Search result for

-book-

(54 entries)
(12.95 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: book,-book-, *book*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
book (n ) หนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book    [N] หนังสือ
book    [VT] จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book    [VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookWe were very impressed by his new book.
bookWe booked seats for the play.
bookWe can derive great pleasure from books.
bookWe enjoy reading books.
bookWe derive a lot of pleasure from books.
bookI gave him what books I had.
bookSome read books to kill time.
bookNext time bring me that book without fail!
bookJiro advised me which book to buy.
bookNature and books belong to the eyes that see them.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด    [N] book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม
หนังสือ    [์N] book, Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์, Example: ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม
บุ๊ค    [V] book, See also: arrange for, make reservations, Syn. จอง, Example: เจ้านายบุ๊คที่หน้าเวทีไว้ให้ท่านกับภรรยาแล้วครับ, Thai definition: จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOK    B UH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
book    (v) (b u1 k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabelbuch {n}book of fables [Add to Longdo]
Buchmesse {f}book fair [Add to Longdo]
Buchhülle {f}book wrapper [Add to Longdo]
Buchnummer {f}book number [Add to Longdo]
Buchhalter {m}book keeper [Add to Longdo]
Buchhandel {m}book trade [Add to Longdo]
Buchauswahl {f}book selection [Add to Longdo]
Bucheinband {m}book cover [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}book keeping; bookkeeping [Add to Longdo]
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Bücherwagen {m}book mobile [Add to Longdo]
Buchbesprechung {f}book review [Add to Longdo]
Buchforderungen {pl}book claims [Add to Longdo]
Buch mit Goldschnittbook with gilt edges [Add to Longdo]
Schulgelehrsamkeit {f}book learning [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Signatur {m} (Bibliothek)book number; call number; shelf number [Add to Longdo]
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation [Add to Longdo]
Gebetbuch {n} der anglikanischen Kirche [relig.]Book of Common Prayer [Add to Longdo]
Buchgemeinschaft {f}; Buchklub {m} | Buchgemeinschaften {pl}; Buchklubs {pl}book club | book clubs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书本[shū běn, ㄕㄨ ㄅㄣˇ, / ] book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
図書[としょ, tosho] book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhapsody \Rhap"so*dy\, n.; pl. {Rhapsodies}. [F. rhapsodie, L.
   rhapsodia, Gr. "rapsw,di`a, fr. "rapsw,do`s a rhapsodist;
   "ra`ptein to sew, stitch together, unite + 'w,dh` a song. See
   {Ode}.]
   1. A recitation or song of a rhapsodist; a portion of an epic
    poem adapted for recitation, or usually recited, at one
    time; hence, a division of the Iliad or the Odyssey; --
    called also a {book}.
    [1913 Webster]
 
   2. A disconnected series of sentences or statements composed
    under excitement, and without dependence or natural
    connection; rambling composition. "A rhapsody of words."
    --Shak. "A rhapsody of tales." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A composition irregular in form, like an
    improvisation; as, Liszt's "Hungarian Rhapsodies."
    [1913 Webster] Rhatany

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, n. [AS. belle, fr. bellan to bellow. See {Bellow}.]
   1. A hollow metallic vessel, usually shaped somewhat like a
    cup with a flaring mouth, containing a clapper or tongue,
    and giving forth a ringing sound on being struck.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bells have been made of various metals, but the best
      have always been, as now, of an alloy of copper and
      tin.
      [1913 Webster]
 
   {The Liberty Bell}, the famous bell of the Philadelphia State
    House, which rang when the Continental Congress declared
    the Independence of the United States, in 1776. It had
    been cast in 1753, and upon it were the words "Proclaim
    liberty throughout all the land, to all the inhabitants
    thereof."
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow perforated sphere of metal containing a loose
    ball which causes it to sound when moved.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything in the form of a bell, as the cup or corol of a
    flower. "In a cowslip's bell I lie." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of the capital of a column included
    between the abacus and neck molding; also used for the
    naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist
    within the leafage of a capital.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) The strikes of the bell which mark the time;
    or the time so designated.
    [1913 Webster]
 
   Note: On shipboard, time is marked by a bell, which is struck
      eight times at 4, 8, and 12 o'clock. Half an hour after
      it has struck "eight bells" it is struck once, and at
      every succeeding half hour the number of strokes is
      increased by one, till at the end of the four hours,
      which constitute a watch, it is struck eight times.
      [1913 Webster]
 
   {To bear away the bell}, to win the prize at a race where the
    prize was a bell; hence, to be superior in something.
    --Fuller.
 
   {To bear the bell}, to be the first or leader; -- in allusion
    to the bellwether or a flock, or the leading animal of a
    team or drove, when wearing a bell.
 
   {To curse by bell}, {book}, {and candle}, a solemn form of
    excommunication used in the Roman Catholic church, the
    bell being tolled, the book of offices for the purpose
    being used, and three candles being extinguished with
    certain ceremonies. --Nares.
 
   {To lose the bell}, to be worsted in a contest. "In single
    fight he lost the bell." --Fairfax.
 
   {To shake the bells}, to move, give notice, or alarm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bell is much used adjectively or in combinations; as,
      bell clapper; bell foundry; bell hanger; bell-mouthed;
      bell tower, etc., which, for the most part, are
      self-explaining.
      [1913 Webster]
 
   {Bell arch} (Arch.), an arch of unusual form, following the
    curve of an ogee.
 
   {Bell cage}, or {Bell carriage} (Arch.), a timber frame
    constructed to carry one or more large bells.
 
   {Bell cot} (Arch.), a small or subsidiary construction,
    frequently corbeled out from the walls of a structure, and
    used to contain and support one or more bells.
 
   {Bell deck} (Arch.), the floor of a belfry made to serve as a
    roof to the rooms below.
 
   {Bell founder}, one whose occupation it is to found or cast
    bells.
 
   {Bell foundry}, or {Bell foundery}, a place where bells are
    founded or cast.
 
   {Bell gable} (Arch.), a small gable-shaped construction,
    pierced with one or more openings, and used to contain
    bells.
 
   {Bell glass}. See {Bell jar}.
 
   {Bell hanger}, a man who hangs or puts up bells.
 
   {Bell pull}, a cord, handle, or knob, connecting with a bell
    or bell wire, and which will ring the bell when pulled.
    --Aytoun.
 
   {Bell punch}, a kind of conductor's punch which rings a bell
    when used.
 
   {Bell ringer}, one who rings a bell or bells, esp. one whose
    business it is to ring a church bell or chime, or a set of
    musical bells for public entertainment.
 
   {Bell roof} (Arch.), a roof shaped according to the general
    lines of a bell.
 
   {Bell rope}, a rope by which a church or other bell is rung.
    
 
   {Bell tent}, a circular conical-topped tent.
 
   {Bell trap}, a kind of bell shaped stench trap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\ (b[oo^]k), n. [OE. book, bok, AS. b[=o]c; akin to
   Goth. b[=o]ka a letter, in pl. book, writing, Icel. b[=o]k,
   Sw. bok, Dan. bog, OS. b[=o]k, D. boek, OHG. puoh, G. buch;
   and fr. AS. b[=o]c, b[=e]ce, beech; because the ancient
   Saxons and Germans in general wrote runes on pieces of
   beechen board. Cf. {Beech}.]
   1. A collection of sheets of paper, or similar material,
    blank, written, or printed, bound together; commonly, many
    folded and bound sheets containing continuous printing or
    writing.
    [1913 Webster]
 
   Note: When blank, it is called a blank book. When printed,
      the term often distinguishes a bound volume, or a
      volume of some size, from a pamphlet.
      [1913 Webster]
 
   Note: It has been held that, under the copyright law, a book
      is not necessarily a volume made of many sheets bound
      together; it may be printed on a single sheet, as music
      or a diagram of patterns. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. A composition, written or printed; a treatise.
    [1913 Webster]
 
       A good book is the precious life blood of a master
       spirit, embalmed and treasured up on purpose to a
       life beyond life.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A part or subdivision of a treatise or literary work; as,
    the tenth book of "Paradise Lost."
    [1913 Webster]
 
   4. A volume or collection of sheets in which accounts are
    kept; a register of debts and credits, receipts and
    expenditures, etc.; -- often used in the plural; as, they
    got a subpoena to examine our books.
 
   Syn: ledger, leger, account book, book of account. [1913
     Webster + WordNet 1.5]
 
   5. Six tricks taken by one side, in the game of bridge or
    whist, being the minimum number of tricks that must be
    taken before any additional tricks are counted as part of
    the score for that hand; in certain other games, two or
    more corresponding cards, forming a set.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Drama) a written version of a play or other dramatic
    composition; -- used in preparing for a performance.
 
   Syn: script, playscript.
     [WordNet 1.5]
 
   7. a set of paper objects (tickets, stamps, matches, checks
    etc.) bound together by one edge, like a book; as, he
    bought a book of stamps.
    [WordNet 1.5]
 
   8. a book or list, actual or hypothetical, containing records
    of the best performances in some endeavor; a recordbook;
    -- used in the phrase
 
   {one for the book} or
 
   {one for the books}.
 
   Syn: record, recordbook.
     [PJC]
 
   9. (Sport) the set of facts about an athlete's performance,
    such as typical performance or playing habits or methods,
    that are accumulated by potential opponents as an aid in
    deciding how best to compete against that athlete; as, the
    book on Ted Williams suggests pitching to him low and
    outside.
    [PJC]
 
   10. (Finance) same as {book value}.
     [PJC]
 
   11. (Stock market) the list of current buy and sell orders
     maintained by a stock market specialist.
     [PJC]
 
   12. (Commerce) the purchase orders still outstanding and
     unfilled on a company's ledger; as, book to bill ratio.
     [PJC]
 
   Note: Book is used adjectively or as a part of many
      compounds; as, book buyer, bookrack, book club, book
      lore, book sale, book trade, memorandum book, cashbook.
      [1913 Webster]
 
   {Book account}, an account or register of debt or credit in a
    book.
 
   {Book debt}, a debt for items charged to the debtor by the
    creditor in his book of accounts.
 
   {Book learning}, learning acquired from books, as
    distinguished from practical knowledge. "Neither does it
    so much require book learning and scholarship, as good
    natural sense, to distinguish true and false." --Burnet.
 
   {Book louse} (Zool.), one of several species of minute,
    wingless insects injurious to books and papers. They
    belong to the {Pseudoneuroptera}.
 
   {Book moth} (Zool.), the name of several species of moths,
    the larv[ae] of which eat books.
 
   {Book oath}, an oath made on {The Book}, or Bible.
 
   {The Book of Books}, the Bible.
 
   {Book post}, a system under which books, bulky manuscripts,
    etc., may be transmitted by mail.
 
   {Book scorpion} (Zool.), one of the false scorpions
    ({Chelifer cancroides}) found among books and papers. It
    can run sidewise and backward, and feeds on small insects.
    
 
   {Book stall}, a stand or stall, often in the open air, for
    retailing books.
 
   {Canonical books}. See {Canonical}.
 
   {In one's books}, in one's favor. "I was so much in his
    books, that at his decease he left me his lamp."
    --Addison.
 
   {To bring to book}.
     (a) To compel to give an account.
     (b) To compare with an admitted authority. "To bring it
       manifestly to book is impossible." --M. Arnold.
 
   {by the book}, according to standard procedures; using the
    correct or usual methods.
 
   {cook the books}, make fallacious entries in or otherwise
    manipulate a financial record book for fraudulent
    purposes.
 
   {To curse by bell, book, and candle}. See under {Bell}.
 
   {To make book} (Horse Racing), to conduct a business of
    accepting or placing bets from others on horse races.
 
   {To make a book} (Horse Racing), to lay bets (recorded in a
    pocket book) against the success of every horse, so that
    the bookmaker wins on all the unsuccessful horses and
    loses only on the winning horse or horses.
 
   {off the books}, not recorded in the official financial
    records of a business; -- usually used of payments made in
    cash to fraudulently avoid payment of taxes or of
    employment benefits.
 
   {one for the book}, {one for the books}, something
    extraordinary, such as a record-breaking performance or a
    remarkable accomplishment.
 
   {To speak by the book}, to speak with minute exactness.
 
   {to throw the book at}, to impose the maximum fine or penalty
    for an offense; -- usually used of judges imposing
    penalties for criminal acts.
 
   {Without book}.
     (a) By memory.
     (b) Without authority.
 
   {to write the book}, to be the leading authority in a field;
    -- usually used in the past tense; as, he's not just an
    average expert, he wrote the book.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Booking}.]
   1. To enter, write, or register in a book or list.
    [1913 Webster]
 
       Let it be booked with the rest of this day's deeds.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter the name of (any one) in a book for the purpose
    of securing a passage, conveyance, or seat; to reserve[2];
    also, to make an arrangement for a reservation; as, to be
    booked for Southampton; to book a seat in a theater; to
    book a reservation at a restaurant.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To mark out for; to destine or assign for; as, he is
    booked for the valedictory. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here I am booked for three days more in Paris.
                          --Charles
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
   4. to make an official record of a charge against (a suspect
    in a crime); -- performed by police.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 book
   n 1: a written work or composition that has been published
      (printed on pages bound together); "I am reading a good
      book on economics"
   2: physical objects consisting of a number of pages bound
     together; "he used a large book as a doorstop" [syn: {book},
     {volume}]
   3: a compilation of the known facts regarding something or
     someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'";
     "his name is in all the record books" [syn: {record}, {record
     book}, {book}]
   4: a written version of a play or other dramatic composition;
     used in preparing for a performance [syn: {script}, {book},
     {playscript}]
   5: a record in which commercial accounts are recorded; "they got
     a subpoena to examine our books" [syn: {ledger}, {leger},
     {account book}, {book of account}, {book}]
   6: a collection of playing cards satisfying the rules of a card
     game
   7: a collection of rules or prescribed standards on the basis of
     which decisions are made; "they run things by the book around
     here" [syn: {book}, {rule book}]
   8: the sacred writings of Islam revealed by God to the prophet
     Muhammad during his life at Mecca and Medina [syn: {Koran},
     {Quran}, {al-Qur'an}, {Book}]
   9: the sacred writings of the Christian religions; "he went to
     carry the Word to the heathen" [syn: {Bible}, {Christian
     Bible}, {Book}, {Good Book}, {Holy Scripture}, {Holy Writ},
     {Scripture}, {Word of God}, {Word}]
   10: a major division of a long written composition; "the book of
     Isaiah"
   11: a number of sheets (ticket or stamps etc.) bound together on
     one edge; "he bought a book of stamps"
   v 1: engage for a performance; "Her agent had booked her for
      several concerts in Tokyo"
   2: arrange for and reserve (something for someone else) in
     advance; "reserve me a seat on a flight"; "The agent booked
     tickets to the show for the whole family"; "please hold a
     table at Maxim's" [syn: {reserve}, {hold}, {book}]
   3: record a charge in a police register; "The policeman booked
     her when she tried to solicit a man"
   4: register in a hotel booker

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bk
 
 1. (kıs.) bank, block, book.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 l.
 
 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top