ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check out-, *check out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check out(vi) แจ้งออก, See also: ย้ายออก, ออกจาก, Syn. leave
check out(vi) ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into
check out(vi) ตาย (คำสแลง), Syn. die
check out(phrv) จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground.ผมจะส่งคนขี่ม้าไปตรวจ Blazing Saddles (1974)
Come on, let's check out the end of the flick.ไปดูหนังต่อให้จบเถอะ Blazing Saddles (1974)
Aw, check out those shorts.อ๊ะ ตรวจสอบ กางเกงขาสั้น ที่ วู I Spit on Your Grave (1978)
I'll check out the last few rooms.I'll check outoms. The Thing (1982)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I want to check out their security at the very least.ฉันอยากไปตรวจสอบตรงนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มากเท่าไร Akira (1988)
OK, uh... let's check out the...หุ่นแปลงร่างยุคก่อนประวัติตศาสตร์ Big (1988)
Check out this sad ass, man.ดูไอ้เจ้าอ่อนโลกมันทำ Casualties of War (1989)
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Check out the back. Nobody escape. Me, I will look her upstairs.ไปดูด้านหลัง ห้ามใครหนีไปได้ ส่วนฉัน จะขึ้นไปดูข้างบนเอง Mannequin: On the Move (1991)
So, you guys going to go check out the club, see who's playing?พวกคุณจะไปคลับ เพื่อดูคนอื่นเล่นหรือครับ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's go check out sector 10.ไปตรวจเขตสิบกันเถอะ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check outI'd like to check out.
check outI'd like to check out. Could you call bell boy?
check outI'd like to check out. Do you have my bill?
check outI'd like to check out right now.
check outI'd like to check out tomorrow morning?
check outI'm going to check out at eight.
check outIn this hotel you have to check out by nine o'clock.
check outI want to check out at 6 tomorrow morning.
check outPut everything on my tab. I'll settle it when I check out.
check outTherefore I'm giving up for now. I'll still try to check out other possibilities but ... I think hopes are slim.
check outWhat time did she check out of the hotel?
check outWhat time do we have to check out?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คเอาท์[chek-ao] (v) EN: check out

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 check out \check` out"\ v. i.
   1. To vacate a room at a hotel, notel, etc. Converse of
    {check in}.
    [PJC]
 
   2. To die. [Colloq.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 check out \check" out\ v. t.
   1. To inspect or examine. [Colloq.]
    [PJC]
 
   2. To make a record of having borrowed (something) for
    temporary use; as, to check out a book at the library; to
    check out equipment from a depository.
    [PJC]
 
   3. To bring (items to be purchased) to a {checkout counter}
    (as at a supermarket or other retail store) where the
    prices may be totaled and the bill may be paid.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check out
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]
   2: announce one's departure from a hotel [ant: {check in}, {sign
     in}]
   3: be verified or confirmed; pass inspection; "These stories
     don't check!" [syn: {check}, {check out}]
   4: trace; "We are running down a few tips" [syn: {run down},
     {check out}]
   5: record, add up, and receive payment for items purchased; "She
     was checking out the apples that the customer had put on the
     conveyer belt"
   6: withdraw money by writing a check [syn: {cheque}, {check
     out}]
   7: try to learn someone's opinions and intentions; "I have to
     sound out the new professor" [syn: {check out}, {sound out},
     {feel out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top