ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookkeeper

B UH1 K K IY2 P ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookkeeper-, *bookkeeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookkeeper[N] คนทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookkeepern. คนทำบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
bookkeeper(n) คนทำบัญชี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookkeeperพนักงานบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี 1408 (2007)
I mean shit, they're bookkeepers and bouncers.ฉันหมายถึงมันแย่มาก พวกเขาทำบัญชีและคนเฝ้าสินค้า Patch Over (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookkeeperA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานบัญชี[N] accountant, See also: bookkeeper, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKKEEPER B UH1 K K IY2 P ER0
BOOKKEEPERS B UH1 K K IY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookkeeper (n) bˈuk-kiːpər (b u1 k - k ii p @ r)
bookkeepers (n) bˈuk-kiːpəz (b u1 k - k ii p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记帐员[jì zhàng yuán, ㄐㄧˋ ㄓㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] bookkeeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
帳付け[ちょうつけ;ちょうづけ, choutsuke ; chouduke] (n,vs) bookkeeping; bookkeeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookkeeper \Book"keep`er\, n.
   One who keeps accounts; one who has the charge of keeping the
   books and accounts in an office.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookkeeper
   n 1: someone who records the transactions of a business

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top