้วยก็ได้ แต่อย่าแทะหูมันขาดนะ Marley & Me (2008)
We're meant to believe the fish did that to his face. His wallet and ID were in his pocket Well that's convenient.ทิ้งร่องรอยให้ดูเหมือนกับว่าโดนปลาแทะ พบกระเป๋าเงินกับบัตรในกระเป๋า Quantum of Solace (2008)
-Right. You think she likes you?- เธอแทะโลมฉันจนแทบบ้า Some Kinda Love (2009)
Buzzards and rats and all that.ฝูงอีแร้งและพวกหนูแทะศพเขาและแบบนั้นเเหล่ะ Seven Thirty-Seven (2009)
You were flirting with me.นายกำลังแทะโลมฉัน Dex Takes a Holiday (2009)
They're feral. They're natural scavengers.มันเป็นแมวป่า เป็นธรรมชาติของมันที่ชอบกัดแทะของเน่าเสีย The Bond in the Boot (2009)
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Perhaps you should throw them a bone.ในบางที คุณควรโยน กระดูกให้พวกเธอแทะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Starting with smaller animals Such as insects and rodentsเริ่มจากสัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง และสัตว์จำพวกหนูที่ใช้ฟันแทะ The Performer (2009)
My friend Speckles got crushed in a garbage truck, and you said nothing about this.เชิญค่ะ คุณสุภาพบุรุษ เรากำลังมองหาบางอย่างที่ใช้ฟันแทะได้. G-Force (2009)
Me, and my people are gonna come get you and your people and chop you up into little fucking dog treatsฉัน กับพรรคพวกของฉัน จะตามล่าคนของนาย เอามาสับให้เละเป็นหมูบะช่อ แล้วให้หมาแทะ The Expendables (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite   FR: ronger ; grignoter ; mordiller
แทะกระดูก[v. exp.] (thae kradūk) EN: gnaw a bone   FR: ronger un os
แทะกิน[v.] (thaekin) FR: gruger (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew on[PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. bite on
chew upon[PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. chew on
eat away[PHRV] กัดกิน, See also: แทะ, กัด
gnaw at[PHRV] แทะ, See also: กัดทีละน้อย, ขบ, Syn. gnaw on
gnaw away[PHRV] กัด, See also: แทะ
gnaw on[PHRV] แทะ, See also: กัดทีละน้อย, ขบ, Syn. gnaw at
gnaw[VT] แทะ, Syn. bite, gnash
nibble at[PHRV] แทะ, See also: ตอด, กัดทีละน้อย, Syn. peck at, pick at
nibble[VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble[VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
marmot(มาร์'มัท) n. สัตว์ที่ฟันแทะชนิดหนึ่ง
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
gnaw(vt) แทะ,กัด,ขบ
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top