ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mull over

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mull over-, *mull over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mull over[PHRV] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me mull over that offer of cheap and meaningless sex.ให้ฉัน mull กว่า ข้อเสนอที่ราคาถูกของเพศและความหมาย. Now You See Me (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, / ] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions, #8,317 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mull over \mull over\, v. t.
   To think about; to consider; to ruminate about; as, mull it
   over and decide in the morning. [Colloq. U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mull over
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top