ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

书架

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -书架-, *书架*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the biggest on the shelf. Ten books fell when I pulled it out.[CN] 它是书架上最大的书 我抽出来的时候十本书掉下来 Summer of '42 (1971)
A special plane reserved for women with a privileged emotional life, and a happier, more down-to-earth approach to the mysteries of life.[CN] 你如此无聊 最终只能 呆在书架下顾影自怜 你狂妄自大又玩世不恭 你简直就一副懒骨头 Scenes from a Marriage (1973)
You've fallen from the bookcase stepladder.[CN] 你从书架活梯掉下来 The Cousin (1974)
Which shelf for materialism?[CN] 唯物主义放在哪个书架 Funny Face (1957)
That will look great on my bookcase.[CN] 放在我书架上肯定会很显眼. Earthquake (1974)
When returning books to the library, students must put them back on the shelf straight.[CN] 在图书馆归还书籍时 学生们必须把书直接放回书架 Up the Down Staircase (1967)
You and Peter drunk on the bookshelves.[CN] 你和Peter 醉倒在书架 O Lucky Man! (1973)
The books on this shelf pertain to empiricism, and on this shelf, materialism, and on this, psychopiscoparalysm.[CN] 这书架上的书是有关经验主义 这是唯物主义 这是心身平衡论 Funny Face (1957)
Who's been using my bookshelf?[CN] 谁在用我的书架? Come Play with Me (1968)
I've fallen from the bookcase stepladder.[CN] 我从书架活梯掉下来 The Cousin (1974)
What about the landing, sir?[CN] 你想要书架刷成什么颜色? The Servant (1963)
Far shelves.[CN] 那边的书架 Far shelves. Victim (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top