Search result for

แทะ

(36 entries)
(0.0845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทะ-, *แทะ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทะ [V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. แทะเล็ม, เล็ม, Example: ปลาสลิดหินมีฟันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันกระต่ายเพื่อใช้แทะเล็มสาหร่ายตามหินปะการังกินเป็นอาหาร, Thai definition: เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ, เล็มกินทีละน้อยๆ
แทะโลม [V] court, See also: advances, flirt (with), woo ( a woman), Syn. เกี้ยวพา, เกี้ยว, Example: เขาแทะโลมเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แทะเล็ม [V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. และเล็ม, Example: ฝูงวัวควายเดินแทะเล็มหญ้าอยู่ตามทุ่งนา, Thai definition: กัดกินทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทะก. เอาฟันหน้ากัดให้หลุดออกมาทีละน้อย ๆ, เล็มกินทีละน้อย ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาไม่ทำมาหากินคอยแต่แทะเงินเพื่อน ๆ.
แทะโลมก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงเกี้ยวพาราสี, แพละโลม หรือ แพะโลม ก็ใช้.
แถกแทะด้วยหน้าฟัน เช่น หมาแถกกะลามะพร้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite   FR: ronger ; grignoter ; mordiller
แทะกระดูก[v. exp.] (thae kradūk) EN: gnaw a bone   FR: ronger un os
แทะกิน[v.] (thaekin) FR: gruger (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew on    [PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. bite on
chew upon    [PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. chew on
eat away    [PHRV] กัดกิน, See also: แทะ, กัด
gnaw at    [PHRV] แทะ, See also: กัดทีละน้อย, ขบ, Syn. gnaw on
gnaw away    [PHRV] กัด, See also: แทะ
gnaw on    [PHRV] แทะ, See also: กัดทีละน้อย, ขบ, Syn. gnaw at
gnaw    [VT] แทะ, Syn. bite, gnash
nibble at    [PHRV] แทะ, See also: ตอด, กัดทีละน้อย, Syn. peck at, pick at
nibble    [VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble    [VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
marmot(มาร์'มัท) n. สัตว์ที่ฟันแทะชนิดหนึ่ง
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
gnaw(vt) แทะ,กัด,ขบ
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

Are you satisfied with the result?

Go to Top